L 64 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love.
(Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver, ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.fl. m.v.).
Af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2017-18
Status: Delt

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 11-10-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 25-10-2017
Betænkning afgivet 16-11-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 23-11-2017
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Med lovforslaget foreslås det, at SKATs mulighed for i visse tilfælde at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af aktiver ophæves, når forudsætningerne for svaret er rigtige.

Det foreslås derudover at ensrette reglerne for værneting ved borgernes indbringelse af afgørelser for domstolene, som er truffet af en klagemyndighed på Skatteministeriets område. Forslaget indebærer, at sådanne sager som udgangspunkt skal indbringes i den retskreds, hvor borgeren har hjemting.

Desuden foreslås det at udvide skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre og til deres efterladte, hvis abestofrene selv er afgået ved døden under en offentlig myndigheds behandling af deres sag om godtgørelse.

Endelig foreslås to mindre konsekvensrettelser af teknisk karakter i skatteforvaltningsloven og ligningsloven.

Lovforslaget er en del af regeringens »Retssikkerhedspakke III – Klar og præcis lovgivning« af 18. august 2017.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2018.
Delt i: