Lovforslag

Din søgning gav 238 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 218 Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020. (Konsekvenser af aftale om tryghed om boligbeskatningen m.v.). Finansministeriet 2016-17
L 217 Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021. Finansministeriet 2016-17
L 216 Forslag til finanslov for finansåret 2018. Finansministeriet 2016-17
L 215 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri). Justitsministeriet 2016-17
L 214 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2016-17
L 213 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v.). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2016-17
L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.). Skatteministeriet 2016-17
L 211 Forslag til ejendomsvurderingsloven. Skatteministeriet 2016-17
L 210 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand). Skatteministeriet 2016-17
L 209 Forslag til lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis. Sundheds- og Ældreministeriet 2016-17
L 208 Forslag til lov om ændring af lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. (Ændring af forsikringsvilkår for registrerede alternative behandlere m.v.). Sundheds- og Ældreministeriet 2016-17
L 207 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven. (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling). Sundheds- og Ældreministeriet 2016-17
L 206 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Udvidelse af reglerne om optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke m.v.). Børne- og Socialministeriet 2016-17
L 205 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde). Beskæftigelsesministeriet 2016-17
L 204 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn. (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge m.v.). Udlændinge- og integrationsministeriet 2016-17
L 203 Forslag til lov om ændring af universitetsloven. (Bedre rammer for ledelse). Uddannelses- og Forskningsministeriet 2016-17
L 202 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love. (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.). Undervisningsministeriet 2016-17
L 201 Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort for ældre). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2016-17
L 200 Forslag til lov om frikommunenetværk. Økonomi- og Indenrigsministeriet 2016-17
L 199 Forslag til lov om ændring af lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. (Afskaffelse af valgret for udlændinge på tålt ophold, udvisningsdømte udlændinge og administrativt udviste udlændinge m.v.). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2016-17
L 198 Forslag til lov om ændring af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2016-17
L 197 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Kompensation for øget afgiftsbelastning og udvidelse af landevejsprincippet for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2016-17
L 196 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S. (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten). Skatteministeriet 2016-17
L 195 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus). Skatteministeriet 2016-17
L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab). Skatteministeriet 2016-17
Din søgning gav 238 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200