L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

3. behandling

Det næste punkt på dagsordenen er:

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 94:

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse. (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).

Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl).

(Fremsættelse 11.12.2014. 1. behandling 15.01.2015. Betænkning 05.02.2015. 2. behandling 17.02.2015. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).


10:05
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der er ikke stillet ændringsforslag.

Ønsker nogen at udtale sig? Det gør miljøministeren.

10:05
Miljøministeren
Kirsten Brosbøl

Jeg vælger at tage ordet her ved tredjebehandlingen af L 94 – lovforslaget, som følger op på regeringens »Naturplan Danmark« og Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger – fordi jeg selvfølgelig er rigtig glad for, at vi nu i dag kan få vedtaget det her vigtige lovforslag, om end jeg jo selvfølgelig gerne havde set, at vi med et bredt flertal i Folketinget kunne have været blevet enige om at give naturen det her meget tiltrængte løft, og at vi i fællesskab kunne gøre arbejdet færdigt med at følge op på Natur- og Landbrugskommissionen, så vi sikrer, at der er en god balance mellem på den ene side vækst og udvikling i landbrugserhvervet og på den anden side hensynet til vores natur.

Men jeg må jo så konstatere, at det desværre kun er den ene side i Folketinget, der er optaget af at skabe den balance. Blå blok vil stemme imod det her forslag, som jo som sagt følger op på nogle af de helt centrale anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen om naturen. Vækstinitiativerne, som vi blev enige om sidste forår, og som indeholdt en række tiltag, der skaber bedre vilkår for landbruget og fødevareerhvervene, ville man godt være med til, men når det så kommer til opfølgningen på naturdelen, er det slut med den gode vilje.

Når man så lytter til argumenterne om, hvorfor man ikke vil støtte f.eks. Det Grønne Danmarkskort, som jo er en vigtig del af det her lovforslag, altså kommunernes pligt til at planlægge for natur ud fra et fælles nyt kortgrundlag og fælles kriterier på tværs af kommunegrænserne, ja, så lyder det jo, som om – i hvert fald hvis man skal lytte til Venstre og de argumenter, der er kommet fra Venstres side i den her debat – at man reelt er på vej med et stop for ny beskyttet natur; et naturstop, hvis man sådan skulle følge Venstres retorik fra andre områder.

Venstre er bekymret for, at Grønt Danmarkskort vil lægge nye restriktioner ned over landbruget, fordi naturen i de nye grønne korridorer potentielt på sigt kan udvikle sig til at være beskyttelsesværdig sjælden natur, som f.eks. kan være følsom over for ammoniak og dermed kan give begrænsninger for udvidelser af husdyrproduktionen. Men det gælder jo for al ny natur i dag, at den potentielt kan udvikle sig til at blive sårbar beskyttelsesværdig natur.

Så man må jo forstå det sådan, at man altså er imod al ny natur, der kan udvikle sig til at være sårbar natur, ellers må man i hvert fald være parat til at slække på den nuværende beskyttelse af vores natur. Og det stemmer jo desværre også godt overens med den linje, som de borgerlige har lagt i det landbrugsudspil, som man er kommet med, og som vil sætte kampen for renere vand, vores vandmiljø, 10 år tilbage.

Venstre vil gerne gøre det her til en diskussion om, om der skal være plads til landbruget i Danmark eller ej. Og lad mig sige det helt klart: Det skal der, og det er der. Danmark er et af de mest intensivt dyrkede lande i verden, 60 pct. af vores jord er under plov. I EU er det ca. 25 pct. i gennemsnit, i vores naboland Sverige er det 5-6 pct., der er under plov.

Regeringen har taget en række initiativer for at give landbruget bedre rammevilkår og vækstmuligheder, og at påstå, at det her forslag, som man henviser til – altså forbuddet mod at gødske og sprøjte på § 3- arealerne – skulle udligne de gevinster, som erhvervet har fået med vækstinitiativerne, giver altså ikke nogen mening. Der er jo ikke tale om, at vi så ruller de vækstinitiativer, vi har taget, tilbage; man er nødt til at se det her i en sammenhæng og i en helhed.

Det er lagt helt åbent frem, at § 3-forbuddet vil have erhvervsøkonomiske konsekvenser. Vi har beregnet dem til ca. 47 mio. kr. Det vil sige, at for op mod 80 pct. af dem, der bliver ramt af det her forbud, vil det blive et erhvervsøkonomisk tab på i omegnen af op til 7.500 kr. pr. bedrift. Det er jo, kan man sige, begrænset i forhold til økonomien generelt i landbruget.

Jeg har forståelse for, at det for nogle kan være en stor omkostning, og dermed ligger der også i lovforslaget mulighed for, at man kan søge om muligheden for dispensation eller erstatning, hvis man i særlig hård grad bliver ramt af forslaget. Jeg har også tilkendegivet, at jeg er villig til at se på, om det er muligt på et tidligt tidspunkt at træffe konkrete afgørelser om eventuel dispensation eller ekspropriation. Jeg har derfor bedt Naturstyrelsen om at tage kontakt til Kammeradvokaten og Fødevareministeriet med henblik på at søge at tilvejebringe en administrationsmodel til håndtering af den type sager.

Regeringen insisterer på, at det er muligt at finde en balance, hvor der også er plads til naturen, hvor vi tager vare på vores natur og sikrer fremgang for naturen. Den balance, må jeg så konstatere, er fraværende i oppositionens politik. Der er naturen desværre skrevet ud af ligningen.

Så de spørgsmål, der står tilbage, er, hvordan blå blok vil sikre, at vi i Danmark lever op til vores mål om at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed frem mod 2020, sådan som vi er forpligtet til. Det er tom snak, når man siger, at man gerne vil naturen, hvis man ikke også er parat til at vise det i handling.

10:11
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der er indtil nu fire korte bemærkninger, og de tages fra pladserne. Jeg håber, at den fine ro, der er i salen, opretholdes undervejs. Fru Anni Matthiesen er først.

10:11
Anni Matthiesen (V)

Tak. Ministeren har nogle gange en utrolig provokerende måde at sige tingene på: Venstre vil ikke naturen, Venstre sætter tingene i stå osv. Jeg må sige, at jeg egentlig havde håbet, at ministeren måske hørte til en af de ministre, der også går ind for dialog om tingene. Jeg kan sige, at Venstre vil balance, Venstre vil naturen, det har vi sagt fra dag et, og det holder vi os selvfølgelig til.

Der, hvor det her lovforslag simpelt hen ikke stemmer overens med virkeligheden, er der, hvor lovforslaget stavnsbinder rigtig mange landmænd i en situation, hvor de nu fremadrettet ikke kan dyrke jorden, som de har gjort indtil nu. Jeg har forsøgt med rigtig mange skriftlige spørgsmål at få svar fra ministeren. Jeg har bl.a. spurgt ministeren om følgende, og det kan ministeren måske svare på her i dag: Hvis 75 pct. af ens jord pludselig nu er i en anden situation og man ikke kan dyrke den mere, kan man så være sikker på, at ens jord bliver eksproprieret?

10:12
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ministeren.

10:12
Miljøministeren
Kirsten Brosbøl

Det er korrekt, at der er blevet svaret på rigtig mange skriftlige spørgsmål. Vi har også haft to samråd om den her sag, hvor jeg også meget klart har sagt, at lovforslaget jo indeholder en mulighed for at søge om dispensation eller erstatning, hvis man bliver hårdt ramt af det her § 3-forbud. Men det vil være en konkret vurdering fra sag til sag, hvor man går ind og kigger på forskellige parametre. Dem har jeg også gjort rede for over for fru Anni Matthiesen og i de svar, jeg har givet. Så jeg er uforstående over for, at Venstre ikke synes, man har fået svar på sine spørgsmål.

Det, jeg bare må konstatere, er, at når vi nu står her og skal stemme i dag, er den umiddelbart lidt positive tilgang til bl.a. det grønne danmarkskort, som bl.a fru Anni Matthiesen havde, da vi fremlagde »Naturplan Danmark«, forsvundet. Jeg må tolke det sådan, at når man er bekymret for, at ny natur kan udvikle sig til sårbar natur, må man jo være imod ny beskyttet natur i Danmark generelt, for det grønne danmarkskort tilføjer sådan set ikke noget til den situation, der allerede er i dag, nemlig at hvis natur udvikler sig til at være sårbar natur, skal den naturligvis beskyttes.

10:13
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Fru Anni Matthiesen.

10:13
Anni Matthiesen (V)

Der er rigtig mange bekymringer, og jeg kan også fortælle miljøministeren, at det er der også, når man kommer uden for de her tykke mure. Der er rigtig mange landmænd, som bliver utrolig hårdt ramt af det her lovforslag, og jeg tror også, jeg har nævnt for miljøministeren også på samrådene, som jeg har indkaldt til, at der allerede nu er landmænd, som bliver påvirket af det her. Når de skal søge om at få forlænget deres kassekredit, siger bankrådgiveren, at de er nødt til at se, hvordan det her lovforslag bliver stemt igennem.

Er det ikke noget, der påvirker miljøministeren, for jeg går ud fra, at regeringen stadig væk også ønsker vækst og arbejdspladser i landdistrikterne, eller hvad?

10:14
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ministeren.

10:14
Miljøministeren
Kirsten Brosbøl

Det kan jeg da bekræfte. Det gør regeringen i høj grad. Det er også derfor, jeg appellerer til, at når man ser på regeringens samlede politik over for landbrugserhvervet i Danmark, skal man huske på alle de initiativer, vi har taget for at imødekomme ønsker om bedre vækst- og rammevilkår i landbrugserhvervet. For regeringen har jo også i samarbejde med Venstre taget en stribe initiativer, som imødekommer ønsker fra landbruget om at få forbedret deres rammevilkår.

Så hermed en appel til, også når vi stemmer om det her forslag i dag, at se på helheden og huske på, at det her er anden halvleg af opfølgningen på Natur- og Landbrugskommissionens rapport. Vi har jo fulgt op med vækstinitiativerne i foråret, og nu følger vi op på naturanbefalingerne. Jeg havde gerne set, at det også var med et bredt flertal i Folketinget.

10:15
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Så er der en kort bemærkning fra hr. Esben Lunde Larsen.

10:15
Esben Lunde Larsen (V)

Man skammer sig jo lidt over, at man har en miljøminister, der kommer med den slags bemærkninger i den hidtil største krise i dansk landbrug. Hun står og taler om, at 7.000 kr. for en besætning ingenting betyder. Nu skal vi gøre noget ved naturen, Venstre og de borgerlige vil ikke tage sig af naturen. Altså, det er jo ikke så sært, at vi ikke er med, når man møder sådan en attitude fra en minister, der skal forhandle om en aftale. Jeg tror, ministeren skulle tage en samtale med de økonomisk ansvarlige ministre i den her regering om, at vi ikke skal pålægge landbruget flere udgifter, men at landbruget skal have sikkerhed for, at de faktisk kan klare sig, inden de bebyrdes med mere.

Jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren, om hun her i Folketinget kan garantere, at landmænd ikke får mere end 7.000 kr. i udgift som følge af det her.

10:16
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ministeren.

10:16
Miljøministeren
Kirsten Brosbøl

Igen må jeg minde også hr. Esben Lunde Larsen om den stribe af initiativer, regeringen har taget for at sikre bedre vækst- og rammevilkår for dansk landbrug. Det er også noget, som jeg i hvert fald indimellem hører landmænd sige, nemlig at man anerkender, at regeringen har taget mange initiativer for at forbedre rammevilkårene. Regeringen er optaget af helheden. Regeringen er optaget af balancen, og det gælder den samlede regering. Den tilgang, vi har til det her, er, at vi ikke nøjes med at følge op på den ene halvdel af Natur- og Landbrugskommissionens rapport. Vi følger sådan set op på helheden, som det også var intentionen, da vi nedsatte denne kommission.

Til hr. Esben Lunde Larsens konkrete spørgsmål kan jeg svare nej, for det ligger også meget klart i de svar, jeg har givet til Folketinget. Vi har lagt åbent og ærligt frem, hvad de økonomiske konsekvenser for erhvervet vil være af det her forbud mod at sprøjte og gødske på § 3-arealer. Det, jeg sagde, og det siger jeg gerne igen, var, at på 81 pct. af bedrifterne, som bliver ramt, vil man få et tab på op til 7.500 kr., og derfor vil der også være nogle, der bliver hårdere ramt. Det anerkender jeg, og det anerkender regeringen, og derfor ligger der en mulighed for at søge om dispensation og erstatning, hvis man bliver særlig hårdt ramt.

10:17
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Hr. Esben Lunde Larsen.

10:17
Esben Lunde Larsen (V)

Det er jo mageløst, for ministeren siger jo ikke samtidig, at man får dispensation. Noget af det stærkt kritiske i det her er jo, at der er så stor mistillid fra landbrugets side til eksempelvis regeringen og forvaltningen, at man frygter at blive udsat for overgreb i de situationer, hvor man eksempelvis skal have kompensation, men ikke kan få sikkerhed for, at man får det. Derfor står vi i en situation, hvor landmandens retsstilling sættes ud af spil, på trods af at han har ejerkrav på de arealer, som han har ejet i årevis eller i generationer. Det kan man selvfølgelig ikke sidde overhørig, og derfor er jeg stolt over, at de borgerlige partier og Venstre si