L 31 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.
(Risikobaseret tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder under skærpet tilsyn, skærpelse af straf og offentliggørelse af arbejdspladsvurdering vedrørende elektromagnetiske felter m.v.).
Af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 29-10-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 03-11-2015
Betænkning afgivet 16-12-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 18-12-2015
3. behandlet, vedtaget 21-12-2015
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er, at arbejdsmiljøindsatsen i højere grad målrettes de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer. Der skabes med lovforslaget hjemmel til, at 80 pct. af de virksomheder, der årligt skal have risikobaseret tilsyn, udvælges på baggrund af en risikovurdering.

Der indføres desuden digital varsling af tilsynet og mere fleksibilitet i den tidsmæssige placering af tilsynet, hvilket indebærer administrative fordele både for Arbejdstilsynet og for virksomhederne. Der gennemføres endvidere et forsøg med at anmelde risikobaseret tilsyn på 2.000-3.000 virksomheder inden for udvalgte brancher.

Med lovforslaget ændres straffebestemmelserne om skærpende og særlig skærpende omstændigheder, så bødeniveauet forhøjes. Endvidere skal det fremover være den samlede forhøjede bøde efter tillæg ved skærpende og særlig skærpende omstændigheder, der skal differentieres efter virksomhedens størrelse, dvs. antal ansatte. Endelig udvides området for særlig skærpende omstændigheder.

For at motivere virksomhederne til at overholde reglerne skærpes tilsynet med virksomheder, der groft overtræder reglerne. Derfor indføres med lovforslaget mulighed for at offentliggøre navne på virksomheder, som groft overtræder reglerne, på Arbejdstilsynets hjemmeside.

For at implementere direktivet om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af elektromagnetiske felter gives der hjemmel til at fastsætte regler om offentliggørelse af virksomhedens arbejdspladsvurdering vedrørende elektromagnetiske felter.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.