L 63 Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
(Ændringer som følge af evaluering af erhvervsakademistrukturen m.v.).
Af: Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard (RV)
Udvalg: Uddannelses- og Forskningsudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 13-11-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 21-11-2013
Betænkning afgivet 10-12-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 13-12-2013
3. behandlet, vedtaget 20-12-2013
Ministerområde:
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Resumé:
Loven bygger på en politisk aftale om erhvervsakademiuddannelserne mellem regeringspartierne (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra den 12. juni 2007.

Loven er udarbejdet som en opfølgning på en række evalueringer, hvoraf flere allerede var fastlagt i forbindelse med den politiske aftale og i bemærkningerne til L 47 (2007-08) om erhvervsakademier, som blev vedtaget den 8. maj 2008.

En række evalueringer ligger forud for udformningen af L 63, og en opsamlende evaluering blev udarbejdet af Rambøll Management (jf. FIV alm. del – bilag 169, 2012-13). Forudgående har OECD udarbejdet en analyse, »Skills beyond Schools. Review of Denmark« (2012), og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har analyseret professionshøjskoler og erhvervsakademier i to rapporter, »Strategier for viden« (2012).

Med loven fjernes kravet om partnerskabsaftaler med en professionshøjskole som forudsætning for erhvervsakademiernes udbud og udvikling af professionsbacheloruddannelser. Fremover har erhvervsakademierne ret til selvstændigt at udbyde tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og har tilmed fortrinsret til det. Det er endvidere et ønske, at der udvikler sig praksisnære og anvendelsesorienterede uddannelses- og vidensinstitutioner af høj kvalitet, også decentralt, som dog skal have en bæredygtig størrelse.
Afstemning:
Vedtaget 108 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget