Forespørgsel til udenrigsministeren og udlændinge- og integrationsministeren om Danmarks stop for kvoteflygtninge.
Af Josephine Fock (ALT), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Holger K. Nielsen (SF).
(Anmeldelse 04.10.2017).
Forespørgsel til udenrigsministeren om scenarier for EU's videre udvikling.
Af Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.
(Anmeldelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere. (Ændring af arbejdsgang med udlevering af standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Øget incitament til konsolidering af naturgasdistributionssektoren og udvidet mulighed for at undtage transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Bemyndigelse til at indgå aftale med Færøerne om danske og færøske regler om adoption).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v. (Ændring af reglerne om udvidet lån til betaling af handicapbil, forsøg på det sociale område, stikprøvekontrol af indberetninger til Tilbudsportalen, forenkling af rammeaftalekonceptet og demensmærkning m.v.).
Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond. (Sammensatte rejsearrangementer og ændring af finansierings- og bestyrelsesstruktur).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Undtagelse fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, fusioner, egen acces, databeskyttelsesretlige regler, foreløbig ansøgning om straflempelse, nordisk samarbejde).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs m.v. (Justering og klarificering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag, forenklet registrering af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer, ansvarsbeløb ved vragfjernelse, gennemførelse af internationale sanktioner vedrørende skibsregistrering, privatretlige havneafgifter m.v.).
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til skattekontrollov.
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til skatteindberetningslov.
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 04.10.2017).
Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).
(Fremsættelse 04.10.2017).
PUNKT 1 OG 2 BEHANDLES SAMMEN. PUNKT 10-12 BEHANDLES SAMMEN.