L 135 Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven.
(Fastsættelse af promillegrænser samt forebyggelse af luftforurening fra skibe).
Af: Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (KF)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 25-01-2006
1. behandlet / henvist til udvalg 21-02-2006
Betænkning afgivet 11-05-2006
2. behandlet/direkte til 3. behandling 18-05-2006
3. behandlet, vedtaget 02-06-2006
Ministerområde:
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Resumé:
Loven har til formål at højne sikkerheden til søs. Der skal skabes en nulalkoholkultur på erhvervsområdet, og i øvrigt skal sanktionerne for spiritussejlads skærpes svarende til, hvad der gælder for andre former for færdsel.
Der indføres en fast promillegrænse for alle typer af erhvervssejlads. For de største og de hurtigste fritidsfartøjer indføres en promillegrænse på 0,50, som dog ikke gælder i havn og på beskyttede ankerpladser.
Den hidtil gældende bestemmelse, der indebærer, at den sejlende ikke som følge af spiritusindtagelse må være ude af stand til at agere på fuldt betryggende vis, vil fortsat gælde parallelt med de nye, faste promillegrænser.
Endelig indeholder loven enkelte mindre justeringer og præciseringer, herunder en konsekvensændring af sømandsloven.
Ved et ændringsforslag stillet af økonomi- og erhvervsministeren bliver den generelle promillegrænse sat til 0,50. Promillegrænsen gælder for alle former for sejlads bortset fra fritidssejlads med fartøjer, hvortil der ikke stilles uddannelseskrav til fartøjets fører eller eventuelle styrmand. Dog gælder 0,50-promillegrænsen også for førere af vandscootere og lignende fartøjer.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 130 stemmer.