Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og forsvarsministeren om danske hjemvendte soldater og PTSD.
Af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Nikolaj Villumsen (EL).
(Anmeldelse 07.02.2013. Fremme 19.02.2013. Forhandling 16.04.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 57 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Jakob Ellemann-Jensen (V), Bjarne Laustsen (S), Marie Krarup (DF), Nadeem Farooq (RV), Sanne Rubinke (SF), Villum Christensen (LA) og Lene Espersen (KF)).
Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse om behandling af personer med PTSD.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 14.12.2012. Fremme 18.12.2012. Forhandling 19.04.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 58 af Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Karen J. Klint (S), Camilla Hersom (RV), Özlem Sara Cekic (SF), Stine Brix (EL), Joachim B. Olsen (LA) og Benedikte Kiær (KF)).
Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om allergi.
Af Liselott Blixt (DF) m.fl.
(Anmeldelse 22.01.2013. Fremme 24.01.2013. Forhandling 19.04.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 59 af Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Sophie Hæstorp Andersen (S), Camilla Hersom (RV), Özlem Sara Cekic (SF), Stine Brix (EL), Joachim B. Olsen (LA) og Benedikte Kiær (KF)).
Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 20.02.2013. 1. behandling 26.02.2013. Betænkning 02.04.2013. 2. behandling 16.04.2013).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere. (Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 07.02.2013. Betænkning 04.04.2013. 2. behandling 11.04.2013).
Forslag til lov om ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven. (Konkurskarantæne).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 08.02.2013. Betænkning 04.04.2013. 2. behandling 11.04.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og straffeloven. (Udførsel af skydevåben m.v. til civil brug til lande uden for EU, lempelse af kontrolordningen for visse hardball- og paintballvåben m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 19.02.2013. Betænkning 04.04.2013. 2. behandling 11.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning af regler for cabotagekørsel.
Af Kim Christiansen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 09.10.2012. 1. behandling 15.11.2012. Betænkning 09.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om alkolås i nye biler.
Af Kim Christiansen (DF) m.fl.
(Fremsættelse 28.11.2012. 1. behandling 15.01.2013. Betænkning 14.03.2013).
Forslag til lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg.
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 30.01.2013. (Omtrykt). 1. behandling 07.02.2013. Betænkning 18.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om folkeskolen. (Etablering af en europaskole).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 16.04.2013).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 08.02.2013. Betænkning 09.04.2013).
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre m.v. samt overdragelse af en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen til Udlændingestyrelsen).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 08.02.2013. Betænkning 16.04.2013).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. (Styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskaber og religiøse vielser).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. Betænkning 16.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. (Forstærket indsats mod uroligheder i forbindelse med fodboldkampe).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 12.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre, at den nuværende frist for sletning af fingeraftryk i Danmark bibeholdes.
Af Peter Skaarup (DF) og Tom Behnke (KF) m.fl. (Omtrykt).
(Fremsættelse 19.02.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager.
Af Peter Skaarup (DF) m.fl.
(Fremsættelse 26.02.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af visse kriminelles adgang til internet under afsoning.
Af Tom Behnke (KF) m.fl.
(Fremsættelse 28.02.2013).
Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 17.04.2013).
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Ophævelse af bestemmelse vedrørende beskæftigelseskravet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved arbejde som vikar i forbindelse med jobrotation).
Af Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 09.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om genoptjening af dagpengeret ved løntilskud og virksomhedspraktik.
Af Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 20.03.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om genoptjening af dagpengeret ved uddannelsesaktivering.
Af Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 20.03.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om opgørelse af dagpengesats i timer.
Af Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 20.03.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ret til fuld dagpengesats for nyudlærte.
Af Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 20.03.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0