L 184 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Gebyr for anmeldelse af fusioner).
Af: Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 13-03-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 04-04-2013
Betænkning afgivet 16-05-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 28-05-2013
3. behandlet, vedtaget 30-05-2013
Ministerområde:
Erhvervs- og Vækstministeriet
Resumé:
Loven har til formål at tilvejebringe det fornødne finansielle grundlag for den styrkelse af fusionskontrollen, som Folketinget vedtog i 2010. Styrkelsen skete ved at nedsætte de omsætningsgrænser, som er afgørende for, om en fusion skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Ressourcetrækket på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til behandling af de yderligere fusionsanmeldelser blev i perioden 2010-2012 finansieret gennem en midlertidig bevilling på 11 mio. kr. årligt fra globaliseringsreserven. Denne reserve udløb med udgangen af 2012, og med vedtagelsen af finansloven for 2013 var det forudsat, at opgaven med den udvidede fusionskontrol fremover skal gebyrfinansieres.

Ved en forenklet anmeldelse tages et gebyr på 50.000 kr. Ved forenklede anmeldelser skal der indgives færre oplysninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen end ved en almindelig anmeldelse. For en almindelig anmeldelse tages et gebyr på 0,015 pct. af de fusionerede virksomheders samlede omsætning i Danmark, dog maksimalt 1,5 mio. kr. Et omsætningsbaseret gebyr ligger i naturlig forlængelse af de kriterier, der ligger til grund for fusionskontrollen, idet det netop er virksomhedernes omsætning, der afgør, om en fusion skal anmeldes.