Skriftlig fremsættelse (6. november 2008)

Udenrigsministeren (Per Stig Møller):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:


Forslag til folketingsbeslutning om dansk styrkebidrag til NATO's rotationsordning til overvågning og afvisningsberedskab i islandsk luftrum som led i NATO's integrerede luftforsvar.

(Beslutningsforslag nr. B 35).

Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for NATO's rotationsordning til overvågning og afvisningsberedskab i islandsk luftrum som led i NATO's integrerede luftforsvar.


NATO's integrerede luftforsvar dækker alle medlemslande. Island besidder dog ikke kapacitet til selv at kunne forestå suverænitetshåndhævelsen i nationalt luftrum. Det Nordatlantiske Råd traf den 27. juli 2007 beslutning om at foretage suverænitetshåndhævelse i islandsk luftrum gennem overvågning og periodevis afvisningsberedskab. På den baggrund har USA og Frankrig hidtil stillet styrkebidrag til løsning af NATO's suverænitetshåndhævelse i islandsk luftrum.


Det danske styrkebidrag vil bestå af fire F-16 kampfly. Herudover vil der blive udsendt personel og udstyr til støtte for driften af kampflyene. Bidraget vil omfatte i alt ca. 50 personer. Det danske styrkebidrag forventes at skulle løse opgaven foreløbig i en periode på ca. tre uger i 1. kvartal 2009. I det følgende kvartal i 2009 forventes det, at et bidrag fra en anden NATO-allieret vil løfte opgaven som led i rotationsordningen.


Regeringen lægger vægt på, at når NATO's koncept for suverænitetshåndhævelsen af luftrummet indeholder krav om rådighed over kampfly, gælder dette koncept også for Island. Dermed har allierede - herunder Danmark - en forpligtigelse i relation til opgaveløsningen i Island. Det er samtidig regeringens opfattelse, at et dansk bidrag til NATO's håndhævelse af suveræniteten i islandsk luftrum ligger i naturlig forlængelse af Danmarks bidrag til NATO's suverænitetshåndhævelse af de baltiske landes luftrum. Endvidere er et dansk bidrag i tråd med det eksisterende samarbejde mellem Danmark og Island relateret til sikkerhed, forsvar og civilbeskyttelse.