L 183 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love.
(Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).
Af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 29-03-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 04-04-2017
Betænkning afgivet 24-05-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 30-05-2017
3. behandlet, vedtaget 02-06-2017
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Lovforslaget udmønter aftalen om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte indgået af Ventreregeringen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti som led i aftalen om finansloven for 2016.

Med lovforslaget sænkes bo- og gaveafgiften gradvis fra de nuværende 15 pct. til 5 pct. frem mod 2020 i forbindelse med generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder.

Det foreslås i den forbindelse at foretage enkelte justeringer om pengetankreglen i andre dele af skattelovgivningen.

Det foreslås desuden, at den frist på 6 måneder, der gælder for SKATs behandling af gaveanmeldelser, ændres, så den faktiske sagsbehandlingstid i SKAT maksimalt kan udgøre 6 måneder.

Herudover foreslås det at ændre reglerne om genoptagelse af skatteansættelsen for lagerbeskattede værdipapirer m.v. Denne del af lovforslaget skal sikre, at reglerne ikke fremover kan resultere i, at der kan ske henholdsvis dobbeltbeskatning og dobbeltfradrag.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 52 (DF, V, LA og KF), imod stemte 51 (S, EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.