Lovforslag

Din søgning gav 220 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling

L 1

Forslag til finanslov for finansåret 2015.

Finansministeriet

Finansudvalget (FIU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 2

Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018.

Finansministeriet

Finansudvalget (FIU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 3

Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017. (Konsekvenser af aftaler om vækstpakke 2014 m.v.).

Finansministeriet

Finansudvalget (FIU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 4

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love. (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check og afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.).

Skatteministeriet

Skatteudvalget (SAU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 5

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland.

Skatteministeriet

Skatteudvalget (SAU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 8

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana.

Skatteministeriet

Skatteudvalget (SAU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 12

Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøg).

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Kommunaludvalget (KOU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 6

Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig. (Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg).

Skatteministeriet

Skatteudvalget (SAU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 7

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.

Skatteministeriet

Skatteudvalget (SAU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 9

Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).

Skatteministeriet

Skatteudvalget (SAU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 10

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber).

Skatteministeriet

Skatteudvalget (SAU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 31

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning. (Styrkelse af vildtudbytteindberetning m.v.).

Miljøministeriet

Miljøudvalget (MIU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 13

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.).

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesudvalget (BEU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 15

Forslag til lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. (Overførsel af kompetencer til Arbejdsretten).

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesudvalget (BEU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 21

Forslag til lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.

Transportministeriet

Transportudvalget (TRU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 14

Forslag til lov om ændring af lov om ferie. (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning fra arbejdsgivere for betalingen til Feriepengeinfo m.v.).

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesudvalget (BEU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 20

Forslag til lov om offentlige veje m.v.

Transportministeriet

Transportudvalget (TRU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 28

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love. (Indførelse af virksomhedspant på Færøerne).

Justitsministeriet

Færøudvalget (FÆU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 37

Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme. (Udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme, ophævelse af reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord m.v.).

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 36

Forslag til lov om Hav- og Fiskerifonden.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 38

Forslag til lov om Landdistriktsfonden.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 29

Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar. (Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelse).

Justitsministeriet

Retsudvalget (REU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 30

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Letbaner m.v.).

Justitsministeriet

Retsudvalget (REU)

Delt

2014-15 (1. samling)

L 11

Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. (Tilpasning af reglerne om udledninger fra luftfart efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 421/2014 af 16. april 2014 m.v.).

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

L 22

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Genbeskikkelse af DR’s bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2-virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra public service-puljen, afskaffelse af erhvervslicensen og forhandlerindberetningspligten, ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer m.v.).

Kulturministeriet

Kulturudvalget (KUU)

Stadfæstet

2014-15 (1. samling)

Din søgning gav 220 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200