L 19 Forslag til lov om trossamfund uden for folkekirken.
Af: Kirkeminister Mette Bock (LA)
Udvalg: Kirkeudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-10-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 12-10-2017
Betænkning afgivet 29-11-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 05-12-2017
3. behandlet, vedtaget 07-12-2017
Ministerområde:
Kirkeministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at samle og tydeliggøre, hvilke rettigheder og pligter der gælder for de mange andre trossamfund end folkekirken.

Med lovforslaget vil trossamfund, der allerede er anerkendte eller godkendte efter nugældende regler, fortsat være anerkendte efter lovforslagets anerkendelsesbetingelser.

Med lovforslaget indføres bl.a. to lempelser i forhold til gældende godkendelsespraksis. Der er tale om, at kravet om medlemsdemokrati udgår, og at det gældende medlemskrav på 150 myndige medlemmer ændres til 50 myndige medlemmer.

Herudover foreslås det at flytte ægteskabslovens bestemmelser om vielsesmyndighed til personer i andre trossamfund til lov om trossamfund uden for folkekirken.

Som noget nyt foreslås det at indføre et lovfæstet tilsyn med de anerkendte trossamfunds organisation og økonomi. Kirkeministeriet bliver med lovforslaget forpligtet til at oprette og drive et elektronisk trossamfundsregister og sikre, at de anerkendte trossamfund sender de ønskede oplysninger til ministeriet.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2018.

Afstemning:
Vedtaget 90 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 9 stemmer hverken for eller imod forslaget (EL)