L 227 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
(Ændring af rammerne for almene medicinske ydelser m.v. i praksissektoren, herunder styrkelse af regionernes planlægnings- og styringsmuligheder, ensartet kvalitet, systematisk patientinddragelse, erstatningspligt m.v.).
Af: Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF)
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-05-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 03-06-2013
Betænkning afgivet 21-06-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 25-06-2013
3. behandlet, vedtaget 27-06-2013
Ministerområde:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Resumé:
Loven indebærer, at en række af de patientrettigheder, som hidtil alene havde fremgået af en overenskomst mellem det offentlige og de alment praktiserende lægers organisation, sikres i lovgivningen. Loven justerer desuden samarbejds- og planlægningssystemet for almen praksis.

Loven åbner op for nye organisationsformer i almen praksis, bl.a. med det formål at sikre lægedækning i alle egne af landet. Således kan læger, der arbejder inden for rammerne af en overenskomst, eje op til seks ydernumre, og regionerne kan på nærmere fastsatte vilkår udbyde driften af klinikker til private aktører eller – såfremt dette ikke løser et lægedækningsproblem i en begrænset periode – selv drive alment medicinske klinikker.

Herudover indebærer loven, at alment praktiserende læger skal stille visse oplysninger om deres virksomhed til rådighed for regionerne.