Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne på indfødsretsområdet.
Af Jan E. Jørgensen (V), Christian Langballe (DF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Mette Bock (LA) og Tom Behnke (KF).
(Anmeldelse 16.04.2013. Fremme 23.05.2013. Forhandling 24.05.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 78 af Jan E. Jørgensen (V), Mette Bock (LA) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 79 af Lennart Damsbo-Andersen (S), Zenia Stampe (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 80 af Christian Langballe (DF)).
Forslag til lov om finansielle rådgivere.
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af søloven og forskellige andre love. (Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, justering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af søloven. (Modernisering af skibsregistreringsreglerne).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og vævsloven. (Aktindsigt, levende donors samtykke til donation, sterilisation samt definitionspræciseringer i vævsloven).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 14.05.2013. 2. behandling 21.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere oplysninger i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og ændring af fristen for at anmelde ændringer heri, hjemmel til administrative bødeforelæg m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 15.05.2013. 2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 03.04.2013. 1. behandling 09.04.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af gebyrer for udstedelse af kørekort m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktionssystemet for overtrædelser af reglerne om kontrolapparatet m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte. (Udvidet mulighed for prøveløsladelse og fodlænkeafsoning, SU i skoleperioder under uddannelsen til fængselsbetjent m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 31.01.2013. 1. behandling 07.02.2013. Betænkning 07.05.2013. 2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om Offerfonden.
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 07.05.2013. 2. behandling 23.05.2013).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Udvidelse af ordning om underretning af forurettede og styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 07.05.2013. 2. behandling 23.05.2013).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Tempo 100-busser på motorvej).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Civile prøvesagkyndige i politiet).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om indgåelse af aftaler om foranstaltninger til sikring af effektiv udmøntning af afsoning i hjemlandet, efterforskning og kriminalitetsforebyggelse.
Af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF).
(Fremsættelse 09.10.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 16.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om en acontoerstatning til ofre for kriminalitet.
Af Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF) m.fl.
(Fremsættelse 18.12.2012. 1. behandling 26.02.2013. Betænkning 07.05.2013).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Seksualforbrydelser).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. Betænkning 23.05.2013).
Forslag til lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 16.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester. (Styrkelse af den parlamentariske kontrol og indsigt).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 16.05.2013).
Forslag til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).
Af forsvarsministeren (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 23.05.2013).
Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Gebyr for anmeldelse af fusioner).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 16.05.2013).
Forslag til lov om Danpilot.
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 16.05.2013. Ændringsforslag nr. 1 af 27.05.2013 uden for betænkningen af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)).
Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner. (Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 05.04.2013. Betænkning 16.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven. (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 19.02.2013. Betænkning 16.05.2013. Ændringsforslag nr. 20 af 24.05.2013 uden for betænkningen af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard)).
Forslag til lov om ændring af byggeloven og lov om bygnings- og boligregistrering. (Indførelse af mål for sagsbehandlingstiden for byggesager (servicemål), indførelse af en certificeringsordning for transportable konstruktioner, øget mulighed for indhentning af oplysninger i forhold til forebyggelse af ulykker i bygninger m.v. og udvidet registrering af varmeinstallationer m.v. i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 20.02.2013. 1. behandling 28.02.2013. Betænkning 16.05.2013).
Forslag til lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet.
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 09.04.2013. Betænkning 23.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 30.04.2013. Betænkning 23.05.2013).
Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 17.04.2013. 1. behandling 23.04.2013. Betænkning 22.05.2013).
Forslag til lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). (Harmonisering af klageadgang og øget mulighed for at hæve faget matematik til B-niveau i stx-uddannelsen).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 30.04.2013. 1. del af 2. behandling 07.05.2013. Tilføjelse til betænkning 21.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. (Muligheder for at afbryde uddannelsen, optag af elever, ændret visitation, afklaringsforløb, praktik m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 25.04.2013. 1. behandling 02.05.2013. Betænkning 21.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af hastighedsgrænser og anvendelse af automatisk fartkontrol på farlige steder i trafikken.
Af Karsten Nonbo (V), Kim Christiansen (DF), Leif Mikkelsen (LA) m.fl.
(Fremsættelse 16.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om en revision af straffelovens bestemmelser om ansatte i service- og sikkerhedsfremmende funktioner i prostitutionsbranchen.
Af Merete Riisager (LA) m.fl.
(Fremsættelse 09.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod investeringer i virksomheder, der producerer eller handler med militære droner.
Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 05.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af loven om Rejsegarantifonden.
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Fremsættelse 10.04.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0