Lovforslag

Din søgning gav 220 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 206 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ophævelse af blasfemibestemmelsen). Justitsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 205 Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til personer med en langvarig ydelsesperiode. Beskæftigelsesministeriet 2014-15 (1. samling)
L 204 Forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven (Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.). Justitsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 203 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning. (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål). Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014-15 (1. samling)
L 202 Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer. (Udskydelse af tidspunktet for lovens revision). Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2014-15 (1. samling)
L 201 Forslag til lov om net- og informationssikkerhed. Forsvarsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 200 Forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). (Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser). Forsvarsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 199 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2014-15 (1. samling)
L 198 Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2014-15 (1. samling)
L 197 Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2014-15 (1. samling)
L 196 Forslag til lov om ansættelsesklausuler. Beskæftigelsesministeriet 2014-15 (1. samling)
L 195 Forslag til ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning). Justitsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 194 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Kompetenceændring i relation til sager om humanitær opholdstilladelse m.v.). Justitsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 193 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Justitsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 192 Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.). Transportministeriet 2014-15 (1. samling)
L 191 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Ændring af aldersgrænsen for nævninge og domsmænd). Justitsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 190 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.). Skatteministeriet 2014-15 (1. samling)
L 189 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 188 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Justitsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 187 Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Et nyt adoptionssystem m.v.). Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 2014-15 (1. samling)
L 186 Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område. (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.). Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 2014-15 (1. samling)
L 185 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie. (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2014-15 (1. samling)
L 184 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Ændring af investeringsregler som følge af Solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2014-15 (1. samling)
L 183 Forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Beskæftigelsesministeriet 2014-15 (1. samling)
L 182 Forslag til lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion. (Udvidelse af den sikrede personkreds). Beskæftigelsesministeriet 2014-15 (1. samling)
Din søgning gav 220 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200