Lovforslag

Din søgning gav 254 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 231 Forslag til finanslov for finansåret 2014. Finansministeriet 2012-13
L 230 Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017. Finansministeriet 2012-13
L 229 Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs og rekonstruktion, kommunal etablering af bredbånd m.v.). Erhvervs- og Vækstministeriet 2012-13
L 229 A Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Kommunal udlejning af arealer m.v.). Erhvervs- og Vækstministeriet 2012-13
L 229 B Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs og rekonstruktion). Erhvervs- og Vækstministeriet 2012-13
L 228 Forslag til lov om ændring af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ferie og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6 ugers selvvalgt uddannelse m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2012-13
L 227 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Ændring af rammerne for almene medicinske ydelser m.v. i praksissektoren, herunder styrkelse af regionernes planlægnings- og styringsmuligheder, ensartet kvalitet, systematisk patientinddragelse, erstatningspligt m.v.). Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2012-13
L 226 Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). (Obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår, afskaffelse af muligheden for at melde fra prøver, etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på en anden institution eller studieskift og bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser m.v.). Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13
L 225 Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (Ændring af reglerne om støttetid, begrænsninger i adgangen til Statens Uddannelsesstøtte til ungdomsuddannelser, nye støttesatser for hjemmeboende, ændret satsregulering i perioden 2014-2021, øget støtte til befordringsgodtgørelse m.v.). Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13
L 224 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love. (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2012-13
L 223 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2012-13
L 222 Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand m.v.). Miljøministeriet 2012-13
L 221 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning. (Lejeres mulighed for nettoafregning, herunder afgiftsfritagelse for elektricitet fremstillet på vedvarende energi-anlæg). Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 2012-13
L 220 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2013 til renovering). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2012-13
L 219 Forslag til lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO2-afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt supplerende støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker). Skatteministeriet 2012-13
L 218 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love. (Aftaler om Vækstplan DK m.v. – nedsættelse af skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.). Skatteministeriet 2012-13
L 217 Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse og senere ophævelse af sodavandsafgiften, nedsættelse af ølafgiften, afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift, øget momsfradrag på hotelovernatninger og midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede køretøjer m.v.). Skatteministeriet 2012-13
L 216 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven. (Genindførelse og udvidelse af boligjobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter). Skatteministeriet 2012-13
L 215 Forslag til lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. Beskæftigelsesministeriet 2012-13
L 214 Forslag til lov om ændring af lov om kolonihaver. (Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen og efter venteliste og ændring af ikkevarige kolonihaveområder til varige m.v.). Miljøministeriet 2012-13
L 213 Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. (Muligheder for at afbryde uddannelsen, optag af elever, ændret visitation, afklaringsforløb, praktik m.v.). Ministeriet for Børn og Undervisning 2012-13
L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.). Skatteministeriet 2012-13
L 211 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Justitsministeriet 2012-13
L 210 Forslag til lov om ændring af lov om en investeringsfond for Færøerne m.v. (Nedbringelse af fondens egenkapital til dækning af omkostninger til bortskaffelse af sprængstof ved Vágar Lufthavn). Erhvervs- og Vækstministeriet 2012-13
L 209 Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. Beskæftigelsesministeriet 2012-13
Din søgning gav 254 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200