L 80 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven.
(Ændret afkastbeskatning af pengeinstitutordninger placeret i unoterede aktier og ved personers ophør af skattepligt, harmonisering af fristen for afregning af institutskat og individskat ved pensionsinstitutters ophør af skattepligt, mulighed for uden afgift at stoppe udbetalingen af en livsvarig alderspension m.m.).
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 01-02-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 28-02-2012
Betænkning afgivet 11-04-2012
2. behandlet/henvist til udvalg 17-04-2012
Tillægsbetænkning afgivet 26-04-2012
3. behandlet, vedtaget 03-05-2012
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven medfører en række tekniske ændringer af pensionsafkastbeskatningsloven, som Folketinget vedtog i december 2007, og som har virkning for danske pensionsinstitutter fra og med indkomståret 2010.

Formålet er at gøre pensionsafkastbeskatningsloven mere håndterbar for pensionsbranchen og SKAT.

Ændringerne består i en justering af beskatningsreglerne på følgende områder:
– unoterede aktier placeret i pengeinstitutordninger,
– ordninger i pensionsinstitutter ved personers ophør af skattepligt,
– acontoskat for pensionsinstitutter,
– renteindtægter i pengeinstitutordninger ved personers indtræden i skattepligt,
– afregning af institutskat og individskat ved pensionsinstitutters ophør af skattepligt og
– pensionskassers fradrag for beløb, der hensættes til de pensionsberettigede ved overførsel af pensionsordninger efter pensionsbeskatningsloven.

Loven medfører endvidere, at det skattemæssigt bliver muligt at holde pause i udbetalingerne fra en livsvarig alderspension, når udbetalingen er påbegyndt. Formålet er at sikre bedre vilkår for et fleksibelt arbejdsmarked, herunder ved genindtræden på arbejdsmarkedet efter pensionering.
Afstemning:
Vedtaget 104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF) 5 stemmer imod forslaget (LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget