1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem af Folketinget Ulla Sandbæk (ALT), medlem af Folketinget Pernille Skipper (EL) og medlem af Folketinget Merete Dea Larsen (DF).
2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Godkendelse af stedfortrædere som midlertidige medlemmer af Folketinget for Ulla Sandbæk (ALT), Pernille Skipper (EL) og Merete Dea Larsen (DF).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om obligatoriske måltal for konkurrenceudsættelse for kommuner og regioner.
Af Stine Brix (EL) m.fl.
(Anmeldelse 10.10.2017. Fremme 12.10.2017. Forhandling 23.11.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 3 af Stine Brix (EL), Magnus Heunicke (S), Torsten Gejl (ALT), Marianne Jelved (RV) og Kirsten Normann Andersen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 4 af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Carl Holst (V), Villum Christensen (LA) og Anders Johansson (KF)).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Bedre lægedækning ved udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker, forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger og ændret opkrævning af gebyr for regionale sygehusenheder m.v.).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
(Fremsættelse 05.10.2017. 1. behandling 27.10.2017. Betænkning 14.11.2017. Omtrykt. 2. behandling 23.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven. (Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 09.11.2017. 2. behandling 23.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(2. behandling 23.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(2. behandling 23.11.2017. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk og lov om varmeforsyning. (Betaling for myndighedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 02.11.2017. Betænkning 23.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Forbedret tredjepartsadgang i forbindelse med kulbrinteindvinding, reservationer af kapacitet og opkrævning af bidrag til afviklingsomkostninger i olierørledningen samt ny klageadgang i lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 23.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen. (Tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 23.11.2017).
Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Undtagelse fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, fusioner, egenacces, databeskyttelsesretlige regler, foreløbig ansøgning om straflempelse og nordisk samarbejde).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 10.10.2017. Betænkning 23.11.2017).
Forslag til lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs m.v. (Justering og klarificering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag, forenklet registrering af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer, ansvarsbeløb ved vragfjernelse, gennemførelse af internationale sanktioner vedrørende skibsregistrering, privatretlige havneafgifter m.v.).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 10.10.2017. Betænkning 23.11.2017. Ændringsforslag nr. 9 af 24.11.2017 uden for betænkningen af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love. (Forhandlede retningslinjer på det finansielle område, sikring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af benchmarkforordningen og PRIIP-forordningen, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 12.10.2017. Betænkning 23.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om leje. (Friplejeboliger i lejede lokaler).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 27.10.2017. Betænkning 23.11.2017).
Forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler.
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 27.10.2017. Betænkning 23.11.2017).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktioner for foretagelse af ulovlige konstruktive ændringer i motordrevne køretøjers forureningsbegrænsende udstyr).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 03.11.2017. Betænkning 23.11.2017. Omtrykt).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 24.10.2017. Betænkning 23.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. (Justering af akkrediteringsprocesser, undtagelse af visse maritime uddannelsesinstitutioner fra institutionsakkreditering, udvidelse af Danmarks Akkrediteringsinstitutions udbud af vurderingskompetence m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 26.10.2017. Betænkning 23.11.2017).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven. (Erhvervskandidatuddannelse).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 04.10.2017. 1. behandling 26.10.2017. Betænkning 23.11.2017).
Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil. (Bevarelse af monopolet for udbuddet af onlinebingo og heste- og hundevæddemål m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 16.11.2017).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 15.11.2017).
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Skattefritagelse af selvejende teatre og daginstitutioner m.v. samt erklæringsordning for visse foreninger og fonde).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 15.11.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ny kvoteordning).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 08.11.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Videreførelse af adgangen til opholdstilladelse med henblik på at drive selvstændig erhvervsvirksomhed).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 15.11.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Øget kontrol på udlændingeområdet).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 15.11.2017).
Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Forenkling og justering af reglerne om fordeling og boligplacering af flygtninge og præcisering af personkreds for danskuddannelse m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 15.11.2017).
27) Valg af 8 medlemmer og 8 stedfortrædere til Lønningsrådet.