L 158 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven.
(Øget beskyttelse af vidner).
Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2017-18
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-02-2018
1. behandlet / henvist til udvalg 13-03-2018
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Lovforslaget har til formål at styrke beskyttelsen af vidner, navnlig i sager om banderelateret kriminalitet.

Det foreslås, at retten skal gøre brug af muligheden for at udelukke bestemte personer eller grupper af personer fra retsmøder, hvis det skønnes nødvendigt for at opnå en sandfærdig forklaring fra et vidne.

Desuden tydeliggøres adgangen til at pålægge forsvarere ikke at videregive oplysninger om et vidnes navn eller adresse til den sigtede, og der skabes mulighed for, at fængselsbetjente kan afgive vidneforklaring under delvis anonymitet.

Herudover udvides muligheden for, at vidner kan afgive forklaring via videolink af hensyn til deres tryghed.

Endelig sidestilles bistandsadvokater med forsvarsadvokater i forhold til muligheden for at begrænse deres adgang til sagsmaterialet.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2018.