Lovforslag

Din søgning gav 205 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 193 Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020. Finansministeriet 2015-16
L 192 Forslag til finanslov for finansåret 2017. Finansministeriet 2015-16
L 191 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn og overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse). Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 2015-16
L 191 A Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn). Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 2015-16
L 191 B Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse). Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 2015-16
L 190 Forslag til lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2015-16
L 189 Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.). Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 2015-16
L 188 Forslag til lov om integrationsgrunduddannelse (igu). Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 2015-16
L 187 Forslag til lov om ændring af straffeloven og om ophævelse af Lov, hvorved det forbydes fra dansk Territorium at understøtte krigsførende Magter. (Væbnede konflikter i udlandet m.v.). Justitsministeriet 2015-16
L 186 Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven. (Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.). Justitsministeriet 2015-16
L 185 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ophævelse af 60-40-støtteordningen for solcelleanlæg). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2015-16
L 184 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love. (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.). Sundheds- og Ældreministeriet 2015-16
L 183 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Justitsministeriet 2015-16
L 182 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2015-16
L 181 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2015-16
L 180 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedlæggelse af den sociale særtilskudspulje). Social- og Indenrigsministeriet 2015-16
L 179 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer). Social- og Indenrigsministeriet 2015-16
L 178 Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Implementering af håndhævelsesdirektivet). Beskæftigelsesministeriet 2015-16
L 177 Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Beskæftigelsesministeriet 2015-16
L 176 Forslag til lov om ændring af lov om kildeskatteloven og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.). Skatteministeriet 2015-16
L 175 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 2015-16
L 174 Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen). Kulturministeriet 2015-16
L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dk's varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2015-16
L 172 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtteordninger til biogas). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2015-16
L 171 Forslag til lov om nedsættelse af en hurtigtarbejdende undersøgelsesgruppe vedrørende branden på »Scandinavian Star«. Justitsministeriet 2015-16
Din søgning gav 205 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200