L 7 Forslag til lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs m.v.
(Justering og klarificering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag, forenklet registrering af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer, ansvarsbeløb ved vragfjernelse, gennemførelse af internationale sanktioner vedrørende skibsregistrering, privatretlige havneafgifter m.v.).
Af: Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2017-18
Status: Delt

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-10-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 10-10-2017
Betænkning afgivet 23-11-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 28-11-2017
Ministerområde:
Erhvervsministeriet
Resumé:
Med lovforslaget justeres reglerne for udenlandske rederiers adgang til at sætte skibe under dansk flag. Rederier fra tredjelande sidestilles med EU-/EØS-lande i forhold til det såkaldte etableringskrav, ligesom de krav, der følger i medfør af det såkaldte aktivitetskrav, klarificeres. Kravet om, at der skal dokumenteres aktivitet, bl.a. økonomisk aktivitet, i Danmark bevares. Med lovforslaget er det hensigten at tydeliggøre, hvilken aktivitet der skal til, for at udenlandske rederier kan sætte skibe under dansk flag.

Panterettigheder i mellemstore fritidsfartøjer (5-20 BT) registreres i dag i skibsregistret. Med lovforslaget vil registreringen fremadrettet skulle ske i personbogen, hvor registreringen sker digitalt og med færre administrative dokumentationskrav end i skibsregistret.

Der er i dag fastsat takster for ansvarsgrænser i medfør af søloven for redernes udgifter til vragfjernelse. Erfaringerne med vragfjernelse har imidlertid vist, at udgifterne kan overstige de fastsatte takster, hvorfor staten risikerer at skulle afholde de yderligere udgifter. Lovforslaget lægger op til en forhøjelse af anvarsbegrænsningsbeløbet svarende til den i Norge gældende ordning, dog således at passagerskibe, der sejler i fast rutefart, er undtaget fra forhøjelsen.

Med lovforslaget foreslås lovændringer, der hjemler, at Danmark kan håndhæve sanktioner fastsat af FN og EU og andre justeringer på søfartsområdet, herunder bl.a. at privatejede havne sidestilles med offentligt ejede havne i forhold til at sikre tilgodehavende havneafgifter ved søpanteret.

Loven skal træde i kraft den 1. januar 2018 med undtagelse af enkelte paragraffer, der først skal træde i kraft den 1. marts 2018.
Delt i: