L 194 Forslag til lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende.
Af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 20-03-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 04-04-2013
Betænkning afgivet 22-05-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 30-05-2013
3. behandlet, vedtaget 04-06-2013
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Loven indeholder følgende elementer:
– En selvstændigt erhvervsdrivende defineres i loven på baggrund af den pågældendes registrering hos SKAT som udøver af selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller som værende honorarmodtager med B-indkomst.
– Den bidragspligtige kreds er selvstændigt erhvervsdrivende mellem 18 og 64 år.
– Det årlige fuldtidsbidrag til ordningen udgør 328 kr.
– Bidragsstørrelsen beregnes forholdsmæssigt på baggrund af evt. indbetalt lønmodtager-ATP-bidrag for den pågældende.
– En selvstændigt erhvervsdrivende, for hvem der indbetales fuldt lønmodtager-ATP-bidrag, undtages fra bidragspligten.
– En selvstændigt erhvervsdrivende er berettiget til kompensation fra ordningen, hvis den pågældende har ret til barselsdagpenge som selvstændigt erhvervsdrivende, har anmodet Udbetaling Danmark herom og har en arbejdsfortjeneste, der overstiger højeste dagpengesats.
– ATP bemyndiges til at administrere ordningen i lighed med administrationen af barseludligningsordningen på det private arbejdsmarked.
– Regler for tilsyn og kontrol og klage og straf svarer til bestemmelserne herom i den eksisterende barseludligningsordning (Barsel.dk).