Dokumenter Samling 2015-16 lovforslag L 74 Forhandling (1. behandling)
L 74 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser).
Af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)
Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

1. behandling

Det næste punkt på dagsordenen er:

20) 1. behandling af lovforslag nr. L 74:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser).

Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 04.12.2015).


19:43
Tredje næstformand
Stine Brix (EL)

Forhandlingen er åbnet. Og det er Socialdemokraternes ordfører, hr. Mattias Tesfaye, som lægger for. Værsgo.

19:44
Ordfører
Mattias Tesfaye (S)

Tak. Jeg mener, det er et nederlag for det europæiske samarbejde, at flere lande nu ser sig nødsaget til at gennemføre et lovforslag som det her. Derfor må den langsigtede ambition også være, at Schengenaftalen igen bringes til at fungere. De åbne grænser er en enorm gevinst for samhandelen og samværet mellem Europas folkeslag. Vi kan derfor håbe på, at de bemyndigelser, der nu gives til ministeren, aldrig vil blive taget i brug.

At håbe er dog ikke tilstrækkeligt, for her og nu er der en reel risiko for, at vi kommer til at stå med et meget konkret problem allerede inden for få uger. Der ankommer omkring 150 asylansøgere til Danmark hver eneste dag, og derudover rejser et markant større antal igennem vores land og videre til Sverige.

I de her dage behandler de svenske myndigheder, den svenske rigsdag, et lovforslag fra den svenske socialdemokratiske regering om at indføre id-kontrol på overfarten mellem Helsingør og Helsingborg samt på bus- og togtrafikken på Øresundsbroen. Sverige har allerede indført id-kontrol på færgerne fra Tyskland til Trelleborg. Hvis svenskerne vedtager kontrollen ved grænserne til Danmark, risikerer Danmark en ganske markant stigning i antallet af asylansøgere.

Det er på den baggrund, at Socialdemokraterne støtter forslaget. I Danmark skal vi påtage os vores del af flygtningene, og de skal behandles ordentligt, men Socialdemokraterne ønsker ikke, at Danmark skal være endestation for flygtninge- og migrationsstrømmene nordpå.

Den model, der nu fremlægges af regeringen, betyder i praksis, at ministeren får bemyndigelse til, at transportører kan pålægges strafansvar, hvis de bringer udlændinge uden fornøden rejselegitimation og visum her til landet fra et andet Schengenland. Strafansvaret kan pålægges i forlængelse af, at der indføres grænsekontrol efter Schengenaftalens regler om, at der skal foreligge en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed. Danmark følger dermed efter Norge, der allerede har indført lignende muligheder.

Enhver, der har læst høringssvarene, ved, at det her lovforslag åbner op for adskillige spørgsmål: Hvordan kan dansk politi bistå danske virksomheder, der skal gennemføre kontrollen under strafansvar i udlandet? Har den danske regering været i dialog med de tyske myndigheder om lovforslaget, og hvad er deres kommentarer? Kan en virksomhed pålægges straf for manglende id-kontrol udført af underentreprenører? Hvad med blinde passagerer på transporter af gods? Vil myndighederne udsende en vejledning til de berørte transportører, inden strafansvaret træder i kraft?

Det er regeringen, der har anmodet om, at det her lovforslag hastebehandles, så vi forventer derfor, at regeringen er i stand til at opklare alle relevante spørgsmål i løbet af de kommende dages udvalgsarbejde. Nogle af spørgsmålene er allerede besvaret i et høringsnotat, vi har fået i dag. Andre må vi følge op på i de kommende dage.

Afslutningsvis vil Socialdemokraterne gerne kvittere for, at regeringen endelig har imødekommet vores ønske om at forberede de danske myndigheder og det danske samfund på en eventuel flerdobling af indrejsetallet – bedre sent end aldrig.

Socialdemokraterne støtter forslaget.

19:47
Tredje næstformand
Stine Brix (EL)

Der er en kort bemærkning fra fru Johanne Schmidt-Nielsen, Enhedslisten. Værsgo.

19:47
Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Tak for det. Kan ordføreren gøre rede for, hvor kontrollen af de indrejsendes id-dokumenter skal finde sted? Jeg spørger, fordi DSB's administrerende direktør har udtalt, at det ikke skal foregå inde i togene. Jeg fandt i dag en artikel fra Flensburger Tageblatt, hvor tysk forbundspoliti udtaler, at det ikke må foregå på perronen. Derfor er jeg sådan lidt mystificeret. Hvor skal kontrollen sådan rent praktisk eller rent fysisk foregå henne?

19:47
Tredje næstformand
Stine Brix (EL)

Ordføreren.

19:47
Mattias Tesfaye (S)

Tak for spørgsmålet. Jeg kan godt forstå, at spørgeren stiller det spørgsmål, og jeg bemærkede også godt udtalelserne fra DSB. Jeg kan så her henvise til ministerens svar på spørgerens eget spørgsmål nr. 1. Ministeren slutter sit svar med:

»Det er på nuværende tidspunkt ikke endeligt afklaret, hvordan id-kontrol i givet fald nærmere skal gennemføres.«

Det læner jeg mig så selvfølgelig op ad – jeg er ikke i stand til at svare nærmere på det, end ministeren selv er.

19:48
Tredje næstformand
Stine Brix (EL)

Fru Johanne Schmidt-Nielsen.

19:48
Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Jeg synes jo, det er ret betænkeligt, at vi haster en lovgivning igennem, når man faktisk ikke kan svare på, hvordan den lovgivning vil virke i praksis. Men altså, jeg skal nok tage det her med kontrollen med ministeren og ikke med ordføreren.

Jeg vil gerne spørge, om ordføreren synes, det er rimeligt over for medarbejderne, f.eks. DSB's medarbejdere, at placere dem i en situation, hvor de skal vurdere ægtheden af pas og visa, vel vidende at arbejdsgiveren får en stor bøde, hvis de kommer til at tage nogen med, som havde et forkert dokument, og jo også vel vidende at det får voldsomme konsekvenser for et menneske, der bliver afvist på falsk grundlag. Er det en rimelig situation at placere medarbejderne i?

19:49
Tredje næstformand
Stine Brix (EL)

Ordføreren.

19:49
Mattias Tesfaye (S)

Tak for spørgsmålet, som i virkeligheden er en kommentar, som jeg først lige vil kommentere: Det her lovforslag handler jo ikke om at indføre grænsekontrol – det handler om at pålægge transportører et strafansvar. Og derfor mener jeg egentlig også, det er lidt urimeligt, at spørgeren problematiserer, at jeg eller ministeren i den nuværende situation ikke er i stand til at svare på, præcis hvordan grænsekontrollen skal indføres, al den stund at det ikke er det, lovforslaget handler om.

Til spørgsmålet vil jeg sige, at svaret er ja.

19:49
Tredje næstformand
Stine Brix (EL)

Så er det hr. Finn Sørensen, Enhedslisten. Værsgo.

19:49
Finn Sørensen (EL)

Tak til ordføreren for talen, og også tak for en, synes jeg, stor ærlighed, fordi ordføreren selv remser en lang række uafklarede spørgsmål op. Det gik utrolig stærkt, men i mine ører lød det som meget relevante spørgsmål, der alle sammen skal afklares, plus det spørgsmål, som fru Johanne Schmidt-Nielsen stillede.

Så forstår jeg ikke, hvordan man allerede nu kan sige, at man støtter det her lovforslag, når der er så mange uafklarede spørgsmål, ikke mindst det sidste, for som fru Johanne Schmidt-Nielsen spørger, hvordan bliver det nu med retssikkerheden for de medarbejdere, der skal kontrollere udlændingenes legitimationsoplysninger? Hvis den enkelte medarbejder begår en fejl, hvor havner ansvaret for det så, hvis der bliver anlagt sag mod den medarbejder, der på et eller andet uretmæssigt grundlag ikke har behandlet flygtningene ordentligt? Og hvordan går det omvendt også med retssikkerheden for flygtningene, når de skal kontrolleres af mennesker, der ikke er uddannet til at kigge på de her papirer?

