L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 23

Lov om planlægning (§ 11a) siger, at kommuneplanen skal fastlægge retningslinjer for en række elementer herunder blandt andet: 12) beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket, 13) lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder, 14) varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Kan ministeren bekræfte, at de eksisterende og potentielle naturområder, der skal udpeges efter L94 nye § 11a, nr. 13, ikke adskiller sig fra de områder, der er nævnt i den nuværende lovs § 11a, nr. 12 – 14? Kan ministeren bekræfte, at det ikke med L 94 er hensigten at indføre en ny retningslinje vedrørende, Grønt Danmarkskort, at der skal udpeges flere ha med eksisterende og potentiel natur end det allerede er tilfældet efter de eksisterende regler i planloven? Kan ministeren bekræfte, at der med L 94 vil være fuldkommen overlap mellem de eksisterende punkter 12, 13 og 14 og det nye punkt 13, og at eneste forskel vil være, at kommunerne fremover vil skulle sikre, at der er sammenhæng på tværs af kommunegrænserne?
Dato: 20-01-2015
Status: Endeligt besvaret
Emne: naturbeskyttelse og kystsikring

Endeligt svar

Dokumentdato: 28-01-2015
Modtaget: 28-01-2015
Omdelt: 28-01-2015

L 94 - svar på spm. 23 om Lov om planlægning (§ 11a), fra miljøministeren

Svar på spm. 23
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 20-01-2015
Modtaget: 20-01-2015
Omdelt: 20-01-2015

Spm. om Lov om planlægning (§ 11a), miljøministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version