L 14 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kroatien.
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-11-2007
1. behandlet / henvist til udvalg 04-12-2007
Betænkning afgivet 16-01-2008
2. behandlet/direkte til 3. behandling 22-01-2008
3. behandlet, vedtaget 29-01-2008
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven indhenter Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kroatien. Overenskomsten blev undertegnet den 14. september 2007, men ville først kunne endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget havde vedtaget en lov herom.
Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Kroatien kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælssta­ten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om, hvordan dobbeltbeskatning undgås.
Den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst afløser den hidtidige overenskomst fra 1981 mellem Danmark og Jugoslavien, for så vidt angår forholdet mellem Danmark og Kroatien.
Den nye overenskomst indeholder regler om, at kildestaten kan beskatte udbytter, som udloddes fra et selskab i denne stat til en retmæssig ejer i den anden stat, men kildestatens skat kan højst være 15 pct. af udbyttets bruttobeløb, dog højst 5 pct., hvis ejeren er et moderselskab eller en pensionskasse m.v.
Kildestaten kan beskatte renter og royalties, som betales fra denne stat til en retmæssig ejer i den anden stat, men skatten kan højst være henholdsvis 5 og 10 pct. af bruttobeløbet.
Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) kan beskattes i kildestaten.
Private pensioner kan beskattes i kildestaten. Det er en ændring i forhold til den gældende overenskomst, som medfører, at private pensioner kun kan beskattes i bopælsstaten.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 109 stemmer.