Så hvordan kan man støtte lovforslaget? Og specielt vil jeg også gerne have svar på det sidste spørgsmål.

19:50
Tredje næstformand
Stine Brix (EL)

Ordføreren.

19:50
Mattias Tesfaye (S)

Jeg vil gerne starte med at svare på, hvordan man kan støtte lovforslaget. I en situation, hvor der er en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed og den ansvarlige minister beslutter sig for at indføre en grænsekontrol efter Schengenaftalens regler, ville jeg personligt synes, at det var mærkeligt, hvis ikke det var pålagt straf, hvis transportører fragtede personer ind i Danmark uden at have tjekket, om deres rejsehjemmel, f.eks. visum, var i orden. Jeg må indrømme, at jeg er blevet lidt overrasket over, at det overhovedet er nødvendigt at gennemføre den her form for lovgivning. Jeg troede som en selvfølge, at det allerede var en mulighed at give ministeren de beføjelser.

19:51
Tredje næstformand
Stine Brix (EL)

Hr. Finn Sørensen.

19:51
Finn Sørensen (EL)

Tak. Nu var det ene spørgsmål, jeg havde, hvordan man allerede nu kan tage stilling til lovforslaget, når man har alle de mange uafklarede spørgsmål. Hvordan kan man sige ja til det nu, når man ikke har fået svar på alle de der spørgsmål? Hvad stiller man dem så for? Det er jo fuldstændig ligegyldigt, når ordføreren har besluttet sig for, at man støtter lovforslaget. Så det synes jeg er sådan lidt fægten i luften.

Så fik jeg ikke svar på det der med retssikkerheden både for medarbejderen og for de udlændinge, der bliver kontrolleret af en medarbejder, som ikke er uddannet lige nøjagtig til det job.

19:52
Tredje næstformand
Stine Brix (EL)

Ordføreren.

19:52
Mattias Tesfaye (S)

En af årsagerne til, at det kan være lidt svært at svare på alle spørgsmålene, er, at der kommer så mange. Så lad mig svare på det første, ordføreren spørger om: Hvordan kan Socialdemokraterne støtte et forslag allerede nu ved førstebehandlingen, når vi ikke har fået svar på alle de spørgsmål, vi har stillet? Det er vel ikke helt unormalt her i Folketingssalen, at vi generelt set kan sige, at det her er et fornuftigt forslag, men at vi samtidig har en interesse i at få udboret nogle af de tvivlsspørgsmål, der er, hvor jeg synes, at både det, fru Johanne Schmidt-Nielsen siger, og det, som hr. Finn Sørensen gentager – og som i øvrigt fremgår af høringssvarene – er yderst relevant. Det vil vi også gerne forfølge i udvalgsarbejdet. Men det forhindrer os da ikke i at synes, at det er et ganske godt forslag.

19:53
Tredje næstformand
Stine Brix (EL)

Hr. Jacob Mark, SF.

19:53
Jacob Mark (SF)

Tak for det. Ordføreren siger, at der er mange ting, der ikke er endeligt afklaret, men alligevel støtter ordføreren og ordførerens parti det her lovforslag. Da jeg så det første gang, tænkte jeg, at vi måske også kunne støtte det, men da jeg så havde læst høringsmaterialet, tænkte jeg: Det går ikke. Jeg har hørt ordføreren stille mange af de samme spørgsmål, som jeg i virkeligheden stiller mig selv. Der er jo ikke nogen myndighedsperson, så er det DSB, der skal tage sig af det her? Og hvad har de f.eks. af kompetencer til det? Hvad med de indtægter, som de erhvervsdrivende taber? Hvad hvis der opstår en voldelig situation? Der er mange af den her slags spørgsmål.

Ordføreren siger så, at man godt kan blive klogere i udvalgsbehandlingen. Det synes jeg er en god tilgang. Og så vil jeg gerne spørge ordføreren om, hvad der er de vigtigste krav for Socialdemokraterne frem mod tredjebehandlingen. Er det, at der er myndighedspersoner, og at de har kompetencerne? Er det, at de erhvervsdrivende ikke taber penge? Hvad er det for nogle krav, Socialdemokraterne vil stille?

19:53
Tredje næstformand
Stine Brix (EL)

Ordføreren.

19:53
Mattias Tesfaye (S)

Vi kommer til at støtte det her lovforslag, uanset om der bliver tilføjet noget, eventuelt som følge af et krav fra os, eller ej. Vi synes, det er et fremragende lovforslag.

19:54
Tredje næstformand
Stine Brix (EL)

Hr. Jacob Mark.

19:54
Jacob Mark (SF)

Tak for et konkret svar. Det var dejligt. Okay, ordføreren vil støtte et lovforslag, som ordføreren har rigtig mange spørgsmål til.

Jeg har sådan set heller ikke noget imod, at man kontrollerer, men synes ordføreren egentlig, at det er godt, at det ikke er myndigheder, der kontrollerer, men folk, der ingen kompetence har til at gøre det?

Så har jeg sådan et nichespørgsmål: Hvad med børnene? Hvad med de børn, som står uden papirer, som vil til Danmark? Måske er deres forældre her, skal børnene så efterlades på perronen? Er det okay?

19:54
Tredje næstformand
Stine Brix (EL)

Ordføreren.

19:54
Mattias Tesfaye (S)

En række af de spørgsmål, der er stillet i de høringssvar, der er givet, og som jeg synes er relevante, er helt generelt relevante, men de handler ikke specifikt om det her lovforslag. Det her lovforslag handler om at pålægge transportører strafansvar, hvis de fragter folk over en grænse, hvor der i henhold til Schengenreglerne er indført grænsekontrol. Det ændrer ikke ved, at en række af de spørgsmål, herunder også det sidste, som hr. Jacob Mark stiller, er meget relevante. Og jeg synes, at vi skal få stillet dem i aften under den tekniske gennemgang. Men det handler ikke om, hvorvidt det er fornuftigt at pålægge transportørerne et strafansvar. Det synes jeg egentlig også at SF, som er et parti, jeg har stor kærlighed til, burde bakke op om.

19:55
Tredje næstformand
Stine Brix (EL)

Tak til Socialdemokraternes ordfører. Så er det ordføreren for Dansk Folkeparti, hr. Martin Henriksen.

19:55
Ordfører
Martin Henriksen (DF)

Tak for det. Dansk Folkeparti støtter det her lovforslag. Vi bad i de drøftelser, der har været med regeringen, om, at man gik de andre landes stramninger og de andre landes regler igennem i forhold til at se på, om der var noget, som vi kunne tage til os i Danmark. Regeringen vendte så tilbage med en række bud på, hvad vi kunne gøre i Danmark, og det her var så et af dem – og jeg synes, det er ganske udmærkede tiltag.

Vi betragter det som endnu et skridt i retning af mere grænsekontrol i Danmark – alt andet lige. I den finanslovsaftale, som blev indgået for ganske kort tid siden, fik vi jo med, at der skulle komme mere patruljering i grænseområdet. Og når man nu forhåbentlig gennemfører og vedtager det her lovforslag i Folketinget, er det, som jeg sagde indledningsvis, efter vores opfattelse et skridt i retning af mere grænsekontrol.

Jeg vil sige, at jeg sådan set godt kan forstå, at DSB og private aktører er skeptiske i forhold til deres opgaver, når det handler om tiltagene i det her forslag. Jeg kan godt forstå, at de helst vil være fri. Man kunne også godt argumentere for, at det i højere grad burde være en myndighedsopgave, og hvem ved, det kan det jo også godt blive, hvis det her forslag rent faktisk kommer ud at virke i virkeli