L 51 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven.
(Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang).
Af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)
Udvalg: Udlændinge- og Integrationsudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 09-11-2016
1. behandlet / henvist til udvalg 23-11-2016
Betænkning afgivet 07-02-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 09-02-2017
3. behandlet, vedtaget 21-02-2017
Ministerområde:
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Resumé:
Med lovforslaget gennemføres de dele af den aftale, som regeringen indgik den 15. juni 2016 med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og som kræver lovændringer.

Lovforslaget indeholder en række initiativer, som skal sikre bedre kontrol med overholdelse af opholds- og meldepligt for udlændinge på tålt ophold og udlændinge, der har begået kriminalitet og er udvist af Danmark, ligesom strafferammen og strafniveauet for overtrædelse af underretningspligten skærpes. Der indføres bl.a. mulighed for brug af fodlænke og mulighed for udgangskarantæne, såfremt den pågældende ikke ønsker at afsone i fodlænke. Der indføres også en særlig hjemmel i udlændingeloven om varetægtsfængsling ved gentagne overtrædelser af opholds-, melde- og underretningspligten, ligesom de gældende regler om ophør eller nedsættelse af økonomiske ydelser i disse situationer skærpes.

Endelig overflyttes klageadgangen i sager om meldepligt og andre kontrolforanstaltninger fra
udlændinge-, integrations- og boligministeren til rigspolitichefen.

Loven træder i kraft den 1. marts 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 86 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 24 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.