Forespørgsel til statsministeren om en eventuel grønlandsk selvstændighed.
Af Søren Espersen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 16.12.2016. Fremme 19.12.2016. Forhandling 23.05.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 112 af Søren Espersen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 113 af Karin Gaardsted (S), Marcus Knuth (V), Carsten Bach (LA), Roger Matthisen (ALT), Kristian Hegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Merete Scheelsbeck (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Aleqa Hammond (UFG), Magni Arge (T) og Sjúrður Skaale (JF)).
Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om fælles myndighedsindsats mod social dumping.
Af Mattias Tesfaye (S), Claus Kvist Hansen (DF), Finn Sørensen (EL) og Karsten Hønge (SF).
(Anmeldelse 04.04.2017. Fremme 07.04.2017. Forhandling 24.05.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 117 af Mattias Tesfaye (S), Claus Kvist Hansen (DF), Klaus Markussen (V), Villum Christensen (LA), Torsten Gejl (ALT), Kristian Hegaard (RV), Karsten Hønge (SF) og Merete Scheelsbeck (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 118 af Henning Hyllested (EL)).
Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om fremtidige energipolitiske initiativer.
Af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Orla Østerby (KF).
(Anmeldelse 03.05.2017. Fremme 05.05.2017. Forhandling 23.05.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 114 af Jens Joel (S), Søren Egge Rasmussen (EL), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV) og Pia Olsen Dyhr (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 115 af Mikkel Dencker (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 116 af Thomas Danielsen (V), Carsten Bach (LA) og Orla Østerby (KF)).
Forespørgsel til statsministeren om rigsfællesskabet.
Af Marcus Knuth (V), Karin Gaardsted (S), Henrik Brodersen (DF), Christian Juhl (EL), Carsten Bach (LA), Roger Matthisen (ALT), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Merete Scheelsbeck (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Magni Arge (T), Sjúrður Skaale (JF) og Aleqa Hammond (UFG) m.fl.
(Anmeldelse 09.05.2017. Fremme 11.05.2017. Forhandling 23.05.2017. Forslag til vedtagelse nr. V 110 af Marcus Knuth (V), Karin Gaardsted (S), Søren Espersen (DF), Carsten Bach (LA), Roger Matthisen (ALT), Kristian Hegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Merete Scheelsbeck (KF), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Aleqa Hammond (UFG) og Sjúrður Skaale (JF). Forslag til vedtagelse nr. V 111 af Christian Juhl (EL)).
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede krav for medarbejderaktier og -optioner i statsejede virksomheder.
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Jacob Mark (SF).
(Fremsættelse 02.03.2017. 1. behandling 18.04.2017. Betænkning 18.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om genforhandling af rabat for dansk EU-medlemskab.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017. 1. behandling 04.05.2017. Betænkning 19.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om lokale folkeafstemninger om skolenedlæggelser.
Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.
(Fremsættelse 25.01.2017. 1. behandling 24.03.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om afkortning af lange skoledage.
Af Jakob Sølvhøj (EL) m.fl.
(Fremsættelse 31.01.2017. 1. behandling 24.03.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven og udlændingeloven. (Øget støtte til repatriering, genindførelse af resultattilskud til kommunerne og indførelse af absolut tilbagebetalingskrav m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 27.04.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love. (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 27.04.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Øget brug af biometri m.v.).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 05.04.2017. 1. behandling 27.04.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).
(Fremsættelse 20.04.2017. 1. behandling 05.05.2017. Betænkning 18.05.2017. Ændringsforslag nr. 11 og 12 af 24.05.2017 uden for betænkningen af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 04.04.2017. Betænkning 24.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v.).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 03.05.2017. 1. behandling 11.05.2017. Betænkning 24.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. (Bevaring af særlige kulturarvsmæssige samlinger).
Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 14.03.2017. 1. behandling 09.05.2017. Betænkning 24.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Valg på personlige stemmer).
Af Susanne Eilersen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 26.01.2017. 1. behandling 30.03.2017. Betænkning 18.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Indførelse af prioriteret sideordnet opstilling).
Af Susanne Eilersen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 26.01.2017. 1. behandling 30.03.2017. Betænkning 18.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner. (Oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 22.02.2017. 1. behandling 24.03.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. (Afskaffelse af valgret for udlændinge på tålt ophold, udvisningsdømte udlændinge og administrativt udviste udlændinge m.v.).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 04.05.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til lov om frikommunenetværk.
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 04.05.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Kompensation for øget afgiftsbelastning og udvidelse af landevejsprincippet for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 04.05.2017. Betænkning 24.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 04.05.2017. Betænkning 24.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling).
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.).
(Fremsættelse 03.05.2017. 1. behandling 10.05.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. (Ændring af forsikringsvilkår for registrerede alternative behandlere m.v.).
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.).
(Fremsættelse 03.05.2017. 1. behandling 10.05.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis.
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.).
(Fremsættelse 03.05.2017. 1. behandling 10.05.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven. (Bedre rammer for ledelse).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 02.05.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love. (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af tilskudssystem for maritime efter- og videreuddannelser m.v.).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
(Fremsættelse 29.03.2017. 1. behandling 18.04.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 30.03.2017. 1. behandling 18.04.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love. (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.).
Af undervisningsministeren (Merete Riisager).
(Fremsættelse 26.04.2017. 1. behandling 02.05.2017. Betænkning 23.05.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en karakterkommission, der skal undersøge 7-trinsskalaen i det danske uddannelsessystem med henblik på en modernisering.
Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af rådgivningsteam og understøttelse af komplementære behandlings- og sundhedshuse.
Af Pernille Schnoor (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT).
(Fremsættelse 31.03.2017).
Forslag til folketingsbeslutning om bedre tandpleje.
Af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF).
(Fremsættelse 05.04.2017).
Forespørgsel til sundhedsministeren om psoriasispatienters muligheder for at få tilskud til fodbehandling.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 28.03.2017. Fremme 30.03.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 30. maj 2017.
Forespørgsel til sundhedsministeren om at anerkende den danske stats medansvar for thalidomidskandalen.
Af Flemming Møller Mortensen (S) og Julie Skovsby (S).
(Anmeldelse 04.04.2017. Fremme 07.04.2017).
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 30. maj 2017.
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 23.05.2017).
PUNKT 16 OG 17 BEHANDLES SAMMEN.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0