Forespørgsel til finansministeren om satspuljens fremtidige finansiering.
Af Karin Nødgaard (DF) m.fl.
(Anmeldelse 02.04.2013).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om skat på finansielle transaktioner.
Af Frank Aaen (EL) og Nikolaj Villumsen (EL).
(Anmeldelse 02.04.2013).
3) Spørgsmål om meddelelse af orlov og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Pernille Vigsø Bagge (SF).
4) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Forespørgsel til ministeren for ligestilling og kirke om forholdet mellem stat og kirke.
Af Christian Langballe (DF) m.fl.
(Anmeldelse 20.02.2013. Fremme 22.02.2013. Forhandling 02.04.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 45 af Christian Langballe (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 46 af Flemming Damgaard Larsen (V), Daniel Toft Jakobsen (S), Marlene Borst Hansen (RV), Anne Baastrup (SF), Mette Bock (LA) og Per Stig Møller (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 47 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL)).
Forslag til lov om ændring af lov om medicinsk udstyr. (Styrkelse af markedsovervågningen m.v. af medicinsk udstyr).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. Betænkning 19.03.2013. 2. behandling 02.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser. (Saglighedskrav, påbud om ophør m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. Betænkning 19.03.2013. 2. behandling 02.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og sundhedsloven. (Midlertidig autorisationsfratagelse ved manglende medvirken ved tilsyn og mulighed for Sundhedsstyrelsen for at stille sundhedsmæssige krav til behandlingssteders virksomhed).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. Betænkning 19.03.2013. 2. behandling 02.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger. (Krav om udpegning af virksomhedsansvarlige tandlæger, afvisning af virksomhedsansvarlige læger eller tandlæger, fratagelse af retten til at virke som virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 06.12.2012. Betænkning 19.03.2013. 2. behandling 02.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Nye muligheder i landdistrikterne for erhverv og helårsboliger, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg og opsætning af panelantenner og teknikskabe i landzone).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 07.02.2013. 1. behandling 21.02.2013. Betænkning 20.03.2013. 2. behandling 02.04.2013. Tillægsbetænkning 02.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder. (Præcisering af anvendelsesområdet, hvad angår psykisk arbejdsmiljø og overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 10.01.2013. 1. behandling 17.01.2013. Betænkning 27.02.2013. 2. behandling 02.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven, lov om sygedagpenge og barselloven. (Digital kommunikation om tilskudsordninger m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 05.02.2013. Betænkning 20.03.2013. Ændringsforslag nr. 3 af 22.03.2013 uden for betænkning af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). 2. behandling 02.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af au pair-ordningen.
Af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) m.fl.
(Fremsættelse 02.11.2012. 1. behandling 07.02.2013. Betænkning 20.03.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 17.01.2013. 1. behandling 28.02.2013. Betænkning 20.03.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af nummerplader med dannebrog.
Af Mikkel Dencker (DF) m.fl.
(Fremsættelse 22.11.2012. 1. behandling 18.01.2013. Betænkning 20.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt. (Elektronisk register over dopingsanktionerede).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 16.01.2013. 1. behandling 24.01.2013. Betænkning 13.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret. (Forlængelse af beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og fremstillere af lydoptagelser, ophør af aftale om overdragelse af en udøvende kunstners rettigheder, udøvende kunstneres ret til årligt supplerende vederlag m.v.).
Af kulturministeren (Marianne Jelved).
(Fremsættelse 23.01.2013. 1. behandling 31.01.2013. Betænkning 20.03.2013).
Forslag til lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven, lov om finansiel virksomhed og lov om betalingstjenester og elektroniske penge. (Styrkelse af Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser i forhold til finansielle virksomheder m.v. samt styrkelse af beskyttelsen af børn og unge i forbindelse med markedsføring af alkohol).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 15.01.2013. Betænkning 19.03.2013).
Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Gebyr for anmeldelse af fusioner).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 13.03.2013).
Forslag til lov om Danpilot.
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 20.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om Statstidende. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om obligatorisk digital levering af meddelelser til optagelse i Statstidende).
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 13.03.2013).
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.).
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 20.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. (Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 20.03.2013).
Ministeren for ligestilling og kirkes redegørelse om perspektiv- og handlingsplan 2013.
(Anmeldelse 01.03.2013. Redegørelse givet 01.03.2013. Meddelelse om forhandling 01.03.2013).
Forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende.
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 20.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere oplysninger i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og ændring af fristen for at anmelde ændringer heri, hjemmel til administrative bødeforelæg m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 20.03.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Ændring af sammensætningen af bestyrelsen i LD, ATP, AES m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 20.03.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0