B 147 Forslag til folketingsbeslutning om fremme af varmepumper og begrænsning af biomasse.
Udvalg: Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Samling: 2015-16
Status: 1. beh./Henvist til udvalg

1. behandling

Fra referatet af Folketingets forhandlinger 17-05-2016
1. behandling
Referatstatus: Sat (Endelig)

Det næste punkt på dagsordenen er:

19) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 147:

Forslag til folketingsbeslutning om fremme af varmepumper og begrænsning af biomasse.

Af Andreas Steenberg (RV) m.fl.

(Fremsættelse 01.04.2016).


20:45
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Forhandlingen er åbnet. Jeg giver ordet til energi-, forsynings- og klimaministeren, værsgo.

20:45
Energi-, forsynings- og klimaministeren
Lars Christian Lilleholt

Tak til formanden. Og tak for forslaget fra Radikale Venstre. Radikale Venstre ønsker med deres forslag at fremme installation af store varmepumper og at begrænse udbygningen af biomassekedler.

Ifølge forslaget skal regeringen senest den 1. november i år fremsætte et lovforslag om fremme af varmepumper. Det fremgår også af forslaget, at Folketinget lægger vægt på, at den grønne omstilling foregår så økonomisk effektivt som muligt. Det glæder mig, at vi grundlæggende er enige om, at vi skal gennemføre den grønne omstilling økonomisk effektivt.

Det er regeringens ambition på energiområdet, at Danmark frem mod 2050 skal blive uafhængigt af fossile brændsler. Med energiaftalen fra 2012, som blev indgået af en bred kreds af partier, er Danmark kommet et stykke af vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. Det er samtidig en vigtig præmis for regeringen, at den grønne omstilling netop er omkostningseffektiv. Det er det, vi i regeringen kalder grøn realisme. Omstillingen må ikke blive unødig dyr for erhvervslivet og almindelige borgere.

Regeringen ønsker at integrere vedvarende el-produktion i fjernvarmen. Det er en måde at udnytte den stigende andel af VE-strøm i det danske elsystem. Øget el i fjernvarmesektoren kan have stor betydning for en omkostningseffektiv energiomstilling. Det er en naturlig del af et smart energisystem.

Regeringen støtter derfor udbredelsen af varmepumper. Og der blev med forligskredsens opbakning i forbindelse med udmøntningen af energireserven i december 2015 afsat midler til Energistyrelsens rejsehold for store varmepumper. Rejseholdet arbejder på at fremme store eldrevne varmepumper. En af rejseholdets vigtigste opgaver er at hjælpe varmeværkerne med at afklare, om varmepumper kan medvirke til at opnå en lavere varmepris.

Regeringen har fremlagt et forslag til en løsning på vores PSO-udfordring ved over en 4-årig periode at flytte finansieringen af PSO-støtten væk fra elprisen og over på finansloven. Dette forslag vil i sig selv gøre det mere rentabelt at bruge store varmepumper i varmeforsyningen. Det er vurderingen, at når PSO-omkostningen fjernes, er varmepumperne styrket i konkurrencen – i konkurrencen med et flisfyret varmeværk.

Der er endvidere i drøftelserne om energiselskabernes energispareforpligtelser lagt et forslag på bordet om, at energibesparelsen ved at benytte en varmepumpe kan regnes med. Derfor tror jeg, at varmepumperne kan blive et reelt alternativ for de mange kraft-varme-værker, der skal investere i de kommende år.

Regeringen har således allerede fremlagt konkrete initiativer til at fremme varmepumperne.

Forslaget, vi behandler i dag, problematiserer endvidere brug af biomasse. Lad mig slå fast, at biomasse spiller en afgørende rolle på nogle af de mindste decentrale fjernvarmeværker. Der er således taget beslutning i den brede kreds af partier bag energiforliget om at give de 85 dyreste varmeværker mulighed for at opstille en biomassekedel. Det giver værkerne en mulighed for at sænke de høje varmepriser. Samtidig giver det en begrænset udbygning af biomasseforbrændingen, da det kun er 85 navngivne mindre værker, som har fået tilladelse. Her er der ikke tale om en massiv konverteringsbølge, men om en hjælp til de varmeforbrugere med de højeste priser.

Der var også enighed i energiforligskredsen om at fremme en større biomassekonvertering på de store kraft-varme-værker. Mange centrale værker erstatter således i disse år kul med biomasse, og der bliver tale om en bæredygtig biomasse, da der er etableret en brancheaftale, som giver de mest ambitiøse bæredygtighedskrav i EU. Det er vel kun godt, at vi på den måde baner vej for et energisystem, der er uafhængigt af fossile brændsler.

Regeringen er i gang med en række analyser af de fremtidige rammer for fjernvarmesektoren. En af de centrale analyser er afgifts- og tilskudsanalysen, der vil medvirke til at kaste lys over behovet for justeringer på området. Analysen tager tid, også mere tid end forventet, da arbejdet blev sat i gang af den forhenværende regering. Regeringen har fokus på analysen, men vi vil ikke forhaste den, da det er vigtigt, at analysen er grundig og fyldestgørende. Dertil kommer analyser, der mere specifikt ser på de fremtidige rammevilkår for fjernvarmesektoren, herunder mulighederne for at fremme anvendelsen af store varmepumper og rammerne for anvendelsen af biomasse.

Nogle hovedspørgsmål, som skal afklares, før vi giver os i kast med at ændre på systemet, er: Er der behov for at justere på afgifterne, også efter regeringens nye forårsudspil? Hvilke mulige modeller er der for at løsne på de bindinger, som kraft-varme-værkerne er underlagt i dag i forhold til kraft-varme-krav og brændsler? Og hvilke konsekvenser er der for varmeforbrugerne?

Der er kort sagt tale om meget omfattende og komplekse problemstillinger.

Jeg er enig med Radikale Venstre i, at det er en god idé at fremme brugen af varmepumper til fjernvarme. Regeringen har som nævnt allerede lagt konkrete forslag frem, der kan fremme de store varmepumper, og dermed er beslutningsforslaget overflødigt på det punkt.

Regeringen kan heller ikke støtte, at der træffes beslutning om den fremtidige anvendelse af biomasse på et ufuldkomment grundlag, og kan derfor heller ikke støtte beslutningsforslaget på det punkt.

Regeringen ser derimod frem til kommende konstruktive drøftelser på området, også med Radikale Venstre.

20:51
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten, værsgo.

20:51
Søren Egge Rasmussen (EL)

Altså, man kan jo vente på mange ting, og de her afgiftsanalyser har vi ventet på i meget lang tid.

Tak for ministerens redegørelse om varmepumper – jeg synes, der var en enkelt del af historien, som ministeren ikke tog med. Nu fremhævede ministeren, at man fremmede de store varmepumper, da man udmøntede energireserven og fik sikret, at rejseholdet kunne fortsætte, og det skete, få måneder efter at finansloven havde afskaffet tilskuddet til netop det samme. Jeg vil godt høre, om det ikke er korrekt, at det, som ministeren fremhævede som en god gerning, da vi udmøntede energireserven, var noget, som blev taget ud, da man fra regeringens side var med til at fremlægge finansloven og vedtage finansloven.

20:52
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Ministeren.

20:52
Energi-, forsynings- og klimaministeren
Lars Christian Lilleholt

Det er fuldstændig korrekt. Det var sådan, at der var et hul i finansloven – der var en økonomisk udfordring. Den skulle løses, alle måtte bære med, for at der blev skaffet de nødvendige penge for at få balance i dansk økonomi. Og derfor var jeg også meget tilfreds med, at vi i bred enighed, herunder også med Enhedslistens opbakning, kunne finde en løsning omkring rejseholdet for de store varmepumper.

20:53
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Spørgeren.

20:53
Søren Egge Rasmussen (EL)

Tak, så er vi enige om historieskrivningen – som måske en af de få ting.

Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at ministeren afviser De Radikales forslag, for jeg synes, det er meget afbalanceret. Og det gør opmærksom på to ting, nemlig at man ikke kan køre videre, sådan som det kører derudad i øjeblikket på biomasseområdet, og at man er nødt til at finde frem til at fremme de store varmepumper. Og jeg kan egentlig ikke rigtig forstå, at ministeren er så afvisende over for forslaget i dag, for inden det her bliver anden- og tredjebehandlet, er de her afgiftsanalyser vel kommet frem til overfladen, og så kan vi jo se den store sammenhæng.

20:53
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Ministeren.

20:53
Energi-, forsynings- og klimaministeren
Lars Christian Lilleholt

Altså, jeg er ikke afvisende over for at tage en drøftelse af, hvordan vi fremmer de store varmepumper. Men jeg noterer mig, at der tages en række initiativer. Det, at PSO'en flyttes over på finansloven, gør, at el til de store varmepumper bliver billigere, og dermed bliver der også en bedre økonomi i at drive anlæggene. Hertil kommer rejseholdet, og oven i det er det også foreslået for energiselskaberne, at man kan indregne det her i energibesparelserne.

20:54
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til ministeren. Den næste taler i rækken er hr. Jens Joel som ordfører for Socialdemokratiet.

20:54
Ordfører
Jens Joel (S)

Tak for det, formand, og tak til De Radikale for det her beslutningsforslag. Fra Socialdemokratiets side er vi meget enige i, at det vil være en fornuftig vej at gå. Jeg tror sådan set, der er relativt bred enighed i Folketinget om, at vi har brug for at få de store varmepumper ind i vores energisystem. Jeg tror også, at når De Radikale har fremsat det her forslag, handler det måske om, at man synes, at det haster lidt, og at der har været lidt for meget snak og lidt for lidt handling. Og så er jeg også enig med hr. Søren Egge Rasmussen, som jo påpegede, at den handling, man så har set fra regeringens side, nogle gange har været tilbageskridt, nemlig da man på finansloven afskaffede en del af finansieringen til de store varmepumper.

At vi så har kunnet lappe huller undervejs ved at lave nogle andre aftaler, løser jo ikke den grundlæggende udfordring, som her er, at vi har brug for varmepumperne i vores system, hvis vi skal udnytte vores vindmøllestrøm bedre. Vi har brug for at sikre, at der er en miljømæssigt bæredygtig balance i, hvor meget biomasse der bliver omstillet til. For ligesom det er positivt, at der er nogle særlige værker, som kan sænke deres varmepris ved at omstille til biomasse, og at der kan være nogle store værker, som omstiller til biomasse, så skal vi også passe på, at vi ikke får for stor en omstilling til biomasse, i forhold til hvad vi kan levere bæredygtigt. Sidst, men ikke mindst, bliver det jo også på et tidspunkt et problem ovre i den røde bygning i Finansministeriet, fordi der ikke er afgift på biomasse og det derfor vil lave et hul i statskassen, hvis ikke vi gør noget ved det her.

Man kan også sige, at vi nærmer os en deadline, al den stund at ude omkring i Fjernvarmedanmark ser man jo ind i, at grundbeløbet vil forsvinde, og at man derfor vil være nødt til at hæve varmeprisen nogle steder, hvis ikke man kan gøre noget andet. Hvis man skal undgå den højere varmepris, kan man blive tvunget til at omlægge til biomasse, måske også mere, end vi skulle have gjort, og i den forbindelse ville det have været en bedre case med varmepumperne.

Så jeg tror, der er et behov, og jeg forstår også godt den utålmodighed, der er. Jeg vil egentlig fra Socialdemokratiets side i første omgang opfordre til, at vi tager en drøftelse i udvalget, i forligskredsen, og prøver på at få lagt en plan for, hvordan vi håndterer det her – både den deadline, vi har, i forhold til at grundbeløbet forsvinder, og man kan sige den deadline, vi har, i forhold til at vi ikke skal nå at få for mange, der omstiller til biomasse, inden vi får lavet de regler, som de skal investere efter. For sandheden er jo, at når man sidder ude på det lokale værk og skal træffe en beslutning, så er man nødt til at kigge på de regler, der gælder i dag, og der forstår jeg godt, at mange kigger i retning af biomassen de kommende år. Det er vi selvfølgelig nødt til også rettidigt at handle på herfra og fra Folketingets side.

Derfor vil Socialdemokratiet støtte op om, at vi tager en drøftelse både i udvalget og i forligskredsen, og at vi får lagt en plan for, hvordan vi sikrer, at vi ikke kommer for sent ud af hullerne, og at vi i øvrigt får stoppet den her for store konvertering, og at vi så i stedet for får brugt biomassen der, hvor der er mest samfundsmæssig nytte af den i de værker, som vi allerede har besluttet skal have det.

20:57
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til den socialdemokratiske ordfører. Den næste, der indtager talerstolen, er hr. Mikkel Dencker som ordfører for Dansk Folkeparti.

20:58
Ordfører
Mikkel Dencker (DF)

Tak, formand. Indledningsvis vil jeg gerne anerkende den problemstilling, som Radikale Venstre tager fat på med beslutningsforslaget her. Der er nemlig den problemstilling, at der er et ulige konkurrenceforhold mellem el og biomasse som brændsel, fordi biomasse i modsætning til el er afgiftsfritaget. El er jo belagt med temmelig mange afgifter.

Det gør, at el kan blive udkonkurreret af biomasse som brændsel, og det er ikke i sig selv noget stort problem. Men som den foregående ordfører var inde på, risikerer det at efterlade et hul i statskassen, fordi biomassen ikke leverer nogen afgiftskroner til statskassen. Dermed risikerer vi jo enten at skulle hæve en anden skat eller afgift eller spare på velfærden på grund af det hul, der opstår. Det ønsker vi ikke i Dansk Folkeparti. Vi anerkender, at der er en problemstilling her.

Jeg vil så også sige det på den måde, at regeringen jo allerede her i sidste uge har fremsat et forslag om udfasning af PSO-afgiften. Det er ikke til at sige, hvordan det forløb kommer til at ende, men hvis man forudsætter, at PSO'en bliver afskaffet til fordel for en anden finansieringsmodel for den grønne omstilling, så har vi netop et bud på, hvordan man kan fremme brugen af de store varmepumper i fjernvarmeforsyningen, altså netop fordi el bliver betragtelig billigere, hvis PSO'en bliver udfaset. Og der har vi måske så svaret på det spørgsmål, som Radikale Venstre stiller med beslutningsforslaget her.

Ministeren var for lidt siden også inde på, at vi stadig væk går og venter på den her afgifts- og tilskudsanalyse, som netop skal belyse, hvilke problemstillinger vi står med, for det er et meget kompliceret system, vi har skruet sammen i Danmark. Der er afgifter og tilskud, som trækker i hver sin retning og måske overlapper og udligner hinanden, men analysen skal i hvert fald vise, hvilke ting i systemet der er problematiske og kan forbedres. Så på den måde ligger der et analysearbejde, som ikke er gjort færdigt endnu, og som måske også kan levere et svar på noget af det, som Radikale Venstre efterlyser svar på med beslutningsforslaget her.

Jeg vil sige det på den måde, at Dansk Folkeparti anerkender den problemstilling, som Radikale Venstre tager fat på her. Men vi synes, at man skal afvente de to analyseforløb, som er i gang i forhold regeringens PSO-udspil, før vi vil konkludere, om der er grund til andre tiltag.

Derfor kan vi ikke tilslutte os beslutningsforslaget her, som pålægger regeringen at tage flere initiativer, for vi vil godt se, hvor de initiativer, som allerede er taget, fører hen.

21:01
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til Dansk Folkepartis ordfører. Den næste ordfører er hr. Thomas Danielsen, ordfører for Venstre.

21:01
Ordfører
Thomas Danielsen (V)

Tak for det, formand. Jeg sad og afventede nogle spørgsmål fra salen, som udeblev. Men i forbindelse med behandlingen af Radikale Venstres beslutningsforslag, B 147, om fremme af varmepumper og begrænsning af biomasse kan jeg indledningsvis oplyse, at Venstre agter at stemme imod forslaget. Jeg kan starte med at sige, at vi i Venstre lægger vægt på, at den grønne omstilling foregår så økonomisk effektivt som muligt. Og det er jeg glad for at Radikale Venstre erklærer sig enig i med dette beslutningsforslag.

Venstre arbejder for at sikre borgere og virksomheder så lave energipriser som muligt. Det skal være billigere og ikke dyrere at være dansker. Venstre støtter også udbredelsen af varmepumper, og vi har allerede taget initiativer, der skal fremme brugen af varmepumper. I fredags fremlagde regeringen et udspil, som skal løse den PSO-udfordring, vi står med, ved at flytte finansieringen af PSO-støtten væk fra prisen og over på finansloven over en 4-årig periode. Det forslag betyder i sig selv, at det vil blive billigere at bruge store varmepumper i varmeforsyningen. Derudover arbejder regeringen også med, at varmepumperne skal kunne indgå i energiselskabernes spareforpligtelser. Regeringen er i gang med analyser, som bl.a. skal undersøge mulighederne for at fremme brugen af varmepumper, men analyserne er ikke færdige endnu, og vi mener i Venstre ikke, at vi bør træffe yderligere beslutninger på området, før resultaterne af analyserne foreligger. Vi vil ikke træffe beslutninger uden at have det faglige grundlag på plads.

Venstre støtter derfor ikke forslaget, eftersom regeringen derudover allerede er i gang med at fremme brugen af varmepumper, som jeg har beskrevet i min tale. Desuden kan vi i Venstre ikke støtte De Radikales forslag om at begrænse brugen af biomasse. Venstre vil ikke kæmpe imod brug af CO 2 -neutral biomasse i energiproduktionen. Biomasse er vigtig for vores forsyningssektor og for at holde varmepriserne nede. På den baggrund skal jeg oplyse, at Venstre som sagt stemmer imod forslaget.

21:04
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Der er en kort bemærkning fra hr. Johannes Lebech, De Radikale. Værsgo.

21:04
Johannes Lebech (RV)

Ser ordføreren for Venstre slet ikke et problem i, at der tilsyneladende er mange små kraft-varme-værker, som investerer i biomasse – en investering, som måske på sigt vil vise sig at være ufornuftig, i betragtning af at det ville være meget bedre, at man gik over til varmepumper, måske endda i lyset af de initiativer, som regeringen nu har taget?

21:04
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Ordføreren.

21:04
Thomas Danielsen (V)

Jo, men det er sådan set også derfor, at jeg glæder mig over, at man fra regeringens side tager de her initiativer, som fremmer brugen af varmepumper. Hvis man ser på, hvad effekten er ved at fjerne bare PSO'en, som man har meldt ud her i sidste uge at man agter at gøre, så vil en eldreven varmepumpe faktisk kunne konkurrere med en flisfyret varmepumpe – i hvert fald i nogle tilfælde. Så det er store skridt på vejen mod at øge anvendelsen af varmepumper.

21:05
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Spørgeren.

21:05
Johannes Lebech (RV)

Det glæder mig, at ordføreren og Venstre går ind for brugen af varmepumper, men det, jeg spurgte om, var også bekymringen for fejlinvesteringer i brugen af biomasse på længere sigt.

21:05
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Ordføreren.

21:05
Thomas Danielsen (V)

Den bekymring deler vi selvfølgelig i Venstre, for det er ikke hensigtsmæssigt, at der bliver investeret i noget, som man ikke agter skal anvendes fremadrettet. Men det er jo ikke sådan, at vi i Venstre siger, at man ikke må bruge biomasse som en del af forsyningssektoren fremadrettet.

Så generelt – uanset hvilken teknologi vi taler om – er det selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, at man anvender en teknologi, som vi ikke agter at man skal bruge. Men jeg må så sige, at det her med at komme med enkeltforslag som i det her tilfælde, hvor man bare specifikt går ind og siger, at nu er det det her, man ønsker at fremme, heller ikke er hensigtsmæssigt, fordi vi frygter en zigzagkurs, som ikke er hensigtsmæssig og stabil for sektoren fremadrettet.

21:06
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Næste spørger er hr. Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten. Værsgo.

21:06
Søren Egge Rasmussen (EL)

Når Venstre står stille, er der i hvert fald ikke nogen zigzagkurs. Mens vi venter på de her analyser, kan jeg anbefale ordføreren at læse Klimarådets sidste rapport »Omstilling med omtanke«, hvor der om biomassens rolle i energiforsyningen står:

»Den nuværende udvikling medfører derfor, at dele af energisystemet i en periode fastlåses i en teknologi, der ikke er samfundsøkonomisk hensigtsmæssig. Disse forhold taler for at indrette reguleringen, så den afspejler biomassens reelle klimabelastning« – der står: reelle klimabelastning – »og så biomasse ikke favoriseres af afgiftssystemet.«

Jeg vil godt høre ordføreren, om ordføreren anerkender, at biomasse ikke er CO 2 -neutralt, fordi jeg kunne høre på ordførerens første tale, at biomasse blev betragtet som CO 2 -neutralt. Når man læser Klimarådets rapport, må man konstatere, at det er en fejltolkning af biomasse at betragte det som CO 2 -neutralt. Er ordføreren enig i den betragtning?

21:07
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Ordføreren.

21:07
Thomas Danielsen (V)

Nu kender jeg jo ikke lige alle detaljerne i oppositionens klimaråds anbefalinger, men jeg mener i hvert fald at kunne huske, at det har givet udtryk for, at biomasse kommer til at spille en vigtig rolle i fremtidens forsyning. Så selv Klimarådet, som ordføreren henviste til, anerkender altså også, at uanset hvad vi gør, vil biomassen komme til at spille en vigtig rolle i fremtidens forsyning.

21:08
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Spørgeren.

21:08
Søren Egge Rasmussen (EL)

Hvis man så læser lidt videre i Klimarådets statistikker, kan man se, at vi faktisk har et problem med, at importerede træpiller udgør en større og større del af vores energiforsyning i Danmark. Jeg vil godt høre ordføreren, om ordføreren mener, at en fortsat øget import af biomasse, som så fortrænger gas, og som medfører et hul i statskassen på et tidspunkt, er en varig løsning.

21:08
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Ordføreren.

21:08
Thomas Danielsen (V)

Altså, nu ved jeg ikke, om det er for sjov, at jeg skal høres i Klimarådets statistikker fra talerstolen, men jeg kan i hvert fald oplyse, at jeg ikke kan dem i hovedet. Men i forhold til spørgsmålet, altså om vi i Venstre kalder det for bæredygtigt, så glæder jeg mig i hvert fald over, at de kraftværker eller varmeværker, vi taler om, har indgået en frivillig aftale om indkøb af bæredygtig biomasse. Så på den foranledning, ja, så er biomasse også bæredygtigt.

21:08
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til Venstres ordfører. Næste ærede taler er hr. Søren Egge Rasmussen, som ordfører for Enhedslisten.

21:09
Ordfører
Søren Egge Rasmussen (EL)

Jeg må jo konstatere, at det i det seneste indlæg fra Venstres ordfører lykkedes ordføreren at tale udenom og begynde at snakke om bæredygtig biomasse. Det er klart, at der er noget biomasse, som er mere belastende end andet, men det kan bare konstateres, at biomasse ikke er CO 2 -neutral. Der er fusk med statistikkerne, hvis man fortsat laver statistikker på den måde.

Set i det lys synes jeg det er rigtig befriende, at Radikale Venstre har fremsat det her beslutningsforslag. Jeg er glad for, at De Radikale er lige så utålmodige som Enhedslisten efter, at der skal ske noget mere. Vi har sådan set tilstrækkelig med viden, der viser, at der mangler nogle afgifter på biomasse og tiltag, som kan fremme mere el og mere intelligent anvendelse af vindkraft ind i vores fjernvarmesystem, så danskerne får mere ud af de PSO-afgifter, de betaler.

Det ville sådan set være en kæmpe fordel for danskerne, hvis den vedvarende energi, der produceres i Danmark, blev brugt optimalt i Danmark. Og i stedet for at eksportere billig strøm på nogle tidspunkter, ville det sådan set give mere samfundsegevinst at få den el ind i vores fjernvarmesystem på de rette tidspunkter og dermed fortrænge noget af den importerede biomasse.

Jeg synes, Radikale Venstres forslag er rigtig sympatisk. Jeg ved ikke, hvad der kan komme ud af en udvalgsbehandling, men man kan altid håbe, at flere partier vil få øjnene op for, at der er fremsat et godt forslag, og Enhedslisten kan fuldt ud støtte Radikales forslag om at fremme varmepumper og komme frem til at finde nogle incitamenter, så vi får begrænset udbygningen af biomassekedler. Det er yderst uheldigt, hvis en række mindre varmeværker i Danmark får lavet de forkerte investeringer, for det vil være investeringer, som fjernvarmeforbrugerne så skal betale de næste 10-15-20 år.

Tak for det gode forslag.

21:11
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til Enhedslistens ordfører. Den næste ordfører i rækken er hr. Villum Christensen som ordfører for Liberal Alliance. Værsgo.

21:11
Ordfører
Villum Christensen (LA)

Hvis man tager overskriften i det her beslutningsforslag, som hedder beslutningsforslag om at fremme varmepumper og begrænse biomasse, ja, så synes vi i Liberal Alliance, at det kunne der være rigtig god musik i. For det virker rigtig molboagtigt først at bruge et meget stort milliardbeløb på at producere vindstrøm for derefter at sende tæt på halvdelen til Norge og Sverige til en lav pris, fordi vi ikke kan bruge det, når vinden blæser, samtidig med at vi omstiller i milliardklassen til biomasse i vores varmeværker – og det er så vel at mærke biomasse, som ofte bliver importeret fra udlandet i form af træpiller fra den anden side af jordkloden. Og det kalder vi bæredygtigt – godt nok under nogle forskellige forudsætninger, men bottom line er, at vi forhindrer os selv i at bruge varmepumper, så vi kunne udnytte den overskudsvind, vi har produceret med milliardtilskud. Det sker, fordi der ikke er afgifter på biobrændsel, men høje afgifter på el, som skal trække de her varmepumper.

Så langt, så godt. Hele denne misere blev forstærket af, at forsyningssikkerhedsafgiften eller brændeafgiften, om man vil, blev fjernet for nogle år siden, så der kom en voldsom ubalance i de forskellige teknologivalg. Med andre ord: Vi investerer ikke i biobrændselskedler for milliardbeløb, fordi det er fornuftigt, men alene fordi afgiftsstrukturen tilsiger det. Og det er da tosset.

Som jeg har nævnt et par gange her fra talerstolen, synes jeg, der er mange problemer med at satse entydigt på biomasse, som indirekte kan give en masse problemer på miljø og fødevareforsyningen i verden. Når vi ikke bare siger go til forslaget, som det ligger her, er det naturligvis, fordi regeringen jo allerede har barslet med en meget voldsom ændring af PSO-finansieringen, som betyder, at el til varmepumper bliver markant billigere, hvorved man kan sige at regeringen allerede er på vej med en eller anden form for problemløsning.

Omvendt har vi også den principielle holdning, at det ikke bør være afgifts- og tilskudsskruerne, der skal bestemme vores investeringsvalg. Nej, alle bæredygtige teknologier skal kunne konkurrere på lige vilkår, og vi er derfor heller ikke vilde med ensidigt at skulle hæve afgifterne på biomasse. Vi skal gentænke denne form for energipolitik. Vi skal væk fra det planøkonomiske regime, så derfor vil vi gerne prøve at finde nogle nye bud i en beretning, der håndterer det her problem, som vi synes er seriøst – det vil jeg gerne sige til De Radikale: Det er et seriøst problem, og det er jo helt evident, at der er en skævvridning. Men vi skal gøre det på en måde, så vi ikke bliver energiøkonomiske smagsdommere, hvis man kan sige det på den måde. Det går aldrig, fordi teknologierne altid vil overhale politikerne indenom.

Af disse grunde hælder vi måske derfor til at stemme gult, sådan som forslaget lige er formuleret nu, men vi indgår gerne i drøftelser om ændringer i den skæve afgiftsstruktur, som i den grad falder tosset ud.

21:14
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til Liberal Alliances ordfører. Den næste taler er hr. Christian Poll som ordfører for Alternativet.

21:14
Ordfører
Christian Poll (ALT)

Tak. Dette forslag fra Radikale Venstre er utrolig vigtigt. Det er det, fordi vi står i en situation lige nu, hvor de manglende afgifter på biomasse gør, at der bliver investeret uhensigtsmæssigt i forhold til et energisystem, som er elbaseret, og som vi er ved at bygge til et fremtidigt vedvarende energi-system.

Samtidig indeholder forslaget jo også varmepumperne, altså støtte til teknologier, som kan bruge vores el bedre og lagre vores el, og jeg er sikker på, at der er rigtig mange partier, som faktisk ønsker det her lige nu. Spørgsmålet er, hvordan vi gør det.

Fra Alternativet er der fuld støtte til det her. Det er ikke et spørgsmål om at lave hovsaløsninger. Det er et spørgsmål om den her skævvridning, der netop er imellem elafgiften og den manglende afgift på biomasse. Det er det største problem, det mest aktuelle problem, vi har i forhold til energisystemets ombygning lige for øjeblikket. Det siger forskerne, det siger organisationerne, som arbejder med det, så jeg er ikke i tvivl om, at det her er et meget vigtigt forslag, og vi støtter det fra Alternativets side.

Så skal lige huske at sige for det foregående beslutningsforslag, B 96, at SF støtter det. Det fik jeg ikke sagt i sidste runde. Nu er det sagt.

21:16
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til Alternativets ordfører. Den næste ordfører i rækken er fru Mette Abildgaard som ordfører for Det Konservative Folkeparti.

21:16
Ordfører
Mette Abildgaard (KF)

Beklager, jeg var ikke lige obs på, at Det Radikale Venstre selvfølgelig er forslagsstiller til det her forslag.

Det her beslutningsforslag pålægger jo regeringen senest den 1. november 2016 at fremsætte et lovforslag, som sikrer, at den udbygning af biomassekedler, vi ser på de decentrale værker, begrænses, og at man i stedet fremmer incitamentet til at installere store varmepumper. Engang var elektricitet jo forbundet med noget negativt og skadeligt – vi husker alle de her kampagner – og det er jo stadig væk sådan, at der ikke skal være unødvendigt forbrug, men vi ser jo i dag, må man sige, helt andre muligheder af brugen af el, særlig når den bliver transformeret ind i vores varmesystem via varmepumper, men også, når den transformeres ind i eksempelvis biler via elbiler.

Men det et problem, at der i dag pålægges langt større afgifter på el til varmeproduktion, end der gøres på biomasse. Det betyder, at de decentrale værker ikke investerer i varmepumper i tilstrækkelig grad. Så må man sige om biomassen, at der jo bare er en diskussion om CO 2 -aftrykket. Når man importerer det hertil, er der bare meget af det, der ikke er CO 2 -neutralt. Jeg ved, at der er lavet en certificeringsordning på frivillig basis, og det er også udmærket, men vi mangler en diskussion af biomassens reelle CO 2 -aftryk herhjemme.

Det, jeg læser at forslagsstillerne i virkeligheden gerne vil have, er, at vi sender det signal, at vi efterlyser, og at vi ønsker flere varmepumper og mindre biomasse, og det kan jeg sådan set godt være enig i. Det Konservative Folkeparti kan sådan set godt være enig i at sende det signal, men man må også sige, at biomassen jo ikke kan undværes i vores forsyningssektor i dag, fordi den er med til at opretholde en høj forsyningssikkerhed – det ved vi jo fra nogle af de centrale værker – men derfor kan vi godt være enige om, at vi skal tage incitamenter, der kan fremme brugen af el.

I virkeligheden synes jeg faktisk, at Liberal Alliances ordfører sagde det meget rigtigt i forhold til den incitamentsstruktur, der er i dag. Man vælger ikke en teknologi, fordi det er den bedste nye teknologi til ens anlæg, men fordi det er den, der er mest begunstiget i forhold til tilskud og afgifter.

Stemmer vi så for det her beslutningsforslag? Jeg håber ikke, at det bliver sat til afstemning, fordi så vil vi stemme nej til det, ikke fordi vi som sådan er uenige i de elementer, der ligger heri, men fordi det her jo er noget, der hører til i vores energiforligskreds, hvor vi må afklare den her type ting. Men jeg kan godt garantere Det Radikale Venstre, at vi fra konservativ side gerne vil være med til at tage de initiativer, der er mulige for at fremme brugen af el i varmesektoren, for det er der et meget, meget stort perspektiv i. Tak.

21:19
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til den konservative ordfører. Så giver jeg ordet til ordføreren for forslagsstillerne, hr. Johannes Lebech, Det Radikale Venstre.

21:19
Ordfører
Johannes Lebech (RV)

Tak, hr. formand. Jeg skal ikke lave nogen lang indledning til denne sene forhandling. Det her beslutningsforslag er først og fremmest lagt frem ud fra en bekymring om en dobbelthed, nemlig at man var bekymret over udbygningen af biomasse på landets decentrale kraft-varme-værker, og at man samtidig gerne ville fremme varmepumper. Det er en udfordring, hvor jeg vel kan fremhæve tre grunde.

Der bør være langt mere el i den danske fjernvarmesektor i fremtiden, det skal køre på overskudsvind, som jeg også har hørt stort set alle ordførere sige. Det gør systemet mere bæredygtigt, det gør det på længere sigt billigere, hvis vi gør det på den rigtige måde, og det gør det mere robust. Der vælter penge ud af statskassen på nuværende tidspunkt med den forkerte afgiftsstruktur, som også flere ordførere har anført. Biomasse er fritaget for afgift og har derfor været for rentabelt, og der er helt sikkert blevet fejlinvesteret, og det er et problem, der selvfølgelig også skal håndteres.

Alle ved, at det ikke er holdbart, og vi risikerer på længere sigt at påføre danskerne større varmeregninger, og derfor må vejen frem være, at vi får udbredt varmepumper på landets decentrale værker. Grunden til, at vi vil handle nu, er, at vi er bekymrede for, at der vil ske netop på den meget korte sigt en stor udbygning af biomasse på decentrale værker. Det er noget, alle ordførerne kan se og er opmærksom på, og jeg vil gerne takke og kvittere for en ret så positiv modtagelse, der har været fra alle sider. Det er et problem, som alle åbenbart er enige om skal løses, måske med nogle nuanceforskelle, specielt når vi begynder at diskutere biomasse.

Jeg kan høre, at der er stor tilslutning til brugen af varmepumper. Så jeg ser frem til nogle gode forhandlinger. Det er helt klart, at fra Radikale Venstres side er vi også indstillet på, at der er mange metoder til det her. Det kan være afgiftsnedsættelser, det kan være justeringer, som jeg også hørte ministeren antydede der kunne være mulighed for.

Vi er også i energiforligskredsen kommet i en helt ny situation med regeringens nye udspil. Det er jo et udspil, der kom, efter det her forslag var fremsat, så jeg ser frem til at bringe det videre til de to medforslagsstillere, som desværre ikke var i stand til at være her i dag af meget vidt forskellige årsager. Den ene er på barsel, og den anden var vistnok i forhandlinger om fly. Jeg vil bringe videre til dem, at der er meget positive holdninger over for det her i forligskredsen.

Jeg håber, at energiministeren vil modtage det her lige så positivt. Jeg stillede et spørgsmål til ham i torsdags, og dagen efter imødekom han mig. Det var med hensyn til Maabjerg Energy Center, og jeg håber, at det vil gå på samme måde i aften, og at energiministeren herefter også vil imødekomme mig på det her punkt. Tak.

21:22
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til den radikale ordfører.

Da der ikke er flere, der har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet.

Jeg foreslår, at forslaget henvises til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:

19) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 147:

Forslag til folketingsbeslutning om fremme af varmepumper og begrænsning af biomasse.

Af Andreas Steenberg (RV) m.fl.

(Fremsættelse 01.04.2016).


20:45
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Forhandlingen er åbnet. Jeg giver ordet til energi-, forsynings- og klimaministeren, værsgo.

20:45
Energi-, forsynings- og klimaministeren
Lars Christian Lilleholt

Tak til formanden. Og tak for forslaget fra Radikale Venstre. Radikale Venstre ønsker med deres forslag at fremme installation af store varmepumper og at begrænse udbygningen af biomassekedler.

Ifølge forslaget skal regeringen senest den 1. november i år fremsætte et lovforslag om fremme af varmepumper. Det fremgår også af forslaget, at Folketinget lægger vægt på, at den grønne omstilling foregår så økonomisk effektivt som muligt. Det glæder mig, at vi grundlæggende er enige om, at vi skal gennemføre den grønne omstilling økonomisk effektivt.

Det er regeringens ambition på energiområdet, at Danmark frem mod 2050 skal blive uafhængigt af fossile brændsler. Med energiaftalen fra 2012, som blev indgået af en bred kreds af partier, er Danmark kommet et stykke af vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. Det er samtidig en vigtig præmis for regeringen, at den grønne omstilling netop er omkostningseffektiv. Det er det, vi i regeringen kalder grøn realisme. Omstillingen må ikke blive unødig dyr for erhvervslivet og almindelige borgere.

Regeringen ønsker at integrere vedvarende el-produktion i fjernvarmen. Det er en måde at udnytte den stigende andel af VE-strøm i det danske elsystem. Øget el i fjernvarmesektoren kan have stor betydning for en omkostningseffektiv energiomstilling. Det er en naturlig del af et smart energisystem.

Regeringen støtter derfor udbredelsen af varmepumper. Og der blev med forligskredsens opbakning i forbindelse med udmøntningen af energireserven i december 2015 afsat midler til Energistyrelsens rejsehold for store varmepumper. Rejseholdet arbejder på at fremme store eldrevne varmepumper. En af rejseholdets vigtigste opgaver er at hjælpe varmeværkerne med at afklare, om varmepumper kan medvirke til at opnå en lavere varmepris.

Regeringen har fremlagt et forslag til en løsning på vores PSO-udfordring ved over en 4-årig periode at flytte finansieringen af PSO-støtten væk fra elprisen og over på finansloven. Dette forslag vil i sig selv gøre det mere rentabelt at bruge store varmepumper i varmeforsyningen. Det er vurderingen, at når PSO-omkostningen fjernes, er varmepumperne styrket i konkurrencen – i konkurrencen med et flisfyret varmeværk.

Der er endvidere i drøftelserne om energiselskabernes energispareforpligtelser lagt et forslag på bordet om, at energibesparelsen ved at benytte en varmepumpe kan regnes med. Derfor tror jeg, at varmepumperne kan blive et reelt alternativ for de mange kraft-varme-værker, der skal investere i de kommende år.

Regeringen har således allerede fremlagt konkrete initiativer til at fremme varmepumperne.

Forslaget, vi behandler i dag, problematiserer endvidere brug af biomasse. Lad mig slå fast, at biomasse spiller en afgørende rolle på nogle af de mindste decentrale fjernvarmeværker. Der er således taget beslutning i den brede kreds af partier bag energiforliget om at give de 85 dyreste varmeværker mulighed for at opstille en biomassekedel. Det giver værkerne en mulighed for at sænke de høje varmepriser. Samtidig giver det en begrænset udbygning af biomasseforbrændingen, da det kun er 85 navngivne mindre værker, som har fået tilladelse. Her er der ikke tale om en massiv konverteringsbølge, men om en hjælp til de varmeforbrugere med de højeste priser.

Der var også enighed i energiforligskredsen om at fremme en større biomassekonvertering på de store kraft-varme-værker. Mange centrale værker erstatter således i disse år kul med biomasse, og der bliver tale om en bæredygtig biomasse, da der er etableret en brancheaftale, som giver de mest ambitiøse bæredygtighedskrav i EU. Det er vel kun godt, at vi på den måde baner vej for et energisystem, der er uafhængigt af fossile brændsler.

Regeringen er i gang med en række analyser af de fremtidige rammer for fjernvarmesektoren. En af de centrale analyser er afgifts- og tilskudsanalysen, der vil medvirke til at kaste lys over behovet for justeringer på området. Analysen tager tid, også mere tid end forventet, da arbejdet blev sat i gang af den forhenværende regering. Regeringen har fokus på analysen, men vi vil ikke forhaste den, da det er vigtigt, at analysen er grundig og fyldestgørende. Dertil kommer analyser, der mere specifikt ser på de fremtidige rammevilkår for fjernvarmesektoren, herunder mulighederne for at fremme anvendelsen af store varmepumper og rammerne for anvendelsen af biomasse.

Nogle hovedspørgsmål, som skal afklares, før vi giver os i kast med at ændre på systemet, er: Er der behov for at justere på afgifterne, også efter regeringens nye forårsudspil? Hvilke mulige modeller er der for at løsne på de bindinger, som kraft-varme-værkerne er underlagt i dag i forhold til kraft-varme-krav og brændsler? Og hvilke konsekvenser er der for varmeforbrugerne?

Der er kort sagt tale om meget omfattende og komplekse problemstillinger.

Jeg er enig med Radikale Venstre i, at det er en god idé at fremme brugen af varmepumper til fjernvarme. Regeringen har som nævnt allerede lagt konkrete forslag frem, der kan fremme de store varmepumper, og dermed er beslutningsforslaget overflødigt på det punkt.

Regeringen kan heller ikke støtte, at der træffes beslutning om den fremtidige anvendelse af biomasse på et ufuldkomment grundlag, og kan derfor heller ikke støtte beslutningsforslaget på det punkt.

Regeringen ser derimod frem til kommende konstruktive drøftelser på området, også med Radikale Venstre.

20:51
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten, værsgo.

20:51
Søren Egge Rasmussen (EL)

Altså, man kan jo vente på mange ting, og de her afgiftsanalyser har vi ventet på i meget lang tid.

Tak for ministerens redegørelse om varmepumper – jeg synes, der var en enkelt del af historien, som ministeren ikke tog med. Nu fremhævede ministeren, at man fremmede de store varmepumper, da man udmøntede energireserven og fik sikret, at rejseholdet kunne fortsætte, og det skete, få måneder efter at finansloven havde afskaffet tilskuddet til netop det samme. Jeg vil godt høre, om det ikke er korrekt, at det, som ministeren fremhævede som en god gerning, da vi udmøntede energireserven, var noget, som blev taget ud, da man fra regeringens side var med til at fremlægge finansloven og vedtage finansloven.

20:52
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Ministeren.

20:52
Energi-, forsynings- og klimaministeren
Lars Christian Lilleholt

Det er fuldstændig korrekt. Det var sådan, at der var et hul i finansloven – der var en økonomisk udfordring. Den skulle løses, alle måtte bære med, for at der blev skaffet de nødvendige penge for at få balance i dansk økonomi. Og derfor var jeg også meget tilfreds med, at vi i bred enighed, herunder også med Enhedslistens opbakning, kunne finde en løsning omkring rejseholdet for de store varmepumper.

20:53
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Spørgeren.

20:53
Søren Egge Rasmussen (EL)

Tak, så er vi enige om historieskrivningen – som måske en af de få ting.

Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at ministeren afviser De Radikales forslag, for jeg synes, det er meget afbalanceret. Og det gør opmærksom på to ting, nemlig at man ikke kan køre videre, sådan som det kører derudad i øjeblikket på biomasseområdet, og at man er nødt til at finde frem til at fremme de store varmepumper. Og jeg kan egentlig ikke rigtig forstå, at ministeren er så afvisende over for forslaget i dag, for inden det her bliver anden- og tredjebehandlet, er de her afgiftsanalyser vel kommet frem til overfladen, og så kan vi jo se den store sammenhæng.

20:53
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Ministeren.

20:53
Energi-, forsynings- og klimaministeren
Lars Christian Lilleholt

Altså, jeg er ikke afvisende over for at tage en drøftelse af, hvordan vi fremmer de store varmepumper. Men jeg noterer mig, at der tages en række initiativer. Det, at PSO'en flyttes over på finansloven, gør, at el til de store varmepumper bliver billigere, og dermed bliver der også en bedre økonomi i at drive anlæggene. Hertil kommer rejseholdet, og oven i det er det også foreslået for energiselskaberne, at man kan indregne det her i energibesparelserne.

20:54
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til ministeren. Den næste taler i rækken er hr. Jens Joel som ordfører for Socialdemokratiet.

20:54
Ordfører
Jens Joel (S)

Tak for det, formand, og tak til De Radikale for det her beslutningsforslag. Fra Socialdemokratiets side er vi meget enige i, at det vil være en fornuftig vej at gå. Jeg tror sådan set, der er relativt bred enighed i Folketinget om, at vi har brug for at få de store varmepumper ind i vores energisystem. Jeg tror også, at når De Radikale har fremsat det her forslag, handler det måske om, at man synes, at det haster lidt, og at der har været lidt for meget snak og lidt for lidt handling. Og så er jeg også enig med hr. Søren Egge Rasmussen, som jo påpegede, at den handling, man så har set fra regeringens side, nogle gange har været tilbageskridt, nemlig da man på finansloven afskaffede en del af finansieringen til de store varmepumper.

At vi så har kunnet lappe huller undervejs ved at lave nogle andre aftaler, løser jo ikke den grundlæggende udfordring, som her er, at vi har brug for varmepumperne i vores system, hvis vi skal udnytte vores vindmøllestrøm bedre. Vi har brug for at sikre, at der er en miljømæssigt bæredygtig balance i, hvor meget biomasse der bliver omstillet til. For ligesom det er positivt, at der er nogle særlige værker, som kan sænke deres varmepris ved at omstille til biomasse, og at der kan være nogle store værker, som omstiller til biomasse, så skal vi også passe på, at vi ikke får for stor en omstilling til biomasse, i forhold til hvad vi kan levere bæredygtigt. Sidst, men ikke mindst, bliver det jo også på et tidspunkt et problem ovre i den røde bygning i Finansministeriet, fordi der ikke er afgift på biomasse og det derfor vil lave et hul i statskassen, hvis ikke vi gør noget ved det her.

Man kan også sige, at vi nærmer os en deadline, al den stund at ude omkring i Fjernvarmedanmark ser man jo ind i, at grundbeløbet vil forsvinde, og at man derfor vil være nødt til at hæve varmeprisen nogle steder, hvis ikke man kan gøre noget andet. Hvis man skal undgå den højere varmepris, kan man blive tvunget til at omlægge til biomasse, måske også mere, end vi skulle have gjort, og i den forbindelse ville det have været en bedre case med varmepumperne.

Så jeg tror, der er et behov, og jeg forstår også godt den utålmodighed, der er. Jeg vil egentlig fra Socialdemokratiets side i første omgang opfordre til, at vi tager en drøftelse i udvalget, i forligskredsen, og prøver på at få lagt en plan for, hvordan vi håndterer det her – både den deadline, vi har, i forhold til at grundbeløbet forsvinder, og man kan sige den deadline, vi har, i forhold til at vi ikke skal nå at få for mange, der omstiller til biomasse, inden vi får lavet de regler, som de skal investere efter. For sandheden er jo, at når man sidder ude på det lokale værk og skal træffe en beslutning, så er man nødt til at kigge på de regler, der gælder i dag, og der forstår jeg godt, at mange kigger i retning af biomassen de kommende år. Det er vi selvfølgelig nødt til også rettidigt at handle på herfra og fra Folketingets side.

Derfor vil Socialdemokratiet støtte op om, at vi tager en drøftelse både i udvalget og i forligskredsen, og at vi får lagt en plan for, hvordan vi sikrer, at vi ikke kommer for sent ud af hullerne, og at vi i øvrigt får stoppet den her for store konvertering, og at vi så i stedet for får brugt biomassen der, hvor der er mest samfundsmæssig nytte af den i de værker, som vi allerede har besluttet skal have det.

20:57
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til den socialdemokratiske ordfører. Den næste, der indtager talerstolen, er hr. Mikkel Dencker som ordfører for Dansk Folkeparti.

20:58
Ordfører
Mikkel Dencker (DF)

Tak, formand. Indledningsvis vil jeg gerne anerkende den problemstilling, som Radikale Venstre tager fat på med beslutningsforslaget her. Der er nemlig den problemstilling, at der er et ulige konkurrenceforhold mellem el og biomasse som brændsel, fordi biomasse i modsætning til el er afgiftsfritaget. El er jo belagt med temmelig mange afgifter.

Det gør, at el kan blive udkonkurreret af biomasse som brændsel, og det er ikke i sig selv noget stort problem. Men som den foregående ordfører var inde på, risikerer det at efterlade et hul i statskassen, fordi biomassen ikke leverer nogen afgiftskroner til statskassen. Dermed risikerer vi jo enten at skulle hæve en anden skat eller afgift eller spare på velfærden på grund af det hul, der opstår. Det ønsker vi ikke i Dansk Folkeparti. Vi anerkender, at der er en problemstilling her.

Jeg vil så også sige det på den måde, at regeringen jo allerede her i sidste uge har fremsat et forslag om udfasning af PSO-afgiften. Det er ikke til at sige, hvordan det forløb kommer til at ende, men hvis man forudsætter, at PSO'en bliver afskaffet til fordel for en anden finansieringsmodel for den grønne omstilling, så har vi netop et bud på, hvordan man kan fremme brugen af de store varmepumper i fjernvarmeforsyningen, altså netop fordi el bliver betragtelig billigere, hvis PSO'en bliver udfaset. Og der har vi måske så svaret på det spørgsmål, som Radikale Venstre stiller med beslutningsforslaget her.

Ministeren var for lidt siden også inde på, at vi stadig væk går og venter på den her afgifts- og tilskudsanalyse, som netop skal belyse, hvilke problemstillinger vi står med, for det er et meget kompliceret system, vi har skruet sammen i Danmark. Der er afgifter og tilskud, som trækker i hver sin retning og måske overlapper og udligner hinanden, men analysen skal i hvert fald vise, hvilke ting i systemet der er problematiske og kan forbedres. Så på den måde ligger der et analysearbejde, som ikke er gjort færdigt endnu, og som måske også kan levere et svar på noget af det, som Radikale Venstre efterlyser svar på med beslutningsforslaget her.

Jeg vil sige det på den måde, at Dansk Folkeparti anerkender den problemstilling, som Radikale Venstre tager fat på her. Men vi synes, at man skal afvente de to analyseforløb, som er i gang i forhold regeringens PSO-udspil, før vi vil konkludere, om der er grund til andre tiltag.

Derfor kan vi ikke tilslutte os beslutningsforslaget her, som pålægger regeringen at tage flere initiativer, for vi vil godt se, hvor de initiativer, som allerede er taget, fører hen.

21:01
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til Dansk Folkepartis ordfører. Den næste ordfører er hr. Thomas Danielsen, ordfører for Venstre.

21:01
Ordfører
Thomas Danielsen (V)

Tak for det, formand. Jeg sad og afventede nogle spørgsmål fra salen, som udeblev. Men i forbindelse med behandlingen af Radikale Venstres beslutningsforslag, B 147, om fremme af varmepumper og begrænsning af biomasse kan jeg indledningsvis oplyse, at Venstre agter at stemme imod forslaget. Jeg kan starte med at sige, at vi i Venstre lægger vægt på, at den grønne omstilling foregår så økonomisk effektivt som muligt. Og det er jeg glad for at Radikale Venstre erklærer sig enig i med dette beslutningsforslag.

Venstre arbejder for at sikre borgere og virksomheder så lave energipriser som muligt. Det skal være billigere og ikke dyrere at være dansker. Venstre støtter også udbredelsen af varmepumper, og vi har allerede taget initiativer, der skal fremme brugen af varmepumper. I fredags fremlagde regeringen et udspil, som skal løse den PSO-udfordring, vi står med, ved at flytte finansieringen af PSO-støtten væk fra prisen og over på finansloven over en 4-årig periode. Det forslag betyder i sig selv, at det vil blive billigere at bruge store varmepumper i varmeforsyningen. Derudover arbejder regeringen også med, at varmepumperne skal kunne indgå i energiselskabernes spareforpligtelser. Regeringen er i gang med analyser, som bl.a. skal undersøge mulighederne for at fremme brugen af varmepumper, men analyserne er ikke færdige endnu, og vi mener i Venstre ikke, at vi bør træffe yderligere beslutninger på området, før resultaterne af analyserne foreligger. Vi vil ikke træffe beslutninger uden at have det faglige grundlag på plads.

Venstre støtter derfor ikke forslaget, eftersom regeringen derudover allerede er i gang med at fremme brugen af varmepumper, som jeg har beskrevet i min tale. Desuden kan vi i Venstre ikke støtte De Radikales forslag om at begrænse brugen af biomasse. Venstre vil ikke kæmpe imod brug af CO 2 -neutral biomasse i energiproduktionen. Biomasse er vigtig for vores forsyningssektor og for at holde varmepriserne nede. På den baggrund skal jeg oplyse, at Venstre som sagt stemmer imod forslaget.

21:04
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Der er en kort bemærkning fra hr. Johannes Lebech, De Radikale. Værsgo.

21:04
Johannes Lebech (RV)

Ser ordføreren for Venstre slet ikke et problem i, at der tilsyneladende er mange små kraft-varme-værker, som investerer i biomasse – en investering, som måske på sigt vil vise sig at være ufornuftig, i betragtning af at det ville være meget bedre, at man gik over til varmepumper, måske endda i lyset af de initiativer, som regeringen nu har taget?

21:04
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Ordføreren.

21:04
Thomas Danielsen (V)

Jo, men det er sådan set også derfor, at jeg glæder mig over, at man fra regeringens side tager de her initiativer, som fremmer brugen af varmepumper. Hvis man ser på, hvad effekten er ved at fjerne bare PSO'en, som man har meldt ud her i sidste uge at man agter at gøre, så vil en eldreven varmepumpe faktisk kunne konkurrere med en flisfyret varmepumpe – i hvert fald i nogle tilfælde. Så det er store skridt på vejen mod at øge anvendelsen af varmepumper.

21:05
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Spørgeren.

21:05
Johannes Lebech (RV)

Det glæder mig, at ordføreren og Venstre går ind for brugen af varmepumper, men det, jeg spurgte om, var også bekymringen for fejlinvesteringer i brugen af biomasse på længere sigt.

21:05
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Ordføreren.

21:05
Thomas Danielsen (V)

Den bekymring deler vi selvfølgelig i Venstre, for det er ikke hensigtsmæssigt, at der bliver investeret i noget, som man ikke agter skal anvendes fremadrettet. Men det er jo ikke sådan, at vi i Venstre siger, at man ikke må bruge biomasse som en del af forsyningssektoren fremadrettet.

Så generelt – uanset hvilken teknologi vi taler om – er det selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, at man anvender en teknologi, som vi ikke agter at man skal bruge. Men jeg må så sige, at det her med at komme med enkeltforslag som i det her tilfælde, hvor man bare specifikt går ind og siger, at nu er det det her, man ønsker at fremme, heller ikke er hensigtsmæssigt, fordi vi frygter en zigzagkurs, som ikke er hensigtsmæssig og stabil for sektoren fremadrettet.

21:06
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Næste spørger er hr. Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten. Værsgo.

21:06
Søren Egge Rasmussen (EL)

Når Venstre står stille, er der i hvert fald ikke nogen zigzagkurs. Mens vi venter på de her analyser, kan jeg anbefale ordføreren at læse Klimarådets sidste rapport »Omstilling med omtanke«, hvor der om biomassens rolle i energiforsyningen står:

»Den nuværende udvikling medfører derfor, at dele af energisystemet i en periode fastlåses i en teknologi, der ikke er samfundsøkonomisk hensigtsmæssig. Disse forhold taler for at indrette reguleringen, så den afspejler biomassens reelle klimabelastning« – der står: reelle klimabelastning – »og så biomasse ikke favoriseres af afgiftssystemet.«

Jeg vil godt høre ordføreren, om ordføreren anerkender, at biomasse ikke er CO 2 -neutralt, fordi jeg kunne høre på ordførerens første tale, at biomasse blev betragtet som CO 2 -neutralt. Når man læser Klimarådets rapport, må man konstatere, at det er en fejltolkning af biomasse at betragte det som CO 2 -neutralt. Er ordføreren enig i den betragtning?

21:07
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Ordføreren.

21:07
Thomas Danielsen (V)

Nu kender jeg jo ikke lige alle detaljerne i oppositionens klimaråds anbefalinger, men jeg mener i hvert fald at kunne huske, at det har givet udtryk for, at biomasse kommer til at spille en vigtig rolle i fremtidens forsyning. Så selv Klimarådet, som ordføreren henviste til, anerkender altså også, at uanset hvad vi gør, vil biomassen komme til at spille en vigtig rolle i fremtidens forsyning.

21:08
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Spørgeren.

21:08
Søren Egge Rasmussen (EL)

Hvis man så læser lidt videre i Klimarådets statistikker, kan man se, at vi faktisk har et problem med, at importerede træpiller udgør en større og større del af vores energiforsyning i Danmark. Jeg vil godt høre ordføreren, om ordføreren mener, at en fortsat øget import af biomasse, som så fortrænger gas, og som medfører et hul i statskassen på et tidspunkt, er en varig løsning.

21:08
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Ordføreren.

21:08
Thomas Danielsen (V)

Altså, nu ved jeg ikke, om det er for sjov, at jeg skal høres i Klimarådets statistikker fra talerstolen, men jeg kan i hvert fald oplyse, at jeg ikke kan dem i hovedet. Men i forhold til spørgsmålet, altså om vi i Venstre kalder det for bæredygtigt, så glæder jeg mig i hvert fald over, at de kraftværker eller varmeværker, vi taler om, har indgået en frivillig aftale om indkøb af bæredygtig biomasse. Så på den foranledning, ja, så er biomasse også bæredygtigt.

21:08
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til Venstres ordfører. Næste ærede taler er hr. Søren Egge Rasmussen, som ordfører for Enhedslisten.

21:09
Ordfører
Søren Egge Rasmussen (EL)

Jeg må jo konstatere, at det i det seneste indlæg fra Venstres ordfører lykkedes ordføreren at tale udenom og begynde at snakke om bæredygtig biomasse. Det er klart, at der er noget biomasse, som er mere belastende end andet, men det kan bare konstateres, at biomasse ikke er CO 2 -neutral. Der er fusk med statistikkerne, hvis man fortsat laver statistikker på den måde.

Set i det lys synes jeg det er rigtig befriende, at Radikale Venstre har fremsat det her beslutningsforslag. Jeg er glad for, at De Radikale er lige så utålmodige som Enhedslisten efter, at der skal ske noget mere. Vi har sådan set tilstrækkelig med viden, der viser, at der mangler nogle afgifter på biomasse og tiltag, som kan fremme mere el og mere intelligent anvendelse af vindkraft ind i vores fjernvarmesystem, så danskerne får mere ud af de PSO-afgifter, de betaler.

Det ville sådan set være en kæmpe fordel for danskerne, hvis den vedvarende energi, der produceres i Danmark, blev brugt optimalt i Danmark. Og i stedet for at eksportere billig strøm på nogle tidspunkter, ville det sådan set give mere samfundsegevinst at få den el ind i vores fjernvarmesystem på de rette tidspunkter og dermed fortrænge noget af den importerede biomasse.

Jeg synes, Radikale Venstres forslag er rigtig sympatisk. Jeg ved ikke, hvad der kan komme ud af en udvalgsbehandling, men man kan altid håbe, at flere partier vil få øjnene op for, at der er fremsat et godt forslag, og Enhedslisten kan fuldt ud støtte Radikales forslag om at fremme varmepumper og komme frem til at finde nogle incitamenter, så vi får begrænset udbygningen af biomassekedler. Det er yderst uheldigt, hvis en række mindre varmeværker i Danmark får lavet de forkerte investeringer, for det vil være investeringer, som fjernvarmeforbrugerne så skal betale de næste 10-15-20 år.

Tak for det gode forslag.

21:11
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til Enhedslistens ordfører. Den næste ordfører i rækken er hr. Villum Christensen som ordfører for Liberal Alliance. Værsgo.

21:11
Ordfører
Villum Christensen (LA)

Hvis man tager overskriften i det her beslutningsforslag, som hedder beslutningsforslag om at fremme varmepumper og begrænse biomasse, ja, så synes vi i Liberal Alliance, at det kunne der være rigtig god musik i. For det virker rigtig molboagtigt først at bruge et meget stort milliardbeløb på at producere vindstrøm for derefter at sende tæt på halvdelen til Norge og Sverige til en lav pris, fordi vi ikke kan bruge det, når vinden blæser, samtidig med at vi omstiller i milliardklassen til biomasse i vores varmeværker – og det er så vel at mærke biomasse, som ofte bliver importeret fra udlandet i form af træpiller fra den anden side af jordkloden. Og det kalder vi bæredygtigt – godt nok under nogle forskellige forudsætninger, men bottom line er, at vi forhindrer os selv i at bruge varmepumper, så vi kunne udnytte den overskudsvind, vi har produceret med milliardtilskud. Det sker, fordi der ikke er afgifter på biobrændsel, men høje afgifter på el, som skal trække de her varmepumper.

Så langt, så godt. Hele denne misere blev forstærket af, at forsyningssikkerhedsafgiften eller brændeafgiften, om man vil, blev fjernet for nogle år siden, så der kom en voldsom ubalance i de forskellige teknologivalg. Med andre ord: Vi investerer ikke i biobrændselskedler for milliardbeløb, fordi det er fornuftigt, men alene fordi afgiftsstrukturen tilsiger det. Og det er da tosset.

Som jeg har nævnt et par gange her fra talerstolen, synes jeg, der er mange problemer med at satse entydigt på biomasse, som indirekte kan give en masse problemer på miljø og fødevareforsyningen i verden. Når vi ikke bare siger go til forslaget, som det ligger her, er det naturligvis, fordi regeringen jo allerede har barslet med en meget voldsom ændring af PSO-finansieringen, som betyder, at el til varmepumper bliver markant billigere, hvorved man kan sige at regeringen allerede er på vej med en eller anden form for problemløsning.

Omvendt har vi også den principielle holdning, at det ikke bør være afgifts- og tilskudsskruerne, der skal bestemme vores investeringsvalg. Nej, alle bæredygtige teknologier skal kunne konkurrere på lige vilkår, og vi er derfor heller ikke vilde med ensidigt at skulle hæve afgifterne på biomasse. Vi skal gentænke denne form for energipolitik. Vi skal væk fra det planøkonomiske regime, så derfor vil vi gerne prøve at finde nogle nye bud i en beretning, der håndterer det her problem, som vi synes er seriøst – det vil jeg gerne sige til De Radikale: Det er et seriøst problem, og det er jo helt evident, at der er en skævvridning. Men vi skal gøre det på en måde, så vi ikke bliver energiøkonomiske smagsdommere, hvis man kan sige det på den måde. Det går aldrig, fordi teknologierne altid vil overhale politikerne indenom.

Af disse grunde hælder vi måske derfor til at stemme gult, sådan som forslaget lige er formuleret nu, men vi indgår gerne i drøftelser om ændringer i den skæve afgiftsstruktur, som i den grad falder tosset ud.

21:14
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til Liberal Alliances ordfører. Den næste taler er hr. Christian Poll som ordfører for Alternativet.

21:14
Ordfører
Christian Poll (ALT)

Tak. Dette forslag fra Radikale Venstre er utrolig vigtigt. Det er det, fordi vi står i en situation lige nu, hvor de manglende afgifter på biomasse gør, at der bliver investeret uhensigtsmæssigt i forhold til et energisystem, som er elbaseret, og som vi er ved at bygge til et fremtidigt vedvarende energi-system.

Samtidig indeholder forslaget jo også varmepumperne, altså støtte til teknologier, som kan bruge vores el bedre og lagre vores el, og jeg er sikker på, at der er rigtig mange partier, som faktisk ønsker det her lige nu. Spørgsmålet er, hvordan vi gør det.

Fra Alternativet er der fuld støtte til det her. Det er ikke et spørgsmål om at lave hovsaløsninger. Det er et spørgsmål om den her skævvridning, der netop er imellem elafgiften og den manglende afgift på biomasse. Det er det største problem, det mest aktuelle problem, vi har i forhold til energisystemets ombygning lige for øjeblikket. Det siger forskerne, det siger organisationerne, som arbejder med det, så jeg er ikke i tvivl om, at det her er et meget vigtigt forslag, og vi støtter det fra Alternativets side.

Så skal lige huske at sige for det foregående beslutningsforslag, B 96, at SF støtter det. Det fik jeg ikke sagt i sidste runde. Nu er det sagt.

21:16
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til Alternativets ordfører. Den næste ordfører i rækken er fru Mette Abildgaard som ordfører for Det Konservative Folkeparti.

21:16
Ordfører
Mette Abildgaard (KF)

Beklager, jeg var ikke lige obs på, at Det Radikale Venstre selvfølgelig er forslagsstiller til det her forslag.

Det her beslutningsforslag pålægger jo regeringen senest den 1. november 2016 at fremsætte et lovforslag, som sikrer, at den udbygning af biomassekedler, vi ser på de decentrale værker, begrænses, og at man i stedet fremmer incitamentet til at installere store varmepumper. Engang var elektricitet jo forbundet med noget negativt og skadeligt – vi husker alle de her kampagner – og det er jo stadig væk sådan, at der ikke skal være unødvendigt forbrug, men vi ser jo i dag, må man sige, helt andre muligheder af brugen af el, særlig når den bliver transformeret ind i vores varmesystem via varmepumper, men også, når den transformeres ind i eksempelvis biler via elbiler.

Men det et problem, at der i dag pålægges langt større afgifter på el til varmeproduktion, end der gøres på biomasse. Det betyder, at de decentrale værker ikke investerer i varmepumper i tilstrækkelig grad. Så må man sige om biomassen, at der jo bare er en diskussion om CO 2 -aftrykket. Når man importerer det hertil, er der bare meget af det, der ikke er CO 2 -neutralt. Jeg ved, at der er lavet en certificeringsordning på frivillig basis, og det er også udmærket, men vi mangler en diskussion af biomassens reelle CO 2 -aftryk herhjemme.

Det, jeg læser at forslagsstillerne i virkeligheden gerne vil have, er, at vi sender det signal, at vi efterlyser, og at vi ønsker flere varmepumper og mindre biomasse, og det kan jeg sådan set godt være enig i. Det Konservative Folkeparti kan sådan set godt være enig i at sende det signal, men man må også sige, at biomassen jo ikke kan undværes i vores forsyningssektor i dag, fordi den er med til at opretholde en høj forsyningssikkerhed – det ved vi jo fra nogle af de centrale værker – men derfor kan vi godt være enige om, at vi skal tage incitamenter, der kan fremme brugen af el.

I virkeligheden synes jeg faktisk, at Liberal Alliances ordfører sagde det meget rigtigt i forhold til den incitamentsstruktur, der er i dag. Man vælger ikke en teknologi, fordi det er den bedste nye teknologi til ens anlæg, men fordi det er den, der er mest begunstiget i forhold til tilskud og afgifter.

Stemmer vi så for det her beslutningsforslag? Jeg håber ikke, at det bliver sat til afstemning, fordi så vil vi stemme nej til det, ikke fordi vi som sådan er uenige i de elementer, der ligger heri, men fordi det her jo er noget, der hører til i vores energiforligskreds, hvor vi må afklare den her type ting. Men jeg kan godt garantere Det Radikale Venstre, at vi fra konservativ side gerne vil være med til at tage de initiativer, der er mulige for at fremme brugen af el i varmesektoren, for det er der et meget, meget stort perspektiv i. Tak.

21:19
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til den konservative ordfører. Så giver jeg ordet til ordføreren for forslagsstillerne, hr. Johannes Lebech, Det Radikale Venstre.

21:19
Ordfører
Johannes Lebech (RV)

Tak, hr. formand. Jeg skal ikke lave nogen lang indledning til denne sene forhandling. Det her beslutningsforslag er først og fremmest lagt frem ud fra en bekymring om en dobbelthed, nemlig at man var bekymret over udbygningen af biomasse på landets decentrale kraft-varme-værker, og at man samtidig gerne ville fremme varmepumper. Det er en udfordring, hvor jeg vel kan fremhæve tre grunde.

Der bør være langt mere el i den danske fjernvarmesektor i fremtiden, det skal køre på overskudsvind, som jeg også har hørt stort set alle ordførere sige. Det gør systemet mere bæredygtigt, det gør det på længere sigt billigere, hvis vi gør det på den rigtige måde, og det gør det mere robust. Der vælter penge ud af statskassen på nuværende tidspunkt med den forkerte afgiftsstruktur, som også flere ordførere har anført. Biomasse er fritaget for afgift og har derfor været for rentabelt, og der er helt sikkert blevet fejlinvesteret, og det er et problem, der selvfølgelig også skal håndteres.

Alle ved, at det ikke er holdbart, og vi risikerer på længere sigt at påføre danskerne større varmeregninger, og derfor må vejen frem være, at vi får udbredt varmepumper på landets decentrale værker. Grunden til, at vi vil handle nu, er, at vi er bekymrede for, at der vil ske netop på den meget korte sigt en stor udbygning af biomasse på decentrale værker. Det er noget, alle ordførerne kan se og er opmærksom på, og jeg vil gerne takke og kvittere for en ret så positiv modtagelse, der har været fra alle sider. Det er et problem, som alle åbenbart er enige om skal løses, måske med nogle nuanceforskelle, specielt når vi begynder at diskutere biomasse.

Jeg kan høre, at der er stor tilslutning til brugen af varmepumper. Så jeg ser frem til nogle gode forhandlinger. Det er helt klart, at fra Radikale Venstres side er vi også indstillet på, at der er mange metoder til det her. Det kan være afgiftsnedsættelser, det kan være justeringer, som jeg også hørte ministeren antydede der kunne være mulighed for.

Vi er også i energiforligskredsen kommet i en helt ny situation med regeringens nye udspil. Det er jo et udspil, der kom, efter det her forslag var fremsat, så jeg ser frem til at bringe det videre til de to medforslagsstillere, som desværre ikke var i stand til at være her i dag af meget vidt forskellige årsager. Den ene er på barsel, og den anden var vistnok i forhandlinger om fly. Jeg vil bringe videre til dem, at der er meget positive holdninger over for det her i forligskredsen.

Jeg håber, at energiministeren vil modtage det her lige så positivt. Jeg stillede et spørgsmål til ham i torsdags, og dagen efter imødekom han mig. Det var med hensyn til Maabjerg Energy Center, og jeg håber, at det vil gå på samme måde i aften, og at energiministeren herefter også vil imødekomme mig på det her punkt. Tak.

21:22
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til den radikale ordfører.

Da der ikke er flere, der har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet.

Jeg foreslår, at forslaget henvises til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget.

Det er vedtaget.

20:45
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)
20:45
Energi-, forsynings- og klimaministeren
Lars Christian Lilleholt
20:51
Anden næstformand
Kristian Pihl Lorentzen (V)
20:51
Søren Egge Rasmussen (EL)