L 175 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love.
(Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til styring og indretning af finansielle virksomheder m.v. og ændring af regler om egnethed og hæderlighed m.v.).
Af: Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 26-03-2010
1. behandlet / henvist til udvalg 13-04-2010
Betænkning afgivet 11-05-2010
2. behandlet/direkte til 3. behandling 20-05-2010
3. behandlet, vedtaget 27-05-2010
Ministerområde:
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Resumé:
Loven har til formål at sikre, at finansielle virksomheder ledes og drives på en forsvarlig måde til gavn for hele den finansielle sektor.

Finanstilsynet får bl.a. mulighed for at påbyde en virksomhed at afholde udgifterne til en uvildig undersøgelse af et forhold. Desuden udvides Finanstilsynets pligt til at udarbejde en redegørelse ved et pengeinstituts sammenbrud.

Opmærksomheden øges på kravene til styring og indretning af en finansiel virksomhed, og egnetheds- og hæderlighedskravene til medlemmer af direktionen og bestyrelsen præciseres.

Derudover gennemføres dele af direktiv 2009/111/EF (CRD II), som bl.a. vedrører nye regler for likviditet, store engagementer og hybrid kernekapital.

Endelig sikres der hjemmel for Danmarks Nationalbank til at indsamle og anvende oplysninger til at opretholde et sikkert pengevæsen og at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning.
Lovforslagets territorialbestemmelse justeredes ved ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 107 stemmer.
Sambehandlet med: