Poster i råd og nævn

Mange folketingsmedlemmer sidder i en række kommissioner, nævn, råd og bestyrelser. Folketinget og Folketingets partier udpeger medlemmer til en række forskelligartede kommissioner, nævn, råd og lign.

Danmarks Nationalbanks bygning
Større

Nationalbankens repræsentantskab

Repræsentantskabets formål er bl.a. at godkende Nationalbankens årsregnskab. 
Større

Planklagenævnet

Planklagenævnet behandler klagesager på planområdet, der tidligere blev behandlet af Natur- og Miljøklagenævnet.

Landsskatterettten
Større

Landsskatteretten

Landsskatteretten er et landsdækkende uafhængigt nævn, som træffer afgørelser i sager, der bliver forberedt af Skatteankestyrelsen.
Skat's logo
Større

Skatterådet

Skatterådet er sammen med SKAT landets øverste administrative ligningsmyndighed. 
Møde i samtaleværelset 23 marts 2010 - Christiansborg imellem folketingetsformand og det sydslesvigske mindretal. Deltagere fra delegation fra det sydslesvigske mindretal.
Større

Sydslesvigudvalget

Sydslesvigudvalget virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget.
Beskaeftigelse af indsatte
Større

Tilsynsrådet vedrørende beskæftigelsen af de indsatte

Rådet har til opgave at drøfte spørgsmål om beskæftigelse af de indsatte i fængselsvæsenets anstalter, herunder beskæftigelsens forhold til det private erhverv. 
Koncerthuset
Større

Danmarks Radios bestyrelse

 Bestyrelsens formål er at fastsætte de overordnede retningslinjer for Danmarks Radio.
Større

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet er et uafhængigt nævn for klager over afgørelser på Miljø- og Fødevareministeriets område. 

Større

Lønningsrådet

Lønningsrådet afgiver efter anmodning fra finansministeren udtalelser om spørgsmål, der opstår i medfør af tjenestemandsloven.
Hoejesteret
Større

Rigsretten

Rigsretten er en domstol, der behandler og afsiger domme mod ministre.
Helsefonden's ansoegningsskema
Større

Helsefondens bestyrelse

Sygekassernes Helsefond blev oprettet i 1973, da de statsanerkendte sygekasser blev nedlagt.