UGEPLAN FOR FOLKETINGET 5. februar - 11. februar 2018 (UGE 6)

Endelig ugeplan
2. februar 2018 Lovsekretariatet
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og forskellige andre love. (Ophævelse af godkendelseskravet for små kommunale fællesskaber). (Af økonomi- og indenrigsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse. (Afskaffelse af halvårsregnskab). (Af økonomi- og indenrigsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Statistik. (Introduktion af officiel offentligt produceret statistik og gennemførelse af forordning om europæiske statistikker). (Af økonomi- og indenrigsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager og ophævelse af den særlige, lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Øget kontrol på udlændingeområdet). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, spiritusafgiftsloven, lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven. (Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas indeholdt i lightere ved indførsel). (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid, fordybelsestid m.v.). (Af undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Uddannelsesparathedsvurdering). (Af undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at give en officiel undskyldning til tidligere beboere på de 19 børnehjem beskrevet i Godhavnsrapporten fra 2011. (Af Finn Sørensen (EL) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om samfundsansvar i pensionskasser. (Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Jacob Mark (SF))
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren af Bent Bøgsted (DF) m.fl. om at undgå, at syge borgere placeres i et langvarigt ressourceforløb.
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 8. februar 2018.
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren af Finn Sørensen (EL), Bent Bøgsted (DF) og Torsten Gejl (ALT) om førtidspension og fleksjob.
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 8. februar 2018.
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Orlov.
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 11 om at undgå, at syge borgere placeres i et langvarigt ressourceforløb og F 15 om førtidspension og fleksjob.
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og forskellige andre love. (Ophævelse af godkendelseskravet for små kommunale fællesskaber). (Af økonomi- og indenrigsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse. (Afskaffelse af halvårsregnskab). (Af økonomi- og indenrigsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Statistik. (Introduktion af officiel offentligt produceret statistik og gennemførelse af forordning om europæiske statistikker). (Af økonomi- og indenrigsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og for erstatningskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om overgreb mod børn, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse for seksuelle krænkelser samt ophævelse af 72-timersreglen i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn m.v.). (Af justitsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, spiritusafgiftsloven, lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven. (Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas indeholdt i lightere ved indførsel). (Af skatteministeren)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om at arbejde for en bund under selskabsskatten i EU. (Af Peter Hummelgaard Thomsen (S) og Jesper Petersen (S))
2. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for hærværk). (Af justitsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. (Habilitetskrav, forsøgsdata fra afdøde, udenlandsk inspektion m.v.). (Af sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til tatoveringsloven. (Af sundhedsministeren)
Forespørgsel til sundhedsministeren af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF) om regionernes varetagelse af sundhedsområdet er tilfredsstillende.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 20. februar 2018.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om modregning i eftervederlag til borgmestre og regionsrådsformænd. (Af Pelle Dragsted (EL) og Kirsten Normann Andersen (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af dobbeltmandater som medlem af kommunalbestyrelse eller regionsråd og medlem af Folketinget. (Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF))
1. behandling af forslag til lov om Studievalg Danmark. (Af uddannelses- og forskningsministeren)
Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren af Christian Langballe (DF) m.fl. om FN’s konvention om begrænsning af statsløshed.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 20. februar 2018.
Forespørgsel F 17 til justitsministeren af Peter Kofod Poulsen (DF) m.fl. om strafniveauet for personfarlig kriminalitet.
Ventes foretaget tirsdag den 27. februar 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 1. marts 2018]
Forespørgsel F 18 til sundhedsministeren af Stine Brix (EL), Flemming Møller Mortensen (S), Pernille Schnoor (ALT), Marlene Borst Hansen (RV) og Kirsten Normann Andersen (SF) om tobaks konsekvenser for folkesundheden.
Ventes foretaget torsdag den 15. marts 2018.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 20. marts 2018]
Forespørgsel F 19 til ældreministeren og undervisningsministeren af Marlene Harpsøe (DF) og Karina Adsbøl (DF) om udfordringer med at rekruttere social- og sundhedspersonale i landets kommuner.
Ventes foretaget ...
Forespørgsel F 20 til udenrigsministeren af Claus Kvist Hansen (DF) m.fl. om forfølgelsen af Falun Gong-udøvere og andre politisk og religiøst forfulgte fanger i Kina.
Ventes foretaget ...