L 68 Forslag til lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.
Af: Skatteminister Holger K. Nielsen (SF)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 16-11-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 27-11-2012
Betænkning afgivet 12-12-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 14-12-2012
3. behandlet, vedtaget 17-12-2012
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven indfører en arbejdsskadeafgift, som opkræves dels på grundlag af de bidrag, som sikringspligtige og frivilligt sikrede betaler for erhvervssygdomssikringen, dels på grundlag af de arbejdsulykkeserstatninger m.v., som er tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen.

Bidragene til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har i en årrække været lavere end de faktiske udgifter til erstatninger for erhvervssygdomme. For at ligestille ulykker og erhvervssygdomme fastsætter loven to separate afgiftssatser: 17 pct. af de indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og 13 pct. af de tilkendte arbejdsulykkeserstatninger m.v.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring er den afgiftspligtige i forhold til arbejdsskadeafgiften. Det forudsættes dog i loven, at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring søger dækning for afgiften hos de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede via en forhøjelse af de lovpligtige bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Ved at forhøje bidraget skal afgiften overvæltes på virksomhederne i de branchegrupper, som arbejdsskadeerstatningerne vedrører.

Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at denne struktur vil give et vist økonomisk incitament til at mindske risikoen for erhvervssygdomme og arbejdsulykker for på denne måde at undgå de stigende omkostninger forårsaget af afgiften.

Loven er en udmøntning af finanslovsaftalen for 2013 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten om at indføre en arbejdsskadeafgift.

Loven trådte i kraft den 1. januar 2013.
Afstemning:
Vedtaget 59 stemmer for (S, RV, SF og EL) 51 stemmer imod (V, DF, LA og KF) 0 stemmer hverken for eller imod