L 105 Forslag til lov om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love.
(Adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen m.v.).
Af: Justitsminister Brian Mikkelsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-01-2009
1. behandlet / henvist til udvalg 17-03-2009
Betænkning afgivet 14-05-2009
2. behandlet/direkte til 3. behandling 19-05-2009
3. behandlet, vedtaget 28-05-2009
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Med loven udvides adgangen til adoption uden samtykke, så der i særlige situationer kan ske adoption uden samtykke, navnlig af børn under 1 år og af børn, der har været anbragt uden for hjemmet i mindst 3 år, hvis forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet.
Loven indebærer, at kravene for godkendelse til adoption af henholdsvis danske og udenlandske børn gøres ensartede, herunder ved at gøre det adoptionsforberedende kursus obligatorisk for alle ansøgere, der ønsker godkendelse til adoption, med henblik på at sikre, at der sker en udskillelse af de bedst mulige adoptanter.
Med loven gøres det endvidere muligt for en kvinde at adoptere sin registrerede partners barn allerede fra fødslen, hvis barnet er blevet til ved kunstig befrugtning med anonym donorsæd og partnerne boede sammen på tidspunktet for den kunstige befrugtning. Endelig nedsættes aldersgrænsen for meddelelse af bevilling til adoption i disse situationer fra 25 år til 18 år.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og LA) mod 2 (EL).