L 12 Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love.
(Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse for museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.).
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 09-11-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 24-11-2011
Betænkning afgivet 23-02-2012
2. behandlet/henvist til udvalg 28-02-2012
Tillægsbetænkning afgivet 14-03-2012
3. behandlet, vedtaget 22-03-2012
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven medfører for det første en udvidelse af fritagelsen for lønsumsafgift for at skabe en ligestilling af museer inden for og uden for museumsloven.
For det andet er momslovens faktureringsregler ændret med henblik på at gennemføre nye EU-regler for leveringstidspunkt og fakturaer for momspligtige leverancer af varer og ydelser ved EU-handel.
For det tredje afskaffer loven mulighederne for at få godtgjort momsudgifter afholdt af transportvirksomheder i forbindelse med momsfritaget udenrigspersonbefordring og momsudgifter afholdt af forsikringsvirksomheder og finansielle virksomheder i forbindelse med momsfritagne ydelser, der leveres til aftagere uden for EU. Ordningen erstattes med en tilsvarende fradragsordning, da momssystemdirektivet ikke længere indeholder hjemmel til en godtgørelsesordning.
For det fjerde indfører loven ligestilling af kontrolregler for indkomstskat og moms.
For det femte er momsloven og opkrævningsloven ændret med henblik på at modvirke, at personer fortsætter eller indleder driften af en virksomhed, selv om virksomhedens momsregistrering er ophørt, inddraget eller afslået af SKAT.
For det sjette ændrer loven opkrævningslovens regler om opkrævning af punktafgifter, og for det syvende er kravene til betaling for deltagelse i offentligt hasardspil i turneringsform lempet, således at betaling for deltagelse kan ske på selve dagen for turneringen med det formål at forhindre lukning af lovlige pokerklubber.

I det fremsatte lovforslag indgik også et forslag om, at der altid skal betales moms ved indførsel af magasiner og tidsskrifter til private fra lande uden for EU med henblik på at undgå konkurrenceforvridning til fordel for virksomheder beliggende uden for EU. Under behandlingen af lovforslaget stillede skatteministeren ændringsforslag om, at denne del udgik af lovforslaget.
Afstemning:
Vedtaget 102 stemmer for (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, SP) 0 stemmer imod 5 stemmer hverken for eller imod (LA)