L 89 Forslag til lov om indretning m.v. af visse produkter.
Af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-11-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 04-12-2012
Betænkning afgivet 23-01-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 05-02-2013
3. behandlet, vedtaget 07-02-2013
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Loven samler EU-reglerne for produktsikkerhed (produkters indretning m.v.) på de områder, hvor Arbejdstilsynet er meddelt til Europa-Kommissionen som kompetent myndighed, i en separat lov. Hidtil har hjemmelen til implementering af disse EU-regler været i arbejdsmiljøloven.
Loven medfører, at reglerne om indretning og markedsovervågning af maskiner, elevatorer, tekniske hjælpemidler m.v. flyttes ud af arbejdsmiljøloven og over i en ny lov. Dette skal sikre en mere tydelig og fyldestgørende gennemførelse af disse regler i Danmark. Efterfølgende vil der blive udstedt en række bekendtgørelser, som udmønter loven.
Arbejdsmiljøloven vil fortsat regulere arbejdsgiverens forpligtelser til at sikre, at maskiner m.v. anvendes forsvarligt på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøloven vil desuden fortsat regulere de maskiner og andre tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af totalharmoniseringsdirektiverne.
Afstemning:
Vedtaget 104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF) 6 stemmer imod forslaget (LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget