Kommunaludvalgets lovforslag

Din søgning gav 116 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 189 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 171 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 158 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Indførelse af prioriteret sideordnet opstilling). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 147 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Juniortilforordnede). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 146 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 145 Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 140 Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, for så vidt angår anmodning om sygedagpenge, afgivelse af samtykke til udstedelse af børneattest og straffeattest til offentlig brug, ansøgning og meddelelser m.v. om personligt tillæg og helbredstillæg, indgivelse af klager til Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Ankenævnet for Patienterstatningen, ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet, anmodning om behandling af klager fra flypassagerer, ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser m.v.). Finansministeriet 2014-15 (1. samling)
L 54 Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Mulighed for indgåelse af aftale om grænsependleres ret til fravær fra arbejdet og afskaffelse af dispensation bl.a. for ikkekommunalbestyrelses-/ikkeregionsrådsmedlemmer som medlemmer i udvalg). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 12 Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøg). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 158 Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser, anmodninger og erklæringer til offentlige myndigheder. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, for så vidt angår ansøgning om byggetilladelse, ansøgning om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v., anmodning om separation og skilsmisse, ansøgning om børne- og ægtefællebidrag, ansøgning om lån til beboerindskud, ansøgning om parkeringslicens og anmodning om attestationer efter lov om Det Centrale Personregister m.v.). Finansministeriet 2013-14
L 156 Forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. (Udvidelse af anvendelsesområdet, mulighed for eneretsaftaler vedrørende digitalisering af kulturelle ressourcer, bemyndigelse til finansministeren til at fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af dokumenter og datasamlinger m.v.). Finansministeriet 2013-14
L 143 Forslag til lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning. (Ophævelse af lovens revionsbestemmelse). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2013-14
L 124 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. (Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v.). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2013-14
L 110 Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer i særlige tilfælde i forbindelse med identitetsmisbrug samt ophævelse af markeringer i CPR om forskerbeskyttelse). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2013-14
L 68 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Mulighed for ændring af afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2013-14
L 38 Forslag til lov om ændring af regionsloven. (Regioners nedsættelse af stående udvalg uden forudgående godkendelse). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2013-14
L 25 Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven og lov om kommunale og regionale valg. (Suspension og afsættelse af en borgmester, frister for materiale til kommunalbestyrelsesmøder m.v.). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2013-14
L 24 Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. (Erklæring om valgbarhed m.v.). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2013-14
L 198 Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.). Finansministeriet 2012-13
L 188 Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner. (Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2012-13
L 186 Forslag til lov om ændring af lov om Statstidende. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om obligatorisk digital levering af meddelelser til optagelse i Statstidende). Finansministeriet 2012-13
L 157 Forslag til lov om ændring af lov om regional statsforvaltning, lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love som følge af ændret organisering af statsforvaltningerne. (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v.). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2012-13
L 132 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling m.v.). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2012-13
L 115 Forslag til folketingsbeslutning om opsporing og forebyggelse af prostatakræft. Økonomi- og Indenrigsministeriet 2012-13
L 60 Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner og lov om naturbeskyttelse. (Etablering af yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2012-13
Din søgning gav 116 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200