L 11 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto.
(Forbedrede afskrivnings- og fradragsmuligheder).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-11-2007
1. behandlet / henvist til udvalg 04-12-2007
Betænkning afgivet 16-01-2008
2. behandlet/direkte til 3. behandling 22-01-2008
3. behandlet, vedtaget 29-01-2008
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
I forbindelse med udmøntningen af globaliseringspuljen for 2007 indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) en aftale med Dansk Folkeparti om at afsætte 10 mio. kr. i 2007 og 20 mio. kr. årligt derefter til forbedring af opsparingsmulighederne ved etablering af nye virksomheder.
De hidtidige regler i etableringskontoloven havde til formål at give gode opsparingsmuligheder for personer, der ønsker at etablere selvstændig erhvervsvirksomhed, idet der blev givet fradrag for indskud på en etableringskonto. Efter etablering af virksomheden skete der en udligning af fradraget, ved at virksomhedens afskrivnings- og fradragsadgang nedsattes for aktiver, der var anskaffet for etableringskontomidler.
Restafskrivning på 30 pct. tilgodeså personer, der efter virksomhedsetablering havde en skatteprocent på ca. 52. For personer, der efter etablering blev topskatteydere, kunne det bedre betale sig at foretage investeringen for frie midler med et efterfølgende afskrivningsforløb, hvor der ikke foretoges forlodsafskrivning.
For atl forøge incitamentet til at anvende etableringskontoordningen forhøjes restafskrivningen til 42 pct. Parallelt hermed forbedres også reglerne for hævninger, der anvendes til fradragsberettigede omkostninger og aktiekøb.
Det årlige provenutab ved disse forbedringer af etableringskontoloven skønnes at være ca. 10 mio. kr. Heri er indregnet en incitamentsforbedring, der skønnes at øge indskuddene på ordningen med 20-25 pct.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og NY) mod 2 (EL).