L 43 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven.
(Videoafhøring af børn og unge i straffesager).
Af: Justitsminister Søren Pind (V)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-11-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 16-11-2015
Betænkning afgivet 28-01-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 09-02-2016
3. behandlet, vedtaget 11-02-2016
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Lovforslaget indebærer, at anvendelsesområdet for videoafhøring, der i dag som udgangspunkt kun benyttes, hvis barnet er under 13 år, udvides, navnlig så der fremover altid vil kunne foretages videoafhøring af børn i alderen 13-14 år i sager om seksualforbrydelser, incest eller vold begået inden for familien.

Endvidere indføres der en lovbestemmelse om, at børn og unge, der er blevet videoafhørt, som det helt klare udgangspunkt fritages fra at afgive forklaring som vidne under hovedforhandlingen, hvis betingelserne for videoafhøring var opfyldt på tidspunktet for afhøringen. Herudover fastsættes det, at en mistænkt eller forsvarer, som vil modsætte sig, at en videoafhøring anvendes som bevis, f.eks. fordi den pågældende mener, at betingelserne for videoafhøring ikke er opfyldt, som udgangspunkt skal indbringe spørgsmålet for retten senest 4 uger efter videoafhøringens foretagelse.

Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1554/2015 om videoafhøring af børn og unge i straffesager.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.