1) Spørgetime med statsministeren.
Forespørgsel til uddannelses- og forskningsministeren om nedskæringer på SU-området.
Af Mette Reissmann (S), Eva Flyvholm (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Jacob Mark (SF).
(Anmeldelse 08.12.2016).
Forespørgsel til uddannelses- og forskningsministeren om SU til vandrende arbejdstagere.
Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Marlene Harpsøe (DF) .
(Anmeldelse 09.12.2016).
Forespørgsel til ældreministeren om problemer i ældreplejen.
Af Jeppe Jakobsen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 09.12.2016).
Forespørgsel til udenrigsministeren om den kinesiske stats brug af samvittighedsfanger som organdonorer.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Anmeldelse 08.11.2016. Fremme 10.11.2016. Forhandling 08.12.2016. Forslag til vedtagelse nr. V 21 af Kenneth Kristensen Berth (DF), Nikolaj Villumsen (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT). Forslag til vedtagelse nr. V 22 af Nick Hækkerup (S), Jan E. Jørgensen (V), Henrik Dahl (LA), Martin Lidegaard (RV), Holger K. Nielsen (SF) og Naser Khader (KF)).
Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning, lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love. (Ændring af reglerne for tinglysning og realkreditbelåning vedrørende visse tele-, energiforsynings- og vandforsyningsvirksomheder).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 28.10.2016. Betænkning 01.12.2016. 2. behandling 06.12.2016. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler og lov om politiets virksomhed. (Initiativer mod handel med hash m.v. og politiets anvendelse af peberspray).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 28.10.2016. Betænkning 01.12.2016. 2. behandling 06.12.2016).
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 28.10.2016. Betænkning 01.12.2016. 2. behandling 06.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. (Strakstilhold).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 28.10.2016. Betænkning 01.12.2016. 2. behandling 06.12.2016).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Sagkyndig bevisførelse m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 28.10.2016. Betænkning 01.12.2016. 2. behandling 06.12.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget. (Udvidelse af ministres adgang til at søge orlov fra Folketinget).
Af Henrik Sass Larsen (S), Søren Gade (V), Leif Mikkelsen (LA), Josephine Fock (ALT), Morten Østergaard (RV), Jacob Mark (SF) og Mette Abildgaard (KF).
(Fremsættelse 02.12.2016. 1. behandling 08.12.2016. Betænkning 08.12.2016).
Forslag til lov om Planklagenævnet.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
(Fremsættelse 26.10.2016. 1. behandling 08.11.2016. Betænkning 08.12.2016).
Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 18.11.2016. Betænkning 08.12.2016).
Forslag til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 13.10.2016. Betænkning 07.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af adoptionsloven og lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love. (Ikraftsættelse for Færøerne af visse bestemmelser i adoptionsloven).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 07.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Undersøgelse af effekter, aflåsning af værelser og afdelinger om natten og oprettelse af særlige isolationsrum m.v.).
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 08.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. (Dekorumkrav og obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre).
Af kirkeministeren (Bertel Haarder).
(Fremsættelse 05.10.2016. 1. behandling 17.11.2016. Betænkning 07.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 15.11.2016. Betænkning 07.12.2016. Omtrykt).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring, lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Ændring af organisering og finansiering af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 15.11.2016. Betænkning 07.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport. (Indførelse af krav om anvendelse af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport, ændret definition af, hvilke virksomheder der er omfattet af loven, bemyndigelse til fastsættelse af regler til efterlevelse af MRV-forordning om fremme af reduktion af CO2-emissioner fra søtransport samt regler om adgang til skibe).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 22.11.2016. Betænkning 08.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (It-beredskab i el- og naturgassektorerne, gebyr for tilladelser til Energinet.dk og forhøjelse af indtægtsrammer for netvirksomheder m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 09.11.2016. 1. behandling 22.11.2016. Betænkning 08.12.2016).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 27.10.2016. 1. behandling 08.11.2016. Betænkning 08.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om apotekervirksomhed og lov om lægemidler. (Bedre tilgængelighed til lægemidler ved etablering af apotekernes vagttjeneste og selvvalg af håndkøbslægemidler).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 06.10.2016. 1. behandling 27.10.2016. Betænkning 06.12.2016).
Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. (Ændring af kiropraktorers forbeholdte virksomhedsområde m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 27.10.2016. 1. behandling 18.11.2016. Betænkning 06.12.2016. Ændringsforslag nr. 8 og 9 af 09.12.2016 uden for betænkningen af Liselott Blixt (DF)).
Forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering. (Ændret kommunal medfinansiering, indførelse af regional omfordeling som følge af effektiviseringsgevinster ved kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 10.11.2016. 1. behandling 25.11.2016. Betænkning 06.12.2016).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
(Fremsættelse 10.11.2016. 1. behandling 25.11.2016. Betænkning 06.12.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om at gøre det etiske kodeks mod deling af krænkende materiale obligatorisk på landets ungdomsuddannelser og i grundskolens udskoling.
Af Carolina Magdalene Maier (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT).
(Fremsættelse 15.11.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af flygtninges retskrav på boliger.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 06.10.2016).
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af brugerbetaling for tolkeydelser.
Af Martin Henriksen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 12.10.2016).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0