Miljøudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 59 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 165 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Midlertidige opholdssteder til flygtninge). Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
L 155 Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. (Grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.v.). Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
L 126 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldelse, om vilkår for etablering og drift og om sagsbehandling). Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
L 104 Forslag til lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse. (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.). Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
L 86 Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Afdragsordning, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning samt drift og vedligeholdelse af anlæg til spildevandshåndtering). Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
L 85 Forslag til lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi. (Ændringer af auktionsordningen og andre regler om indvinding af råstoffer på havet som følge af regeringens konkurrencepolitiske udspil og evaluering af råstofloven, ændringer som følge af overførelse af kystbeskyttelsesloven til Miljøministeriet og præcisering af gennemførelse af havstrategirammedirektivet m.v.). Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
L 77 Forslag til lov om Den Danske Naturfond. Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
L 71 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse. (Obligatorisk digital kommunikation, ændringer i administrationsordningen for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v.). Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
L 70 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og byggeloven. (Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse i lokalplaner samt helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder på de 27 små øer m.v.). Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
L 70 A Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse. (Forsøgsordning for kyst- og naturturisme og ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse i lokalplaner m.v.). Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
L 70 B Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og byggeloven. (Helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder på de 27 små øer). Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
L 31 Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning. (Styrkelse af vildtudbytteindberetning m.v.). Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
B 145 Forslag til folketingsbeslutning om bedre muligheder for vandløbsvedligeholdelse. Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
B 144 Forslag til folketingsbeslutning om standsning af fald i biodiversitet ved udtagelse af statsskov. Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
B 106 Forslag til folketingsbeslutning om forbrugeroplysning om levetid m.m. for elektriske og elektroniske produkter. Justitsministeriet 2014-15 (1. samling)
B 103 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø. Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
B 65 Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk hjælp til grundejere i forbindelse med kommunalt påbud om adskillelse af regnvand og spildevand. Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
B 60 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP. Miljøministeriet 2014-15 (1. samling)
L 181 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning. (Kapacitet til destruktion af farligt affald og flytning af VVM-kompetence til regionsrådet m.v.). Miljøministeriet 2013-14
L 125 Forslag til lov om ændring af lov om råstoffer og lov om miljøbeskyttelse. (Flytning af myndighedskompetence fra kommunalbestyrelsen til henholdsvis staten og regionsrådet som opfølgning på evaluering af kommunalreformen). Miljøministeriet 2013-14
L 73 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Gennemførelse af direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), gebyrfinansiering af indsamleruddannelsen, digital indberetning på dækordningen m.v.). Miljøministeriet 2013-14
L 72 Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning). Miljøministeriet 2013-14
L 71 Forslag til lov om vandplanlægning. Miljøministeriet 2013-14
L 62 Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love. (Obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage samt obligatorisk videresendelse af klage over lokalplan til Natur- og Miljøklagenævnet m.v.). Miljøministeriet 2013-14
Din søgning gav 59 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200