L 159 Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov.
(Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.).
Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-02-2018
1. behandlet / henvist til udvalg 13-03-2018
Betænkning afgivet 08-05-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 15-05-2018
3. behandlet, vedtaget 17-05-2018
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Det foreslås, at der i politiloven indføres en samlet lovregulering af, hvilke typer af opgaver politiet kan anmode om og modtage bistand fra Forsvaret til at løse, og hvilke beføjelser personale fra Forsvaret, herunder Hjemmeværnet, kan tildeles i disse sammenhænge.

Det foreslås derudover at ændre retsplejeloven for at udvide Den Uafhængige Politiklagemyndigheds kompetenceområde, sådan at den fremover også skal behandle sager, der vedrører personale fra Forsvaret, når personalet bistår politiet.

Lovforslaget indeholder desuden et forslag om, at justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren kan fastsætte regler om Forsvarets adgang til at oprette midlertidige militære områder med henblik på at forebygge og afværge fare for dansk og udenlandsk militært personale og materiel, der befinder sig uden for faste militære områder her i landet.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2018. Dog foreslås det, at justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 3, nr. 2, om ophævelse af forsvarslovens § 15.
Afstemning:
Vedtaget 76 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, KF) 23 stemmer imod forslaget (EL, ALT, RV, SF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget