Forespørgsel til justitsministeren om brug af knive i nattelivet.
Af Peter Skaarup (DF) m.fl.
(Anmeldelse 29.11.2012).
Forespørgsel til transportministeren om dansk arbejdskraft på Femern Bælt-forbindelsen.
Af Bent Bøgsted (DF) og Kim Christiansen (DF).
(Anmeldelse 01.11.2012. Fremme 06.11.2012. Forhandling 29.11.2012. Forslag til vedtagelse nr. V 12 af Bent Bøgsted (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Ane Halsboe-Larsen (S), Andreas Steenberg (RV), Jonas Dahl (SF), Henning Hyllested (EL) og Mike Legarth (KF)).
Forespørgsel til justitsministeren om afpresning af erhvervsdrivende i Danmark.
Af Martin Henriksen (DF) og Peter Skaarup (DF).
(Anmeldelse 01.11.2012. Fremme 06.11.2012. Forhandling 29.11.2012. Forslag til vedtagelse nr. V 13 af Martin Henriksen (DF), Karsten Lauritzen (V), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 14 af Ole Hækkerup (S), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Pernille Skipper (EL)).
Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Fiskerilicens til visse uddannelsesinstitutioner).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 04.10.2012. 1. behandling 11.10.2012. Betænkning 21.11.2012. 2. behandling 29.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr. (Nedlæggelse af Fødevarekontroludvalget og revisionsenheden, bistand til eksporterhverv og udlægning af administration af frivillig mærkningsordning til en privat forening m.v.).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 04.10.2012. 1. behandling 25.10.2012. Betænkning 21.11.2012. 2. behandling 29.11.2012).
Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
(Fremsættelse 10.10.2012. 1. behandling 25.10.2012. Betænkning 29.11.2012. Ændringsforslag nr. 2-5 af 03.12.2012 uden for betænkningen af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)).
Forslag til lov om ændring af lov om VækstFonden. (VækstFondens bestyrelsessammensætning og kapitalforvalterrolle m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
(Fremsættelse 10.10.2012. 1. behandling 25.10.2012. Betænkning 29.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. (Lempelse af annonceringspligten samt styrket mulighed for kommuners og regioners deltagelse i selskaber).
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
(Fremsættelse 10.10.2012. 1. behandling 25.10.2012. Betænkning 29.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Private sygehuse, klinikker og speciallægepraksissers medfinansiering af patientskadeerstatningsordningen, vederlag og befordringsgodtgørelse til Forbrugerrådets og Danske Patienters repræsentanter i tandlægenævnene m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 10.10.2012. 1. behandling 01.11.2012. Betænkning 27.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og lov om regionernes finansiering. (Forhindring af forfalskede lægemidler i den lovlige forsyningskæde m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 11.10.2012. 1. behandling 01.11.2012. Betænkning 27.11.2012).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven. (Regelforenkling i den kommunale tandpleje, ophævelse af pensionisters tilskud til håndkøbslægemidler og ændring af kompetenceregler om apotekeres udnævnelse m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 24.10.2012. 1. behandling 01.11.2012. Betænkning 27.11.2012).
Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Ophævelse af kommunal pligt til at udarbejde en plan for sprogvurdering m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 25.10.2012. 1. behandling 06.11.2012. Betænkning 27.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. og lov om folkekirkens økonomi. (Ændret procedure ved besættelse af provstestillinger, høringsret til provstiudvalget ved besættelse af stillinger som provst, udvidelse af provstiudvalgets sammensætning og ændring af provstiudvalgets valg- og funktionsperiode).
Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen).
(Fremsættelse 10.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 28.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler. (Gennemførelse af ændringsdirektiv om supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 29.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling m.v., lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler. (Gennemførelse af direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner og ændring af rentesatsen i visse formueretlige love).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 29.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om behandling af personoplysninger, lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende, lov om hittegods og lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering. (Overførsel af personoplysninger til tredjelande, afskaffelse af Ministerialtidende, bagatelgrænse for politiets behandling af hittegods m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 29.11.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne. (Ændringer i forbindelse med overgang til elektronisk kundgørelse af retsforskrifter på Færøerne).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 28.11.2012).
Forslag til lov om indretning m.v. af visse produkter.
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 28.11.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om udsættelse af den toårige dagpengeperiode.
Af Bent Bøgsted (DF) m.fl.
(Fremsættelse 01.11.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om udbud af statens advokatarbejde.
Af Preben Bang Henriksen (V) m.fl.
(Fremsættelse 23.10.2012).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0