L 12 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig.
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-11-2007
1. behandlet / henvist til udvalg 04-12-2007
Betænkning afgivet 16-01-2008
2. behandlet/direkte til 3. behandling 22-01-2008
3. behandlet, vedtaget 29-01-2008
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven indhenter Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig. Overenskomsten blev undertegnet den 25. maj 2007, men vil først kunne endeligt tiltrædes fra dansk side, når Folketinget har vedtaget en lov herom.
Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Østrig kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælssta­ten), modtager fra den anden stat (kildestaten), og om, hvordan dobbeltbeskatning undgås.
Den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst, som afløste en overenskomst fra 1961, indeholder regler om, at udbytter ikke kan beskattes i kildestaten, når de udbetales fra et datterselskab i den ene stat til et moderselskab i den anden. I andre tilfælde kan de beskattes med 15 pct.
Renter og royalties kan kun beskattes i bopælsstaten.
Offentlige ydelser (herunder sociale pensioner) kan beskattes i kildestaten.
Private pensioner kan beskattes i kildestaten. Det er en ændring i forhold til den gældende overenskomst, som medfører, at private pensioner kun kan beskattes i bopælsstaten. Der er aftalt en overgangsordning for personer, som ved den ny overenskomsts ikrafttræden var hjemmehørende i en stat og modtog privat pension fra den anden stat, så denne pension fortsat kun kan beskattes i bopælsstaten. Fremtidige modtagere af danske pensioner i Østrig beskattes efter reglerne i den nye overenskomst, dvs. i Danmark.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 108 stemmer.