Lovforslag

Din søgning gav 220 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 200 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love. (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister). Social- og Integrationsministeriet 2011-12
L 199 A Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven. (Beskatning af aktionærlån, fortryk og låsning af udvalgte indberetningspligter, bedre forskudsproces m.v.). Skatteministeriet 2011-12
L 199 B Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og kildeskatteloven. (Feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende). Skatteministeriet 2011-12
L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven. (Beskatning af aktionærlån, feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende, bedre forskudsproces m.v.). Skatteministeriet 2011-12
L 198 Forslag til lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven. (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og ændring af regler om genoptagelse m.v.). Skatteministeriet 2011-12
L 197 Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler). Skatteministeriet 2011-12
L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension og adgang til fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber m.v.). Skatteministeriet 2011-12
L 196 A Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension). Skatteministeriet 2011-12
L 196 B Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og selskabsskatteloven. (Adgang til fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber m.v.). Skatteministeriet 2011-12
L 195 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven. (Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark). Skatteministeriet 2011-12
L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven. (Skattereformen – forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster m.v.). Skatteministeriet 2011-12
L 193 Forslag til finanslov for finansåret 2013. Finansministeriet 2011-12
L 192 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven. (Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler). Skatteministeriet 2011-12
L 191 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Justeringer af udligningssystemet). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2011-12
L 190 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Regulering af grundvederlaget, modregning i eftervederlaget det første år, optjening af beløb til efteruddannelse m.v., forhøjelse af pensionsalder for egenpension m.v.). Folketinget 2011-12
L 189 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2012 til renovering). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2011-12
L 188 Forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. (Fastsættelse af embedsperiode for Folketingets ombudsmand, mulighed for fravigelse af reglerne om fratræden, pension og eftervederlag ved aftale med Folketingets ombudsmand og oprettelse af et børnekontor hos Folketingets Ombudsmand). Folketinget 2011-12
L 187 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Ændring af loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld for så vidt angår nye grunde, ændringer af ejendommens areal, anvendelse eller planforhold m.v.). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2011-12
L 186 Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde, skærpelse af lovens straffebestemmelser m.v.). Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2011-12
L 185 Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer. (Stofindtagelsesrum). Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2011-12
L 184 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Justering af beskæftigelsestilskuddet). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2011-12
L 183 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven. (Biomassebaseret varmeproduktion på centrale kraft-varme-anlæg og udvalgte barmarksværker, undtagelse af forbrænding af farligt affald fra prisloftbestemmelserne og forbud mod installation af olie- og naturgasfyr til bygningsopvarmning m.v.). Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 2011-12
L 182 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk. (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraft-varme-værker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.). Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 2011-12
L 181 Forslag til lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2011-12
L 180 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændring af udvisningsreglerne, langtidsvisum til adoptivbørn). Justitsministeriet 2011-12
Din søgning gav 220 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200