Lovforslag

Din søgning gav 215 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 203 Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017. (Konsekvenser af Aftaler om Vækstpakke 2014 m.v.). Finansministeriet 2013-14
L 202 Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018. Finansministeriet 2013-14
L 201 Forslag til finanslov for finansåret 2015. Finansministeriet 2013-14
L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven. (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.). Skatteministeriet 2013-14
L 199 Forslag til lov om ændring af lov om randzoner og miljømålsloven. (Anvendelsesområde og fornyet høring over vandplanforslag m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 198 Forslag til lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt. Justitsministeriet 2013-14
L 197 Forslag til lov om Rådet for Ungdomsuddannelser. Undervisningsministeriet 2013-14
L 196 Forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse. Undervisningsministeriet 2013-14
L 195 Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love. (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.). Undervisningsministeriet 2013-14
L 194 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2013-14
L 193 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2013-14
L 192 Forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. Forsvarsministeriet 2013-14
L 191 Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (Styrket indsats for kredsretterne m.v.). Justitsministeriet 2013-14
L 190 Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven og lov om Offerfonden. (Reorganisering af kriminalforsorgen, herunder begrænsning af klageadgangen). Justitsministeriet 2013-14
L 189 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2013-14
L 188 Forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love. (Initiativer for særlig talentfulde studerende). Uddannelses- og Forskningsministeriet 2013-14
L 187 Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (Befordringsrabat og -godtgørelse til studerende ved videregående uddannelser, der berettiger til statens uddannelsesstøtte, og afskæring af godtgørelse efter en kilometersats i perioder med fjernundervisning m.v.). Uddannelses- og Forskningsministeriet 2013-14
L 186 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn). Justitsministeriet 2013-14
L 185 Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje. (Indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning, forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation og videoafhøring af børn m.v.) Justitsministeriet 2013-14
L 184 Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på visse former for beskæftigelse. (Ændring af den særlige ordning for arbejdstagere fra EU-lande). Justitsministeriet 2013-14
L 183 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Midlertidig huslejehjælp). Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 2013-14
L 182 Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2013-14
L 181 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning. (Kapacitet til destruktion af farligt affald og flytning af VVM-kompetence til regionsrådet m.v.). Miljøministeriet 2013-14
L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk. (Ophævelse af forsyningspligten, indførelse af leveringspligt, udskydelse af engrosmodellen, naturgasselskabers anvendelse af økonomiske kompensationer, Energinet.dk’s fusion med datterselskaber m.v.). Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 2013-14
L 179 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Justitsministeriet 2013-14
Din søgning gav 215 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200