Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94 Spørgsmål 23
Offentligt
1487577_0001.png
Miljøudvalget
Til:
Dato:
Miljøministeren
20. januar 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 94
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Dan-
markskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelses-
loven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)
Spørgsmål 23
Lov om planlægning (§ 11a) siger, at kommuneplanen skal fastlægge ret-
ningslinjer for en række elementer herunder blandt andet: 12) beliggenheden
af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket, 13)
lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genop-
rettes som vådområder, 14) varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne,
herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinte-
resser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potenti-
elle økologiske forbindelser.
Kan ministeren bekræfte, at de eksisterende og potentielle naturområder, der
skal udpeges efter L94 nye § 11a, nr. 13, ikke adskiller sig fra de områder, der
er nævnt i den nuværende lovs § 11a, nr. 12 – 14?
Kan ministeren bekræfte, at det ikke med L 94 er hensigten at indføre en ny
retningslinje vedrørende, Grønt Danmarkskort, at der skal udpeges flere ha
med eksisterende og potentiel natur end det allerede er tilfældet efter de eksi-
sterende regler i planloven?
Kan ministeren bekræfte, at der med L 94 vil være fuldkommen overlap mel-
lem de eksisterende punkter 12, 13 og 14 og det nye punkt 13, og at eneste
forskel vil være, at kommunerne fremover vil skulle sikre, at der er sammen-
hæng på tværs af kommunegrænserne?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Anni.Matthiesen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt
formand
1/1