L 116 Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove.
(Modernisering af skatteadministrationen).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 12-03-2008
1. behandlet / henvist til udvalg 14-04-2008
Betænkning afgivet 28-05-2008
2. behandlet/direkte til 3. behandling 10-06-2008
3. behandlet, vedtaget 12-06-2008
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven har primært til formål at skabe smidigere sagsgange i skatteadministrationen, således at borgerne hurtigere kan få afklaret deres skat og hurtigere kan få afsluttet en skattesag.
Sagsbehandlingstiden ved Landsskatteretten nedkortes. Der indføres en remonstrationsordning ved klage over årsopgørelsen. En klage over årsopgørelsen til et skatteankenævn eller Landsskatteretten indgives herefter til SKAT, som har mulighed for at gå i dialog med borgeren, hvorved en klagesag i en række tilfælde kan undgås.
Endvidere fremrykkes ligningen ved bl.a. at indføre en frivillig ordning, hvorefter arbejdsgivere, som har udbetalt skattepligtige rejse- og befordringsgodtgørelser uden indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, får mulighed for efter anmodning at betale et beløb til dækning af den ansattes skat og arbejdsmarkedsbidrag af godtgørelserne. Herved undgår SKAT at rejse skattesager over for de ansatte. Desuden indføres en frivillig ordning med indberetning til SKAT af lejeindtægter fra sommerhusudlejning, således at skatteyderne kan slippe for selv at selvangive lejeindtægter. Endvidere indeholder loven lettelse af erhvervslivets administrative byrder.
Hvad angår delregistrerede virksomheder, forventes loven give et engangstab på ca. 15 mio. kr. i 2009, hvor reglen træder i kraft, samt et ikke nævneværdigt årligt rentetab. Odrningen med frivillig arbejdsgiverbetaling af skatter m.v. af skattepligtige rejse- og befordringsgodtgørelser forventes kun at medføre et relativt begrænset provenutab.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 108 stemmer.