L 73 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven.
(Regler for private ambulanceberedskaber, honorarer til medlemmer af patientinddragelsesudvalg, personkreds i sundhedshuse m.v.).
Af: Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-12-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 11-12-2015
Betænkning afgivet 19-01-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 02-02-2016
3. behandlet, vedtaget 11-02-2016
Ministerområde:
Sundheds- og Ældreministeriet
Resumé:
Lovforslaget fastlægger og præciserer regler på en række områder:

- Præcisering af regionernes mulighed for at delegere kompetence til at indgå aftale under det udvidede frie sygehusvalg.
- Etablering af hjemmel til at fastsætte nærmere regler om ambulancernes bemanding, udstyr og indretning, herunder regler for uddannelse af ambulancemandskabet.
- Præcisering af kommunernes mulighed for at yde befordring til alment praktiserende læge og speciallæge som alternativ til befordringsgodtgørelse.
- Etablering af hjemmel til, at regionerne kan yde medlemmer af patientinddragelsesudvalg diæter m.m.
- Ændring af loven, så de lokaler (sundhedshuse), som regioner og kommuner kan etablere og udleje, kan bebos af en bredere kreds af personer m.v. med tilknytning til sundhedsvæsnet.
- Øget mulighed for at udleje lokaler i sundhedshuse.
- Bemyndigelse til Styrelsen for Patientsikkerhed til at fastsætte regler for sygehuse, klinikker, praksis og lign. om offentliggørelse af Styrelsen for Patientsikkerheds påbud.

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.