L 129 Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje.
(International kompetence i ægteskabssager).
Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Færøudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 08-02-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 28-02-2017
Betænkning afgivet 04-04-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 20-04-2017
3. behandlet, vedtaget 25-04-2017
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at indføre mulighed for, at to personer af samme køn, der borgerligt har indgået ægteskab på Færøerne, kan få behandlet deres sag om opløsning af ægteskab her i riget, når ingen af ægtefællerne bor i et land med en lovgivning om ægteskab mellem to personer af samme køn, der svarer til den lovgivning, der vil være gældende for Færøerne, når der i ægteskabslovgivningen er givet mulighed for indgåelse af ægteskab mellem to personer af samme køn.

Der er på Færøerne truffet beslutning om, at det skal være muligt for to personer af samme køn borgerligt at indgå ægteskab. Lagtinget har således vedtaget to rigslovsindstillinger, som har til formål at pålægge rigsmyndighederne at tilvejebringe det lovgivningsmæssige grundlag herfor.

Den ene rigslovsindstilling vedrører de ændringer, som skal foretages af den færøske ægteskabslovgivning, og som hører under Børne- og Socialministeriet. Disse ændringer vil blive foretaget ved kongelig anordning.

Den anden rigslovsindstilling, som hører under Justitsministeriet, vedrører en ændring af den færøske retsplejelov, som skal udvide domstolenes internationale kompetence til at omfatte sager om ægteskab mellem to personer af samme køn. Med lovforslaget foretages de nødvendige ændringer af den færøske retsplejelov.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF og T), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.